Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.7.5

Verš

na vastavyaṁ tvayaiveha
mayā tyakte mahī-tale
jano ’bhadra-rucir bhadra
bhaviṣyati kalau yuge

Synonyma

na — ne; vastavyam — mĕl bys zůstávat; tvayā — ty; eva — jistĕ; iha — v tomto svĕtĕ; mayā — Mnou; tyakte — když je opuštĕný; mahītale — Zemĕ; janaḥ — lidé; abhadra — hříšným, nepříznivým vĕcem; ruciḥ — propadlí; bhadra — ó ty, který jsi bez hříchu a příznivý; bhaviṣyati — budou; kalau — v Kali; yuge — v této yuze.

Překlad

Můj milý Uddhavo, nemĕl bys tady na Zemi zůstávat, až opustím tento svĕt. Můj drahý oddaný, ty jsi bez hříchu, ale v Kali-yuze lidé propadnou hříšným činnostem všeho druhu. Proto tu nezůstávej.

Význam

V tomto vĕku Kali lidské bytosti vůbec nevĕdí, že Nejvyšší Osobnost Božství přichází osobnĕ na Zemi projevovat své transcendentální zábavy tak, jak se odehrávají v duchovním svĕtĕ. Pokleslí obyvatelé Kali-yugy nedbající na autoritu Osobnosti Božství se utápĕjí v nepřátelských sporech a bezcitnĕ si navzájem ubližují. Jelikož lidé v Kali-yuze propadli nečistým, hříšným činnostem, jsou neustále rozhnĕvaní, plní chtíče a zklamaní. Oddané Osobnosti Božství vĕnující se vĕčnĕ rostoucí láskyplné službĕ Pánu by v tomto vĕku nemĕl přitahovat život na Zemi, jejíž obyvatelstvo je zahalené temnotou nevĕdomosti a nemá žádný láskyplný vztah s Pánem. Proto Pán Kṛṣṇa doporučil Uddhavovi, ať v Kali-yuze nezůstává na Zemi. Pán ve skutečnosti doporučuje v Bhagavad-gītĕ všem živým bytostem, aby nezůstávaly nikde v hmotném vesmíru v kterémkoliv vĕku. Každá živá bytost by tedy mĕla využít tlaků Kali-yugy k tomu, aby pochopila celkovou nesmyslnost hmotného svĕta a odevzdala se u lotosových nohou Pána Kṛṣṇy. Po vzoru Śrī Uddhavy by se mĕla odevzdat Kṛṣṇovi a vrátit se domů, zpátky k Bohu.