Skip to main content

Sloka 44

ТЕКСТ 44

Verš

Текст

svacchaḥ prakṛtitaḥ snigdho
mādhuryas tīrtha-bhūr nṛṇām
muniḥ punāty apāṁ mitram
īkṣopasparśa-kīrtanaiḥ
svacchaḥ prakṛtitaḥ snigdho
mādhuryas tīrtha-bhūr nṛṇām
muniḥ punāty apāṁ mitram
īkṣopasparśa-kīrtanaiḥ

Synonyma

Пословный перевод

svacchaḥ — čistý; prakṛtitaḥ — svou přirozeností; snigdhaḥ — jemný či mĕkkého srdce; mādhuryaḥ — sladká, příjemná mluva; tīrtha-bhūḥ — poutní místo; nṛṇām — pro lidské bytosti; muniḥ — mudrc; punāti — posvĕcuje; apām — vody; mitram — přesná obdoba; īkṣā — pohledem na; upasparśa — uctivým dotekem; kīrtanaiḥ — a slovním oslavováním.

сваччхах̣ — чистый; пракр̣титах̣ — по природе; снигдхах̣ — мягкий, мягкосердечный; ма̄дхурйах̣ — сладкоречивый; тӣртха-бхӯх̣ — место паломничества; нр̣н̣а̄м — для людей; муних̣ — мудрец; пуна̄ти — освящает; апа̄м — воды́; митрам — точная копия; ӣкша̄ — которого увидели; упаспарш́а — к которому с почтением прикоснулись; кӣртанаих̣ — кого вслух прославили.

Překlad

Перевод

Ó králi, svĕtec je jako voda, protože v sobĕ nemá žádné nečistoty, jeho povaha je vlídná a svou mluvou vytváří podobnĕ krásné vibrace jako tekoucí voda. Když živá bytost tohoto svĕtce jen spatří, dotkne se ho nebo ho uslyší, očistí se tak jako ve styku s čistou vodou. Takto svĕtec – jako svaté místo – očišťuje všechny, kdo s ním přijdou do styku, protože stále opĕvuje slávu Pána.

Святой человек подобен воде, о царь, поскольку он свободен от всякой скверны, обладает врожденной мягкостью и, разговаривая, издает красивые звуки, подобные журчанию ручья или шуму водопада. Просто увидев такого святого, услышав его речи или притронувшись к нему, живое существо очищается, подобно тому как очищается всякий, кто соприкасается с чистой водой. Святой, словно место паломничества, очищает всех, с кем ему доведется встретиться, ибо он всегда прославляет Господа.

Význam

Комментарий

Slova apāṁ mitram, „jako voda“, v jiné verzi nahrazují slova aghān mitram, což znamená, že svĕtec očišťuje všechny živé bytosti tím, že je považuje za mitram, své osobní přátele, a zachraňuje je před jejich hříšnými reakcemi (aghāt). Podmínĕná živá bytost se mylnĕ ztotožňuje se svým hrubohmotným tĕlem a jemnohmotnou myslí, a tak klesá z úrovnĕ duchovního poznání, stále dychtí po hmotném smyslovém požitku a pokud ho nezíská, propadá hnĕvu. Nĕkdy je tak posedlá obavami z toho, že o svůj hmotný požitek přijde, že se její stav začíná blížit šílenství.

Слова апа̄м̇ митрам, «подобный воде», можно также прочитать как агха̄н митрам: святой очищает всех живых существ, заводя с ними дружбу (митрам) и спасая от последствий их греховных поступков (агха̄т). Обусловленное живое существо ошибочно отождествляет себя с грубым материальным телом и более тонким по природе умом и таким образом падает с уровня духовного знания. Обусловленное живое существо всегда жаждет материальных чувственных наслаждений и, не получая их, впадает в гнев. Человек порой так боится утратить возможность наслаждаться, что становится близок к умопомешательству.

Svĕtec je však jako čistá voda, prostý všech nečistot a schopný vše očistit. Čistá voda je průhledná a stejnĕ čistĕ projevuje svĕtec Osobnost Božství ve svém srdci. Jeho láska k Bohu je zdrojem veškerého štĕstí. Když voda teče a vytváří peřeje, vydává velmi příjemné zvuky, a podobnĕ okouzlující a krásné jsou zvukové vibrace vydávané čistým oddaným Pána, který je prostoupen Pánovou slávou. Zkoumáním povahy vody tedy lze pochopit příznaky Pánova čistého oddaného.

Но святой, подобно чистой воде, свободен от всякой скверны и может очистить других. Чистая вода прозрачна, и в прозрачном потоке любви, протекающем через чистое сердце святого, можно увидеть Личность Бога. Такая любовь к Богу — источник огромного счастья. Журчание ручьев или шум водопадов очень приятны, и, подобно им, звуки, исходящие из уст чистого преданного, который всегда прославляет Господа, очень приятны и красивы. Таким образом, изучив природу воды, можно понять признаки чистого преданного Господа.