Skip to main content

Sloka 44

Text 44

Verš

Text

svacchaḥ prakṛtitaḥ snigdho
mādhuryas tīrtha-bhūr nṛṇām
muniḥ punāty apāṁ mitram
īkṣopasparśa-kīrtanaiḥ
svacchaḥ prakṛtitaḥ snigdho
mādhuryas tīrtha-bhūr nṛṇām
muniḥ punāty apāṁ mitram
īkṣopasparśa-kīrtanaiḥ

Synonyma

Synonyms

svacchaḥ — čistý; prakṛtitaḥ — svou přirozeností; snigdhaḥ — jemný či mĕkkého srdce; mādhuryaḥ — sladká, příjemná mluva; tīrtha-bhūḥ — poutní místo; nṛṇām — pro lidské bytosti; muniḥ — mudrc; punāti — posvĕcuje; apām — vody; mitram — přesná obdoba; īkṣā — pohledem na; upasparśa — uctivým dotekem; kīrtanaiḥ — a slovním oslavováním.

svacchaḥ — pure; prakṛtitaḥ — by nature; snigdhaḥ — soft or softhearted; mādhuryaḥ — sweet or gentle speech; tīrtha-bhūḥ — a place of pilgrimage; nṛṇām — for human beings; muniḥ — a sage; punāti — sanctifies; apām — of the water; mitram — the exact counterpart; īkṣā — by being seen; upasparśa — by being respectfully touched; kīrtanaiḥ — and by being glorified verbally.

Překlad

Translation

Ó králi, svĕtec je jako voda, protože v sobĕ nemá žádné nečistoty, jeho povaha je vlídná a svou mluvou vytváří podobnĕ krásné vibrace jako tekoucí voda. Když živá bytost tohoto svĕtce jen spatří, dotkne se ho nebo ho uslyší, očistí se tak jako ve styku s čistou vodou. Takto svĕtec – jako svaté místo – očišťuje všechny, kdo s ním přijdou do styku, protože stále opĕvuje slávu Pána.

O King, a saintly person is just like water because he is free from all contamination, gentle by nature, and by speaking creates a beautiful vibration like that of flowing water. Just by seeing, touching or hearing such a saintly person, the living entity is purified, just as one is cleansed by contact with pure water. Thus a saintly person, just like a holy place, purifies all those who contact him because he always chants the glories of the Lord.

Význam

Purport

Slova apāṁ mitram, „jako voda“, v jiné verzi nahrazují slova aghān mitram, což znamená, že svĕtec očišťuje všechny živé bytosti tím, že je považuje za mitram, své osobní přátele, a zachraňuje je před jejich hříšnými reakcemi (aghāt). Podmínĕná živá bytost se mylnĕ ztotožňuje se svým hrubohmotným tĕlem a jemnohmotnou myslí, a tak klesá z úrovnĕ duchovního poznání, stále dychtí po hmotném smyslovém požitku a pokud ho nezíská, propadá hnĕvu. Nĕkdy je tak posedlá obavami z toho, že o svůj hmotný požitek přijde, že se její stav začíná blížit šílenství.

The words apāṁ mitram, “just like water,” can also be read as aghān mitram, which means that a saintly person purifies all living entities by accepting them as mitram, or his personal friends, and saves them from their sinful reactions (aghāt). The conditioned living entity falsely identifies with his gross material body and subtle mind and thus falls from the platform of spiritual knowledge. A conditioned living being is always lusty for material sense gratification, and if he does not acquire it, he becomes angry. Sometimes he is so obsessed with fear of losing his material gratification that he enters a stage approaching madness.

Svĕtec je však jako čistá voda, prostý všech nečistot a schopný vše očistit. Čistá voda je průhledná a stejnĕ čistĕ projevuje svĕtec Osobnost Božství ve svém srdci. Jeho láska k Bohu je zdrojem veškerého štĕstí. Když voda teče a vytváří peřeje, vydává velmi příjemné zvuky, a podobnĕ okouzlující a krásné jsou zvukové vibrace vydávané čistým oddaným Pána, který je prostoupen Pánovou slávou. Zkoumáním povahy vody tedy lze pochopit příznaky Pánova čistého oddaného.

A saintly person, however, is like pure water, free from all contamination and capable of purifying all things. Just as pure water is transparent, a saintly person transparently manifests the Personality of Godhead within his heart. Such love of Godhead is the reservoir of all happiness. Water makes a most pleasing vibration as it flows and cascades, and similarly the sound vibration of the Lord’s pure devotee, who is saturated with the glories of the Lord, is most charming and beautiful. Thus, by studying the nature of water one can understand the symptoms of a pure devotee of the Lord.