Skip to main content

KAPITOLA ŠESTÁ

CHAPTER SIX

Yaduovská dynastie se odebírá do Prabhāsy

The Yadu Dynasty Retires to Prabhāsa

Tato kapitola líčí, jak Brahmā a další polobozi přednesli modlitby k Pánu Śrī Kṛṣṇovi a poté Ho požádali, aby se vrátil do svého sídla, a jak byl Uddhava sklíčený v předtuše odloučení od Nejvyšší Osobnosti Božství a modlil se ke Śrī Kṛṣṇovi, aby Ho mohl při návratu do tohoto sídla doprovázet.

This chapter describes how Brahmā and other demigods, after offering prayers to Lord Śrī Kṛṣṇa, requested the Lord to return to His own abode and how Uddhava, anticipating separation from the Supreme Personality of Godhead, was very distressed and prayed to Śrī Kṛṣṇa that he might accompany Him on His return to that abode.

Gandharvové, Apsary, Nāgové, Ṛṣiové, Pitové, Vidyādharové, Kinnarové a další polobozi dorazili v čele s Brahmou, Śivou a Indrou do Dvāraky, aby zhlédli Śrī Kṛṣṇu v Jeho podobĕ připomínající človĕka, která okouzluje všechny svĕty. Celé Kṛṣṇovo tĕlo pokryli kvĕtinovými girlandami z nebeských zahrad Nandana a opĕvovali Jeho transcendentální moc a vlastnosti.

Desiring to see Śrī Kṛṣṇa in His humanlike form, which enchants all the worlds, the Gandharvas, Apsarās, Nāgas, Ṛṣis, Pitās, Vidyādharas, Kinnaras and other demigods, all headed by Brahmā, Śiva and Indra, arrived at the city of Dvārakā. Covering the body of Kṛṣṇa with flower garlands from the Nandana gardens of heaven, they praised Him with statements about His transcendental power and qualities.

Všechny živé bytosti počínaje Brahmou jsou Pánu Śrī Kṛṣṇovi podřízené. Kṛṣṇa tvoří vesmír tak, že zplnomocní svou expanzi Mahā-Viṣṇua. Přestože prostřednictvím své hmotné energie tvoří, udržuje a ničí tento svĕt, sám zůstává vůči hmotné energii transcendentální a dokonale sám o sobĕ spokojený. Nerozruší Ho ani to, že žije ve společnosti šestnácti tisíc královen.

All living entities, beginning with Brahmā, are subordinate to Lord Śrī Kṛṣṇa. Kṛṣṇa creates the universe by empowering His expansion Mahā-Viṣṇu. Although Kṛṣṇa creates, maintains and destroys this world through His material energy, He remains transcendental to the material energy and perfectly self-satisfied. Even in the midst of His sixteen thousand queens, Lord Kṛṣṇa is undisturbed.

Konatelé plodonosných obĕtí a yogī, kteří chtĕjí vyvinout mystické síly, rozjímají o lotosových nohách Pána Śrī Kṛṣṇy, aby dosáhli svých materialistických cílů. Ale nejvznešenĕjší oddaní, kteří se chtĕjí osvobodit od pout hmotné karmy, meditují o Pánových lotosu podobných nohách s láskou, protože tyto nohy jsou ohnĕm, který spaluje všechny touhy po smyslovém požitku. Mysl ve skutečnosti nelze očistit obyčejným uctíváním, askezí a podobnými procesy. Jediné, co může z mysli odstranit znečištĕní smyslovým požitkem, je zralá víra na úrovni kvality dobra, která se utváří nasloucháním o Kṛṣṇovĕ slávĕ. Inteligentní lidé ve varṇāśramském systému proto slouží dvĕma druhům svatých míst: nektarovým řekám rozprav o Kṛṣṇovi a nektarovým řekám vytékajícím z lotosových nohou Pána.

Performers of fruitive sacrifices and yogīs desiring mystic power contemplate the lotus feet of Lord Śrī Kṛṣṇa to attain their materialistic objectives. But the most elevated devotees, who desire liberation from the bondage of material work, lovingly contemplate the Lord’s lotuslike feet because those feet are the fire that destroys all desires for sense gratification. One cannot actually purify the mind by ordinary worship, penance and other such processes. One can purify the mind contaminated by sense gratification only through mature faith in the mode of goodness, which arises by hearing the glories of Kṛṣṇa. Therefore, intelligent persons situated in the varṇāśrama system serve the two kinds of holy places: the nectarean rivers of the topics of Kṛṣṇa and the nectarean rivers flowing from the Lord’s lotus feet.

Když Kṛṣṇa sestoupil do yaduovské dynastie a předvedl své transcendentální zábavy, byla to ta nejlepší dobročinnost pro celý vesmír. Samotným nasloucháním o tĕchto zábavách a jejich líčením mohou zbožní obyvatelé Kali-yugy spolehlivĕ překonat oceán hmotné iluze. Když Pán splnil účel svého příchodu a yaduovskou dynastii čekal bezprostřední zánik na základĕ kletby brāhmaṇů, Pán se rozhodl své zábavy ukončit. Když se Brahmā modlil u lotosových nohou Pána Kṛṣṇy, aby jeho i všechny ostatní polobohy osvobodil, Śrī Kṛṣṇa ve své odpovĕdi vyjevil, že se po zničení yaduovské dynastie vrátí do svého sídla.

By incarnating within the Yadu dynasty, Kṛṣṇa performed the highest welfare work for the entire universe by displaying His transcendental pastimes. Simply by hearing and chanting about these pastimes, pious persons in Kali-yuga can definitely cross over the ocean of material illusion. When the Lord had fulfilled the purpose of His descent and the Yadu dynasty was facing imminent destruction from the brāhmaṇas’ curse, the Lord desired to wind up His pastimes. When Brahmā prayed to the lotus feet of Lord Kṛṣṇa for the deliverance of himself and all the other demigods, Śrī Kṛṣṇa revealed in His reply that after the destruction of the Yadu dynasty He would return to His own abode.

Při pohledu na dĕsivá znamení vĕstící zkázu svĕta svolal Pán Kṛṣṇa moudré členy yaduovské dynastie a připomnĕl jim kletbu brāmaṇů. Poté je přesvĕdčil, aby se vypravili do Prabhāsa-tīrthy, kde se mohou zachránit obřadnou koupelí, rozdáváním milodarů a tak dále. Yaduovci se na Kṛṣṇovo přání začali chystat na cestu do Prabhāsy.

Observing terrible disturbances indicating the imminent destruction of the world, Lord Kṛṣṇa called together the wise members of the Yadu dynasty and reminded them of the brāhmaṇas’ curse. The Lord convinced them to go to Prabhāsa-tīrtha, where they could save themselves by the performance of ritual bathing, charity, and so on. The Yadus, in obedience to Kṛṣṇa’s desire, prepared to journey to Prabhāsa.

Když Uddhava vidĕl a slyšel, jak Pán rozmlouvá se členy yaduovské dynastie, vyhledal Ho na osamĕlém místĕ a poté, co se Mu celým tĕlem poklonil, před Ním se sepjatýma rukama vyjádřil svoji neschopnost snést odloučení od Pána. Prosil Kṛṣṇu, aby ho vzal s sebou do svého sídla.

Upon seeing and hearing the Lord’s conversation with the Yadu dynasty, Uddhava approached Lord Śrī Kṛṣṇa in a secluded place, offered Him full obeisances and, with folded hands, expressed his inability to tolerate separation from the Lord. He begged Kṛṣṇa to carry him to His own abode.

Pokud osoba ušima ochutná nektar Kṛṣṇových zábav, její touhy po všem ostatním pominou. Ti, kdo Kṛṣṇovi neustále slouží – když jedí, baví se, spí, sedí a kdykoliv jindy – od Nĕho nesnesou odloučení. Uctívají zbytky všeho druhu, které po sobĕ Śrī Kṛṣṇa zanechá, a tak přemáhají Pánovu matoucí energii. Poklidní členové stavu odříkání dosahují Brahmaloky po vyčerpávajícím úsilí, zatímco Pánovi oddaní automaticky překročí nepřekonatelnou hmotnou energii jednoduše tím, že spolu diskutují o Pánu Kṛṣṇovi a opĕvují a připomínají si Jeho různé zábavy a pokyny.

If one tastes the nectar of Kṛṣṇa’s pastimes with his ears, one loses all hankering for other things. Persons who engage constantly in Kṛṣṇa’s service — while eating, sporting, sleeping, sitting, etc. — cannot tolerate separation from Kṛṣṇa. They honor all kinds of remnants from Śrī Kṛṣṇa and thus conquer the Lord’s illusory energy. Peaceful members of the renounced order attain Brahmaloka after exhaustive and painful exertion, whereas the devotees of the Lord simply discuss Lord Kṛṣṇa among themselves, chant and remember His various pastimes and instructions, and thus automatically cross beyond the insurmountable material energy.

Sloka 1:
Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Pán Brahmā se tehdy vydal do Dvāraky v doprovodu svých synů a také polobohů a velkých Prajāpatiů. Odebral se tam i Pán Śiva, dárce příznivých požehnání všem živým bytostem, obklopený mnoha duchy a podobnými bytostmi.
Text 1:
Śrī Śukadeva Gosvāmī said: Lord Brahmā then set off for Dvārakā, accompanied by his own sons as well as by the demigods and the great Prajāpatis. Lord Śiva, the bestower of auspiciousness to all living beings, also went, surrounded by many ghostly creatures.
Sloka 2-4:
Mocný Pán Indra společnĕ s Maruty, Ādityi, Vasuy, Aśviny, Ṛbhuy, Aṅgiry, Rudry, Viśvedevy, Sādhyi, Gandharvy, Apsarami, Nāgy, Siddhy, Cāraṇy, Guhyaky, velkými mudrci a předky a Vidyādhary a Kinnary dospĕli do mĕsta Dvāraky s nadĕjí, že uvidí Pána Kṛṣṇu. Kṛṣṇa, Nejvyšší Pán, svou transcendentální podobou okouzlil všechny lidské bytosti a rozšířil svou slávu po všech svĕtech. Pánova sláva odstraňuje veškeré znečištĕní ve vesmíru.
Texts 2-4:
The powerful Lord Indra, along with the Maruts, Ādityas, Vasus, Aśvinīs, Ṛbhus, Aṅgirās, Rudras, Viśvedevas, Sādhyas, Gandharvas, Apsarās, Nāgas, Siddhas, Cāraṇas, Guhyakas, the great sages and forefathers and the Vidyādharas and Kinnaras, arrived at the city of Dvārakā, hoping to see Lord Kṛṣṇa. By His transcendental form, Kṛṣṇa, the Supreme Lord, enchanted all human beings and spread His own fame throughout the worlds. The Lord’s glories destroy all contamination within the universe.
Sloka 5:
V tomto zářivém mĕstĕ Dvārace oplývajícím všemi druhy vznešeného bohatství hledĕli polobozi lačnýma očima na úžasnou podobu Śrī Kṛṣṇy.
Text 5:
In that resplendent city of Dvārakā, rich with all superior opulences, the demigods beheld with unsatiated eyes the wonderful form of Śrī Kṛṣṇa.
Sloka 6:
Polobozi pokryli Nejvyššího Pána vesmíru kvĕtinovými girlandami, jež přinesli z nebeských zahrad, a potom Ho, nejlepšího z yaduovské dynastie, velebili promluvami plnými okouzlujících slov a myšlenek.
Text 6:
The demigods covered the Supreme Lord of the universe with flower garlands brought from the gardens of heaven. Then they praised Him, the best of the Yadu dynasty, with statements containing charming words and ideas.
Sloka 7:
Polobozi začali hovořit: Náš drahý Pane, pokročilí mystičtí yogī, kteří se chtĕjí vysvobodit z pevných pout hmotného jednání, v srdci meditují s velkou oddaností o Tvých lotosových nohách. My polobozi Ti zasvĕcujeme svou inteligenci, smysly, životní vzduch, mysl i řeč a klaníme se u Tvých lotosových nohou.
Text 7:
The demigods began to speak: Our dear Lord, advanced mystic yogīs, striving for liberation from the severe bondage of material work, meditate with great devotion upon Your lotus feet within their hearts. Dedicating our intelligence, senses, vital air, mind and power of speech to Your Lordship, we demigods bow down at Your lotus feet.
Sloka 8:
Ó nepřemožitelný Pane, používáš svou klamnou energii složenou ze tří kvalit k tomu, abys v sobĕ vytvořil, udržoval a pak zase zničil nepochopitelný projevený vesmír. I když se zdá, že jako svrchovaný dozorce māyi pobýváš také v oblasti vzájemného působení kvalit přírody, Ty nejsi nikdy hmotným dĕním ovlivnĕný. Spočíváš ve své vĕčné, duchovní blaženosti, a tak Tĕ nelze nařknout z jakékoliv hmotné nákazy.
Text 8:
O unconquerable Lord, You engage Your illusory energy, composed of three modes, to unleash, maintain and devastate the inconceivable manifest cosmos, all within Your own self. As the supreme superintendent of māyā, You appear to be situated in the interaction of the modes of nature; however, You are never affected by material activities. In fact, You are directly engaged in Your own eternal, spiritual bliss, and thus You cannot be accused of any material infection.
Sloka 9:
Ó nejvznešenĕjší ze všech, ti, kdo mají vĕdomí znečištĕné klamem, se nemohou očistit jen bĕžným uctíváním, studiem Véd, rozdáváním milodarů, askezí a provádĕním obřadů. Náš Pane, ty čisté duše, které vyvinuly silnou transcendentální víru ve Tvou slávu, dosahují očištĕného stavu existence, jehož lidé, kterým tato víra chybí, nemohou nikdy dosáhnout.
Text 9:
O greatest of all, those whose consciousness is polluted by illusion cannot purify themselves merely by ordinary worship, study of the Vedas, charity, austerity and ritual activities. Our Lord, those pure souls who have developed a powerful transcendental faith in Your glories achieve a purified state of existence that can never be attained by those lacking such faith.
Sloka 10:
Velcí mudrci, kteří si přejí dosáhnout v životĕ nejvyššího prospĕchu, stále chovají Tvé lotosové nohy ve svých srdcích zmĕklých láskou k Tobĕ. Tvoji oddaní, kteří se umĕjí ovládat, v touze dostat se nad hmotné nebe a nabýt stejného majestátu, jako máš Ty, také uctívají Tvé lotosové nohy ráno, v poledne a večer. Proto o Tobĕ meditují ve Tvé čtyřnásobné expanzi. Tvé lotosové nohy jsou jako planoucí oheň, který na popel spaluje všechny nepříznivé touhy po hmotném uspokojování smyslů.
Text 10:
Great sages, desiring the highest benefit in life, always cherish Your lotus feet within their hearts, which are melted by love for You. Similarly, Your self-controlled devotees, desiring to cross beyond the material kingdom of heaven to achieve opulence equal to Yours, worship Your lotus feet in the morning, at noon and in the evening. Thus, they meditate upon Your Lordship in Your quadruple expansion. Your lotus feet are just like a blazing fire that burns to ashes all the inauspicious desires for material sense gratification.
Sloka 11:
Ti, kdo se chystají lít ghí do obĕtního ohnĕ podle pokynů Ṛg, Yajur a Sāma Védy, meditují o Tvých lotosových nohách. Meditují o nich i ti, kdo praktikují transcendentální yogu s nadĕjí, že poznají Tvou božskou mystickou moc, a nejvznešenĕjší čistí oddaní dokonale uctívají Tvé lotosové nohy s touhou překonat Tvou matoucí energii.
Text 11:
Those about to offer oblations into the fire of sacrifice in accordance with the Ṛg, Yajur and Sāma Vedas meditate on Your lotus feet. Similarly, the practitioners of transcendental yoga meditate upon Your lotus feet, hoping for knowledge about Your divine mystic potency, and the most elevated pure devotees perfectly worship Your lotus feet, desiring to cross beyond Your illusory potency.
Sloka 12:
Ó všemocný Pane, jsi ke svým služebníkům tak laskavý, že jsi přijal povadlou kvĕtinovou girlandu, kterou jsme povĕsili na Tvou hruď. Jelikož bohynĕ štĕstí má na Tvé transcendentální hrudi své sídlo, jistĕ ji popudí, jako žárlivou spolumanželku, když tam uvidí i náš dar. Ty jsi ale přesto tak milostivý, že nedbáš na svou vĕčnou choť Lakṣmī a přijímáš náš dar jako prvotřídní uctívání. Ó milostivý Pane, kéž Tvé lotosové nohy vždy působí jako planoucí oheň, který ničí nepříznivé touhy v našich srdcích!
Text 12:
O almighty Lord, You are so kind to Your servants that You have accepted the withered flower garland that we have placed on Your chest. Since the goddess of fortune makes her abode on Your transcendental chest, she will undoubtedly become agitated, like a jealous co-wife, upon seeing our offering also dwelling there. Yet You are so merciful that You neglect Your eternal consort Lakṣmī and accept our offering as most excellent worship. O merciful Lord, may Your lotus feet always act as a blazing fire to consume the inauspicious desires within our hearts.
Sloka 13:
Ó všemocný Pane, ve své inkarnaci Trivikramy jsi zdvihl nohu jako vlajkový stožár a prorazil jí obal vesmíru, což umožnilo svaté Ganze, aby jako vítĕzný prapor začala ve třech ramenech stékat do tří planetárních systémů. Třemi mohutnými kroky svých lotosových nohou ses zmocnil Baliho Mahārāje i s jeho vesmírným královstvím. Tvé lotosové nohy vzbuzují strach u démonů, jež svrhávají do pekla, a nebojácnost u Tvých oddaných, které povznášejí k dokonalosti nebeského života. My se Tĕ upřímnĕ snažíme uctívat, náš Pane. Kéž nás proto Tvé lotosové nohy laskavĕ osvobodí ode všech reakcí za naše hříchy.
Text 13:
O omnipotent Lord, in Your incarnation as Trivikrama, You raised Your leg like a flagpole to break the shell of the universe, allowing the holy Ganges to flow down, like a banner of victory, in three branches throughout the three planetary systems. By three mighty steps of Your lotus feet, Your Lordship captured Bali Mahārāja, along with his universal kingdom. Your lotus feet inspire fear in the demons by driving them down to hell and fearlessness among Your devotees by elevating them to the perfection of heavenly life. We are sincerely trying to worship You, our Lord; therefore may Your lotus feet kindly free us from all of our sinful reactions.
Sloka 14:
Jsi Nejvyšší Osobnost Božství, transcendentální bytost, která je jak nad hmotnou přírodou, tak i nad tím, kdo tuto přírodu využívá. Kéž nám Tvé lotosové nohy udĕlí transcendentální blaženost. Všichni velcí polobozi v čele s Brahmou jsou vtĕlené živé bytosti. Až do úmoru mezi sebou bojují pod přísnou vládou Tvého časového faktoru jako býci tahaní za provazy provlečené skrze jejich prodĕravĕlé nozdry.
Text 14:
You are the Supreme Personality of Godhead, the transcendental entity who is superior to both material nature and the enjoyer of nature. May Your lotus feet bestow transcendental pleasure upon us. All of the great demigods, beginning with Brahmā, are embodied living entities. Struggling painfully with one another under the strict control of Your time factor, they are just like bulls dragged by ropes tied through their pierced noses.
Sloka 15:
Jsi příčina stvoření, udržování a zničení vesmíru. Jako čas usmĕrňuješ subtilní i projevený stav hmotné přírody a ovládáš každou živou bytost. Jako ze tří částí složené kolo času svým nepostřehnutelným působením uskutečňuješ rozklad všeho, a proto jsi Nejvyšší Osobnost Božství.
Text 15:
You are the cause of the creation, maintenance and destruction of this universe. As time, You regulate the subtle and manifest states of material nature and control every living being. As the threefold wheel of time You diminish all things by Your imperceptible actions, and thus You are the Supreme Personality of Godhead.
Sloka 16:
Od Tebe, můj milý Pane, získává původní puruṣa-avatāra, Mahā-Viṣṇu, svou tvořivou moc. Díky tomu oplodňuje neselhávající energií hmotnou přírodu a dává vzniknout mahat-tattvĕ. Potom mahat-tattva neboli nerozlišená hmotná energie obdařená Pánovou mocí ze sebe vytváří prvotní zlaté vesmírné vejce pokryté nĕkolika obaly z hmotných prvků.
Text 16:
My dear Lord, the original puruṣa-avatāra, Mahā-Viṣṇu, acquires His creative potency from You. Thus with infallible energy He impregnates material nature, producing the mahat-tattva. Then the mahat-tattva, the amalgamated material energy, endowed with the potency of the Lord, produces from itself the primeval golden egg of the universe, which is covered by various layers of material elements.
Sloka 17:
Ó Pane, jsi svrchovaný stvořitel tohoto vesmíru a konečný vládce všech pohyblivých i nehybných živých bytostí. Jsi Hṛṣīkeśa, nejvyšší vládce všech smyslových činností, a proto se bĕhem svého dohlížení na nekonečnĕ mnohé smyslové činnosti v hmotném stvoření nikdy neznečistíš a nezapleteš. Oproti tomu jiné živé bytosti, dokonce i yogī a filozofy, rozruší a vydĕsí pouhá vzpomínka na hmotné objekty, kterých se na své cestĕ za osvícením údajnĕ zřekli.
Text 17:
O Lord, You are the supreme creator of this universe and the ultimate controller of all moving and nonmoving living entities. You are Hṛṣīkeśa, the supreme controller of all sensory activity, and thus You never become contaminated or entangled in the course of Your supervision of the infinite sensory activities within the material creation. On the other hand, other living entities, even yogīs and philosophers, are disturbed and frightened simply by remembering the material objects that they have supposedly renounced in their pursuit of enlightenment.
Sloka 18:
Můj Pane, žiješ se šestnácti tisíci překrásnými ženami šlechtického původu, které Ti svými neodolatelnĕ ostýchavými a umĕvavými pohledy a svým půvabnĕ klenutým obočím posílají vzkazy dychtivé milostné lásky. Vzrušit Tvou mysl a smysly se jim však vůbec nedaří.
Text 18:
My Lord, You are living with sixteen thousand exquisitely beautiful, aristocratic wives. By their irresistible coy and smiling glances and by their lovely arching eyebrows, they send You messages of eager conjugal love. But they are completely unable to disturb the mind and senses of Your Lordship.
Sloka 19:
Řeky nektaru vyprávĕní o Tobĕ i svaté řeky vzniklé omýváním Tvých lotosových nohou jsou schopné zničit veškeré znečištĕní ve třech svĕtech. Ti, kdo se chtĕjí očistit, se sdružují s posvátnými popisy Tvé slávy tak, že jim naslouchají, a se svatými řekami tekoucími od Tvých lotosových nohou tak, že se v nich koupou.
Text 19:
The nectar-bearing rivers of discussions about You, and also the holy rivers generated from the bathing of Your lotus feet, are able to destroy all contamination within the three worlds. Those who are striving for purification associate with the holy narrations of Your glories by hearing them with their ears, and they associate with the holy rivers flowing from Your lotus feet by physically bathing in them.
Sloka 20:
Śrī Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Poté, co Brahmā společnĕ s Pánem Śivou a dalšími polobohy přednesl Nejvyššímu Pánu Govindovi tyto modlitby, vznesl se na nebe a promluvil k Pánu.
Text 20:
Śrī Śukadeva Gosvāmī continued: After Brahmā, along with Lord Śiva and the other demigods, thus offered prayers to the Supreme Lord, Govinda, Lord Brahmā situated himself in the sky and addressed the Lord as follows.
Sloka 21:
Pán Brahmā řekl: Můj milý Pane, v minulosti jsme Tĕ žádali, abys odstranil břemeno Zemĕ. Ó nekonečná Osobnosti Božství, tato žádost už byla splnĕna.
Text 21:
Lord Brahmā said: My dear Lord, previously we requested You to remove the burden of the earth. O unlimited Personality of Godhead, that request has certainly been fulfilled.
Sloka 22:
Můj Pane, znovu jsi zavedl náboženské zásady mezi zbožnými lidmi, kteří vždy neochvĕjnĕ tíhnou k pravdĕ. Také jsi po celém svĕtĕ rozšířil svou slávu, takže se celý svĕt může očistit nasloucháním o Tobĕ.
Text 22:
My Lord, You have reestablished the principles of religion among pious men who are always firmly bound to the truth. You have also distributed Your glories all over the world, and thus the whole world can be purified by hearing about You.
Sloka 23:
Sestoupil jsi do dynastie krále Yadua, projevil jsi svou jedinečnou transcendentální podobu a vykonal jsi velkodušné transcendentální činnosti pro dobro celého vesmíru.
Text 23:
Descending into the dynasty of King Yadu, You have manifested Your unique transcendental form, and for the benefit of the entire universe You have executed magnanimous transcendental activities.
Sloka 24:
Můj milý Pane, ti zbožní a svatí lidé, kteří ve vĕku Kali naslouchají o Tvých transcendentálních činnostech a také je opĕvují, snadno překonají temnotu tohoto vĕku.
Text 24:
My dear Lord, those pious and saintly persons who in the Age of Kali hear about Your transcendental activities and also glorify them will easily cross over the darkness of the age.
Sloka 25:
Ó Nejvyšší Osobnosti Božství, ó můj Pane, sestoupil jsi do yaduovské dynastie a takto jsi strávil sto dvacet pĕt podzimů se svými oddanými.
Text 25:
O Supreme Personality of Godhead, O my Lord, You have descended into the Yadu dynasty, and thus You have spent one hundred twenty-five autumns with Your devotees.
Sloka 26-27:
Můj milý Pane, již nezbývá nic, co bys mĕl v zájmu polobohů udĕlat. Skrze kletbu brāhmaṇů jsi už odstranil svou dynastii. Ó Pane, jsi základem všeho a jestliže si to přeješ, vrať se nyní do svého sídla v duchovním svĕtĕ. Zároveň tĕ pokornĕ prosíme, abys nás nepřestával chránit. Jsme Tvoji pokorní služebníci a ve Tvém zastoupení spravujeme vesmír. I s našimi planetami a následovníky potřebujeme Tvou neustálou ochranu.
Texts 26-27:
My dear Lord, there is nothing remaining at this time for Your Lordship to do on behalf of the demigods. You have already withdrawn Your dynasty by the curse of the brāhmaṇas. O Lord, You are the basis of everything, and if You so desire, kindly return now to Your own abode in the spiritual world. At the same time, we humbly beg that You always protect us. We are Your humble servants, and on Your behalf we are managing the universal situation. We, along with our planets and followers, require Your constant protection.
Sloka 28:
Nejvyšší Pán řekl: Ó pane polobohů, Brahmo, chápu tvé modlitby a tvou žádost. Tím, že jsem odstranil břímĕ, jež tížilo Zemi, jsem udĕlal vše, co bylo třeba pro vás udĕlat.
Text 28:
The Supreme Lord said: O lord of the demigods, Brahmā, I understand your prayers and request. Having removed the burden of the earth, I have executed everything that was required on your behalf.
Sloka 29:
Právĕ tato dynastie Yādavů, ve které jsem se zjevil, se velmi vzmohla ve svém majestátu, zvláštĕ co se týče fyzické síly a odvahy, až do té míry, že hrozila pohltit celý svĕt. Proto jsem je zadržel, tak jako břeh udržuje rozlehlý oceán v jeho mezích.
Text 29:
That very Yādava dynasty in which I appeared became greatly magnified in opulence, especially in their physical strength and courage, to the extent that they threatened to devour the whole world. Therefore I have stopped them, just as the shore holds back the great ocean.
Sloka 30:
Kdybych opustil tento svĕt, aniž bych z nĕho sprovodil nadmíru pyšné členy yaduovské dynastie, rozpínali by se bez omezení a tato záplava by celý svĕt zničila.
Text 30:
If I were to leave this world without withdrawing the overly proud members of the Yadu dynasty, the whole world would be destroyed by the deluge of their unlimited expansion.
Sloka 31:
Záhuba Mé rodiny již následkem brāhmaṇské kletby začala. Ó Brahmo, který nikdy nehřešíš, až tato zkáza skončí a Já se vydám na Vaikuṇṭhu, zastavím se na krátkou návštĕvu ve tvém sídle.
Text 31:
Now due to the brāhmaṇas’ curse, the annihilation of My family has already begun. O sinless Brahmā, when this annihilation is finished and I am enroute to Vaikuṇṭha, I will pay a small visit to your abode.
Sloka 32:
Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Samozrozený Brahmā, jehož Pán vesmíru takto oslovil, složil poklony u Jeho lotosových nohou a obklopen všemi polobohy se pak vrátil do svého sídla.
Text 32:
Śrī Śukadeva Gosvāmī said: Thus addressed by the Lord of the universe, the self-born Brahmā fell down in obeisances at the lotus feet of the Lord. Surrounded by all the demigods, the great Brahmā then returned to his personal abode.
Sloka 33:
Poté Pán, Osobnost Božství, sledoval hrozivá znamení, která se ve svatém mĕstĕ Dvārace objevila. Promluvil tedy ke shromáždĕným starším členům yaduovské dynastie.
Text 33:
Thereafter, the Personality of Godhead observed that tremendous disturbances were taking place in the holy city of Dvārakā. Thus the Lord spoke to the assembled senior members of the Yadu dynasty as follows.
Sloka 34:
Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, řekl: Naši dynastii prokleli brāhmaṇové a tuto kletbu nelze odvrátit. Proto se všude kolem nás objevují velmi zlá znamení.
Text 34:
The Supreme Personality of Godhead said: Our dynasty has been cursed by the brāhmaṇas. Such a curse is impossible to counteract, and thus great disturbances are appearing everywhere around us.
Sloka 35:
Moji drazí ctihodní stařešinové, chceme-li zůstat naživu, nesmíme se tady již zdržovat. Odjeďme ještĕ dnes na velmi zbožné místo zvané Prabhāsa. Času není nazbyt.
Text 35:
My dear respected elders, we must not remain any longer in this place if we wish to keep our lives intact. Let us go this very day to the most pious place Prabhāsa. We have no time to delay.
Sloka 36:
Mĕsíc jednou trpĕl úbytĕmi kvůli Dakṣovĕ kletbĕ, ale jen co se vykoupal na Prabhāsa-kṣetře, byl ihned své hříšné reakce zbaven a znovu začal dorůstat.
Text 36:
Once, the moon was afflicted with consumption because of the curse of Dakṣa, but just by taking bath at Prabhāsa-kṣetra, the moon was immediately freed from his sinful reaction and again resumed the waxing of his phases.
Sloka 37-38:
Až se vykoupeme na Prabhāsa-kṣetře, až tam vykonáme obĕť pro usmíření předků a polobohů, až nasytíme ctihodné brāhmaṇy rozmanitými lahodnými pokrmy a až je jako nejvhodnĕjší příjemce milodarů bohatĕ obdarujeme, jistĕ díky této dobročinnosti překonáme tato hrozivá nebezpečí, tak jako lze na vhodné lodi překonat velký oceán.
Texts 37-38:
By bathing at Prabhāsa-kṣetra, by offering sacrifice there to placate the forefathers and demigods, by feeding the worshipable brāhmaṇas with various delicious foodstuffs and by bestowing opulent gifts upon them as the most suitable candidates for charity, we will certainly cross over these terrible dangers through such acts of charity, just as one can cross over a great ocean in a suitable boat.
Sloka 39:
Śukadeva Gosvāmī řekl: Ó milovaný synu Kuruovců, po této radĕ Osobnosti Božství se Yādavové rozhodli odjet na ono svaté místo, Prabhāsa-kṣetru, a zapřáhli tedy konĕ do svých kočárů.
Text 39:
Śukadeva Gosvāmī said: O favorite son of the Kurus, thus advised by the Personality of Godhead, the Yādavas made up their minds to go to that holy place, Prabhāsa-kṣetra, and thus yoked their horses to their chariots.
Sloka 40-41:
Můj milý králi, Uddhava vždy vĕrnĕ následoval Pána Kṛṣṇu. Když vidĕl, jak se Yādavové vypravují na cestu, slyšel od nich o Pánových pokynech a všiml si hrozivých znamení, vyhledal Osobnost Božství v soukromí. Poklonil se u lotosových nohou svrchovaného vládce vesmíru a se sepjatýma rukama k Nĕmu promluvil.
Texts 40-41:
My dear King, Uddhava was a constantly faithful follower of Lord Kṛṣṇa. Upon seeing the imminent departure of the Yādavas, hearing from them of the Lord’s instructions and taking note of the fearful omens, he approached the Personality of Godhead in a private place. He bowed down with his head at the lotus feet of the supreme controller of the universe and with folded hands addressed Him as follows.
Sloka 42:
Śrī Uddhava řekl: Ó můj Pane, ó Nejvyšší Bože mezi všemi polobohy, pouhé naslouchání a rozmlouvání o Tvé transcendentální slávĕ představuje skutečnou zbožnost. Můj Pane, zdá se, že teď odstraníš svou dynastii, a tak s konečnou platností uzavřeš své zábavy v tomto vesmíru. Jsi nejvyšší vládce a Pán všech mystických sil, ale přestože jsi po všech stránkách schopný zrušit prokletí, kterým brāhmaṇové postihli Tvoji dynastii, Ty to nedĕláš. Tvůj odchod se tedy již nezadržitelnĕ blíží.
Text 42:
Śrī Uddhava said: O my Lord, O supreme God among all the demigods, real piety is invoked simply by hearing and chanting Your transcendental glories. My Lord, it appears that You will now withdraw Your dynasty, and thus You Yourself will finally give up Your pastimes within this universe. You are the supreme controller and the master of all mystic power. But although You are fully capable of counteracting the brāhmaṇas’ curse against Your dynasty, You are not doing so, and Your disappearance is imminent.
Sloka 43:
Ó Keśavo, můj drahý Pane, ani na zlomek okamžiku nesnesu odloučení od Tvých lotosových nohou. Proto mĕ prosím vezmi s sebou do svého sídla.
Text 43:
O Lord Keśava, my dear master, I cannot tolerate giving up Your lotus feet even for a fraction of a moment. I urge You to take me along with You to Your own abode.
Sloka 44:
Můj milý Kṛṣṇo, Tvoje zábavy jsou pro lidi svrchovanĕ příznivé a pro uši jsou omamným nápojem. Jakmile je lidé ochutnají, zapomenou na své touhy po jiných vĕcech.
Text 44:
O my dear Kṛṣṇa, Your pastimes are supremely auspicious for mankind and are an intoxicating beverage for the ears. Tasting such pastimes, people forget their desires for other things.
Sloka 45:
Můj drahý Pane, jsi Nejvyšší Duše, a proto nám jsi nanejvýš drahý. Jak bychom se Tĕ mohli my, Tvoji oddaní, vzdát nebo žít bez Tebe, byť jen na okamžik? Ať ležíme, sedíme, jdeme, stojíme, koupeme se, bavíme se, jíme nebo dĕláme cokoliv jiného, stále Ti sloužíme.
Text 45:
My dear Lord, You are the Supreme Soul, and thus You are most dear to us. We are Your devotees, and how can we possibly reject You or live without You even for a moment? Whether we are lying down, sitting, walking, standing, bathing, enjoying recreation, eating or doing anything else, we are constantly engaged in Your service.
Sloka 46:
Když se my, Tvoji služebníci, budeme jednoduše zdobit girlandami, vonnými oleji, šaty a šperky, které jsi Ty použil ke svému uspokojení, a když budeme jíst zbytky Tvých jídel, jistĕ překonáme Tvou matoucí energii.
Text 46:
Simply by decorating ourselves with the garlands, fragrant oils, clothes and ornaments that You have already enjoyed, and by eating the remnants of Your meals, we, Your servants, will indeed conquer Your illusory energy.
Sloka 47:
Nazí mudrci, kteří se s vážností vĕnují duchovním praktikám, kteří nechali vystoupit své semeno vzhůru, kteří jsou klidnými a nehřešícími členy stavu odříkání, dosahují duchovního sídla zvaného Brahman.
Text 47:
Naked sages who seriously endeavor in spiritual practice, who have raised their semen upward, who are peaceful and sinless members of the renounced order, attain the spiritual abode called Brahman.
Sloka 48-49:
Ó nejvĕtší z mystiků, my jsme sice podmínĕné duše putující cestami plodonosného jednání, ale i tak jistĕ překonáme temnotu tohoto hmotného svĕta jednoduše tím, že o Tobĕ nasloucháme ve společnosti Tvých oddaných. Díky tomu stále vzpomínáme na úžasné činy, které konáš, a na úžasná slova, která říkáš, a nepřestáváme je oslavovat. V extázi si vybavujeme Tvé milostné zábavy s Tvými důvĕrnými oddanými a jak odvážnĕ se usmíváš a pohybuješ bĕhem tĕchto svých mladických zábav. Můj milý Pane, je matoucí, jak se Tvé láskyplné zábavy podobají chování obyčejných lidí v tomto hmotném svĕtĕ.
Texts 48-49:
O greatest of mystics, although we are conditioned souls wandering on the path of fruitive work, we will certainly cross beyond the darkness of this material world simply by hearing about Your Lordship in the association of Your devotees. Thus we are always remembering and glorifying the wonderful things You do and the wonderful things You say. We ecstatically recall Your amorous pastimes with Your confidential conjugal devotees and how You boldly smile and move about while engaged in such youthful pastimes. My dear Lord, Your loving pastimes are bewilderingly similar to the activities of ordinary people within this material world.
Sloka 50:
Śukadeva Gosvāmī řekl: Ó králi Parīkṣite, po tomto oslovení začal Nejvyšší Pán Kṛṣṇa, syn Devakī, svému drahému, čistému služebníkovi Uddhavovi důvĕrnĕ odpovídat.
Text 50:
Śukadeva Gosvāmī said: O King Parīkṣit, thus addressed, the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa, the son of Devakī, began to reply confidentially to His dear, unalloyed servant Uddhava.