Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.6.31

Verš

idānīṁ nāśa ārabdhaḥ
kulasya dvija-śāpa-jaḥ
yāsyāmi bhavanaṁ brahmann
etad-ante tavānagha

Synonyma

idānīm — teď právĕ; nāśaḥ — záhuba; ārabdhaḥ — začala; kulasya — dynastie; dvija-śāpa-jaḥ — následkem kletby brāhmaṇů; yāsyāmi — půjdu; bhavanam — do sídla; brahman — ó Brahmo; etat-ante — po tom; tava — tvého; anagha — ó bezhříšný.

Překlad

Záhuba Mé rodiny již následkem brāhmaṇské kletby začala. Ó Brahmo, který nikdy nehřešíš, až tato zkáza skončí a Já se vydám na Vaikuṇṭhu, zastavím se na krátkou návštĕvu ve tvém sídle.

Význam

Členové yaduovské dynastie jsou vĕční služebníci Pána. Śrīla Jīva Gosvāmī tedy vysvĕtlil slovo nāśaḥ, „záhuba“, jako nigūḍhāyāṁ dvārakāyāṁ praveśanam ity arthaḥ – vstoupili do skryté, důvĕrné Dvāraky v duchovním svĕtĕ, která tady na Zemi není projevená. To znamená, že Pánovo sídlo Dvārakā je projevené na Zemi a když je pozemská Dvārakā zdánlivĕ odstranĕna, vĕčná Dvārakā v duchovním svĕtĕ zůstává beze zmĕny. Jelikož jsou členové yaduovské dynastie vĕční společníci Pána, je vyloučené, aby byli zničeni. Zničený je jen jejich projev před našimi podmínĕnými zraky. Tak je třeba chápat slovo nāśaḥ.