Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.6.21

Verš

śrī-brahmovāca
bhūmer bhārāvatārāya
purā vijñāpitaḥ prabho
tvam asmābhir aśeṣātman
tat tathaivopapāditam

Synonyma

śrī-brahmā uvāca — Śrī Brahmā řekl; bhūmeḥ — Zemĕ; bhāra — břemeno; avatārāya — za účelem odlehčení; purā — dříve; vijñāpitaḥ — byl jsi požádán; prabho — ó Pane; tvam — Ty; asmābhiḥ — námi; aśeṣa-ātman — ó nekonečná Duše všech bytostí; tat — tato (žádost); tathā eva — jak byla námi vznesena; upapāditam — byla splnĕna.

Překlad

Pán Brahmā řekl: Můj milý Pane, v minulosti jsme Tĕ žádali, abys odstranil břemeno Zemĕ. Ó nekonečná Osobnosti Božství, tato žádost už byla splnĕna.

Význam

Pán Kṛṣṇa mohl polobohům namítnout: „Vždyť vy jste žádali Kṣīrodakaśāyī Viṣṇua, aby sestoupil, tak proč říkáte, že jste žádali Mĕ? Já jsem přece Govinda.“ Proto zde Brahmā oslovuje Pána výrazem aśeṣātmā, nekonečná Osobnost Božství, z níž pocházejí všechny úplné expanze Viṣṇua. To je mínĕní Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Ṭhākura.