Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.6.2-4

Verš

indro marudbhir bhagavān
ādityā vasavo ’śvinau
ṛbhavo ’ṅgiraso rudrā
viśve sādhyāś ca devatāḥ
gandharvāpsaraso nāgāḥ
siddha-cāraṇa-guhyakāḥ
ṛṣayaḥ pitaraś caiva
sa-vidyādhara-kinnarāḥ
dvārakām upasañjagmuḥ
sarve kṛṣṇa-didṛkṣavaḥ
vapuṣā yena bhagavān
nara-loka-manoramaḥ
yaśo vitene lokeṣu
sarva-loka-malāpaham

Synonyma

indraḥ — Pán Indra; marudbhiḥ — společnĕ s bohy vĕtru; bhagavān — mocný vládce; ādityāḥ — dvanáct hlavních polobohů, synů Aditi; vasavaḥ — osm polobohů Vasuů; aśvinau — dva Aśvinī-kumārové; ṛbhavaḥ — Ṛbhuové; aṅgirasaḥ — potomci Aṅgiry Muniho; rudrāḥ — expanze Pána Śivy; viśve sādhyāḥ — známí jako Viśvedevové a Sādhyové; ca — také; devatāḥ — další polobozi; gandharva-apsarasaḥ — nebeští hudebníci a tanečnice; nāgāḥ — nebeští hadi; siddha-cāraṇa — Siddhové a Cāraṇové; guhyakāḥ — a skřeti; ṛṣayaḥ — velcí mudrci; pitaraḥ — zemřelí předkové; ca — také; eva — jistĕ; sa — společnĕ s; vidyādhara-kinnarāḥ — Vidyādharové a Kinnarové; dvārakām — do Dvāraky; upasañjagmuḥ — společnĕ dorazili; sarve — ti všichni; kṛṣṇa-didṛkṣavaḥ — dychtiví spatřit Pána Kṛṣṇu; vapuṣā — transcendentálním tĕlem; yena — jenž; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; nara-loka — celou lidskou společnost; manaḥ-ramaḥ — okouzlující; yaśaḥ — svou slávu; vitene — rozšířil; lokeṣu — po celém vesmíru; sarva-loka — všech planet; mala — nečistoty; apaham — jež odstraňuje.

Překlad

Mocný Pán Indra společnĕ s Maruty, Ādityi, Vasuy, Aśviny, Ṛbhuy, Aṅgiry, Rudry, Viśvedevy, Sādhyi, Gandharvy, Apsarami, Nāgy, Siddhy, Cāraṇy, Guhyaky, velkými mudrci a předky a Vidyādhary a Kinnary dospĕli do mĕsta Dvāraky s nadĕjí, že uvidí Pána Kṛṣṇu. Kṛṣṇa, Nejvyšší Pán, svou transcendentální podobou okouzlil všechny lidské bytosti a rozšířil svou slávu po všech svĕtech. Pánova sláva odstraňuje veškeré znečištĕní ve vesmíru.

Význam

Pán, Osobnost Božství, sestupuje do hmotného svĕta, aby pomáhal polobohům se správou vesmíru; proto polobozi bĕžnĕ vidí Pána v podobách, jako je Upendra. Ale přestože jsou polobozi zvyklí vidĕt různé Pánovy expanze Pána Viṣṇua, zde je řečeno, že zvláštĕ dychtili spatřit Pána v Jeho nejkrásnĕjší podobĕ Kṛṣṇy. Deha-dehi-vibhāgaś ca neśvare vidyate kvacit – mezi Nejvyšším Pánem a Jeho tĕlem není žádný rozdíl. Duše, jīva, se od svého tĕla liší, ale nádherná transcendentální podoba Pána je s Pánem ve všech ohledech totožná.