Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.6.19

Verš

vibhvyas tavāmṛta-kathoda-vahās tri-lokyāḥ
pādāvane-ja-saritaḥ śamalāni hantum
ānuśravaṁ śrutibhir aṅghri-jam aṅga-saṅgais
tīrtha-dvayaṁ śuci-ṣadas ta upaspṛśanti

Synonyma

vibhvyaḥ — jsou schopné; tava — Tvých; amṛta — nektarových; kathā — vyprávĕní; uda-vahāḥ — řeky plné vody; tri-lokyāḥ — tří svĕtů; pāda-avane — z omývání Tvých lotosových nohou; ja — zrozené; saritaḥ — řeky; śamalāni — veškeré znečištĕní; hantum — zničit; ānuśravam — procesem naslouchání pravé autoritĕ; śrutibhiḥ — ušima; aṅghri-jam — jež tvoří (svaté řeky) pocházející ze Tvých lotosových nohou; aṅga-saṅgaiḥ — přímým tĕlesným stykem; tīrtha-dvayam — tyto dva druhy svatých míst; śuci-ṣadaḥ — ti, kdo usilují o očištĕní; te — Tvoje; upaspṛśanti — vyhledávají, aby s nimi byli ve styku.

Překlad

Řeky nektaru vyprávĕní o Tobĕ i svaté řeky vzniklé omýváním Tvých lotosových nohou jsou schopné zničit veškeré znečištĕní ve třech svĕtech. Ti, kdo se chtĕjí očistit, se sdružují s posvátnými popisy Tvé slávy tak, že jim naslouchají, a se svatými řekami tekoucími od Tvých lotosových nohou tak, že se v nich koupou.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura uvádí: ānuśravaṁ guror uccāraṇam anuśrūyante – „O Kṛṣṇovi je třeba naslouchat od duchovního mistra.“ Pravý duchovní mistr svému žákovi popisuje zábavy, energie a inkarnace Osobnosti Božství. Je-li duchovní mistr pravý a žák upřímný a poslušný, jejich vzájemná komunikace obĕma připadá jako nektar. Obyčejní lidé si nedovedou ani představit, jakou zvláštní blaženost zažívají Pánovi oddaní. Toto nektarové vyprávĕní a naslouchání ničí veškeré nečistoty v srdci podmínĕné duše, z nichž první je touha žít beze služby Kṛṣṇovi.

Druhým nektarem, o kterém se zde píše, je caraṇāmṛta, nektarové vody, jež omývají nohy Pána. Pán Vāmanadeva si sám omyl svou lotosovou nohu tím, že prokopl díru do vesmírného obalu, takže svatá voda Gangy omyla Jeho prsty a vtekla do vesmíru. Také řeka Yamunā omyla Kṛṣṇovy lotosové nohy bĕhem Jeho přítomnosti na této planetĕ před pĕti tisíci lety. Kṛṣṇa v ní dennĕ dovádĕl se svými přáteli a přítelkynĕmi, a proto je i tato řeka caraṇāmṛtou. Z toho důvodu je žádoucí snažit se koupat v Ganze či Yamunĕ.

V chrámech ISKCONu se každé ráno omývají lotosové nohy Božstva Kṛṣṇy a takto posvĕcená voda se rovnĕž nazývá caraṇāmṛta neboli nektar z Kṛṣṇových lotosových nohou. Śrīla Prabhupāda učil své žáky a následovníky, aby každé ráno přicházeli před Božstva a pili tři kapky caraṇāmṛty po koupání Božstev.

Všemi tĕmito způsoby může oddaný očišťovat své srdce a vychutnávat si duchovní blaženost. Když neochvĕjnĕ setrvává na úrovni duchovní blaženosti, již se nezrodí v hmotném svĕtĕ. V tomto verši je významné slovo śuci-ṣadaḥ – je třeba se vĕnovat očištĕným činnostem rozvíjejícím vĕdomí Kṛṣṇy. Je třeba se naučit sloužit Pánu od pravého duchovního mistra, jehož pokyny je třeba přijímat bez spekulování. Ti, kdo jsou připoutaní k přeludům tohoto svĕta, si nĕkdy vymýšlejí vlastní náladové představy o Bohu. Jedinĕ od pravého duchovního mistra však můžeme získat dokonalé a čisté poznání o Nejvyšším Pánu, Osobnosti Božství, a o oddané službĕ Jemu. Toto poznání lze nalézt ve všech knihách Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy.