Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.6.1

Verš

śrī-śuka uvāca
atha brahmātma-jaiḥ devaiḥ
prajeśair āvṛto ’bhyagāt
bhavaś ca bhūta-bhavyeśo
yayau bhūta-gaṇair vṛtaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; atha — tehdy; brahmā — Pán Brahmā; ātma-jaiḥ — svými syny (v čele se Sanakou); devaiḥ — polobohy; prajā-īśaiḥ — a praotci vesmírného obyvatelstva (v čele s Marīcim); āvṛtaḥ — obklopený; abhyagāt — vydal se (do Dvāraky); bhavaḥ — Pán Śiva; ca — také; bhūta — všem živým bytostem; bhavya-īśaḥ — jenž dává příznivá požehnání; yayau — šel; bhūta gaṇaiḥ — hordami duchů a podobných bytostí; vṛtaḥ — obklopený.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Pán Brahmā se tehdy vydal do Dvāraky v doprovodu svých synů a také polobohů a velkých Prajāpatiů. Odebral se tam i Pán Śiva, dárce příznivých požehnání všem živým bytostem, obklopený mnoha duchy a podobnými bytostmi.