Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.5.50

Verš

bhū-bhārāsura-rājanya-
hantave guptaye satām
avatīrṇasya nirvṛtyai
yaśo loke vitanyate

Synonyma

bhū-bhāra — kteří byli pro Zemi přítĕží; asura — démony; rājanya — příslušníky královského stavu; hantave — aby zabil; guptaye — aby ochránil; satām — svaté oddané; avatīrṇasya — Jeho, který sestoupil; nirvṛtyai — také aby udĕlil osvobození; yaśaḥ — sláva; loke — po celém svĕtĕ; vitanyate — rozšířila se.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, sestoupil, aby zabil démonské krále, kteří byli pro Zemi přítĕží a aby ochránil svaté oddané. Jak démoni, tak oddaní však Pánovou milostí získali osvobození. Díky tomu se Jeho transcendentální sláva rozšířila po celém vesmíru.

Význam

Může vyvstat pochybnost o tom, jak sestupuje Nejvyšší Osobnost Božství do tohoto hmotného svĕta. A proč, je-li všemohoucím stvořitelem miliónů vesmírů, oddaní oslavují jako úžasné Pánovy činnosti jako je třeba zabití čarodĕjnice Pūtany tím, že z ní prsní bradavkou vysál život? I když tyto činnosti jistĕ přesahují možnosti obyčejných lidí, proč by se mĕly považovat za úžasné, když je vykoná všemohoucí Osobnost Božství? Odpovĕď dává tento verš slovem nirvṛtyai. Pán nezabíjel démony proto, že by vůči nim choval zášť, ale aby jim udĕlil duchovní osvobození. Tato bezpříčinná milost Osobnosti Božství, kdy prostřednictvím svých nepochopitelných zábav osvobozuje oddané i démony, tedy jasnĕ odlišuje Pána od jakékoliv jiné živé bytosti, ať človĕka či poloboha. Je řečeno: mukti-pradātā sarveṣāṁ viṣṇur eva na saṁśayaḥ – jedinĕ Viṣṇu může osvobodit od rození a umírání. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura poznamenal, že démonům je obvykle udĕleno neosobní osvobození v záři Brahmanu, zatímco oddaní dostávají vyšší požehnání v podobĕ lásky k Bohu na duchovních planetách. Pán tedy projevuje svou bezpříčinnou milost všem druhům živých bytostí a Jeho sláva se šíří po celém vesmíru. Jelikož je Kṛṣṇa transcendentální, Jeho sláva se neliší od Jeho osobní inkarnace, takže tím, jak se šíří Pánova sláva, získává postupnĕ celý vesmír osvobození. To jsou nĕkteré z jedinečných vlastností Nejvyšší Osobnosti Božství.