Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.5.45

Verš

tvam apy etān mahā-bhāga
dharmān bhāgavatān śrutān
āsthitaḥ śraddhayā yukto
niḥsaṅgo yāsyase param

Synonyma

tvam — ty (Vasudevo); api — také; etān — tyto; mahā-bhāga — ó nanejvýš požehnaný; dharmān — zásady; bhāgavatān — oddané služby; śrutān — které jsi vyslechl; āsthitaḥ — dodržující; śraddhayā — vírou; yuktaḥ — obdařený; niḥsaṅgaḥ — prostý styku s hmotou; yāsyase — půjdeš; param — k Nejvyššímu.

Překlad

Ó nanejvýš požehnaný Vasudevo, jen s vírou dodržuj tyto zásady oddané služby, které jsi vyslechl, a tak oproštĕný od styku s hmotnou dospĕješ k Nejvyššímu.

Význam

Nārada Muni vyprávĕl Kṛṣṇovu otci Vasudevovi příbĕh osvícení krále Nimiho. Nyní Nārada vyjevuje, že sám Vasudeva také dosáhne nejvyšší životní dokonalosti praktikováním stejných zásad, o kterých před dávnou dobou mluvilo devĕt Yogendrů. Vasudeva už ve skutečnosti byl osobním společníkem Nejvyššího Pána, ale díky své pokoře, která je pro velké oddané přirozená, byl odhodlaný svou lásku ke Kṛṣṇovi ještĕ zdokonalit. Zde vidíme vznešenost rodičů Nejvyšší Osobnosti Božství.

Obyčejným lidem připadá, že Nejvyššího Pána je třeba vždy uctívat jako svrchovaného otce, který živé bytosti zaopatřuje vším, co potřebují. Tento postoj není dokonalostí lásky k Bohu, neboť když je syn mladý, není schopný svým rodičům příliš sloužit. Dokud je dítĕ velmi malé, matka a otec naopak neustále slouží jemu. Když tedy oddaný přijme roli Kṛṣṇovy matky či otce, má neomezenou příležitost prokazovat láskyplnou službu Pánu, jehož v extázi považuje za svého syna. Pro Vasudevu bylo štĕstím, že mu Nārada Muni osobnĕ vyjevil úžasné učení, které nava-yogendrové před dávnou dobou předali svatému králi Nimimu.