Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.5.35

Verš

evaṁ yugānurūpābhyāṁ
bhagavān yuga-vartibhiḥ
manujair ijyate rājan
śreyasām īśvaro hariḥ

Synonyma

evam — takto; yuga-anurūpābhyām — (pod příslušnými jmény a v příslušných podobách) vhodných pro každý vĕk; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; yuga-vartibhiḥ — obyvateli jednotlivých vĕků; manujaiḥ — lidskými bytostmi; ijyate — je uctíván; rājan — ó králi; śreyasām — všeho duchovního prospĕchu; īśvaraḥ — vládce; hariḥ — Pán Hari.

Překlad

Ó králi, Nejvyšší Pán Hari je dárcem veškerého kýženého prospĕchu v životĕ. Inteligentní lidské bytosti uctívají příslušné podoby a jména, jež Pán projevuje v různých vĕcích.

Význam

Zde je významné slovo yugānurūpābhyām. Anurūpa znamená „vhodný, odpovídající“. Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, si toužebnĕ přeje, aby se všechny podmínĕné duše vrátily domů, zpátky k Bohu, do vĕčného života plného blaženosti a poznání. V každém ze čtyř vĕků – Satya, Tretā, Dvāpara a Kali – se tedy Pán zjevuje v podobĕ vhodné k tomu, aby ji lidé daného vĕku uctívali. Śrīla Rūpa Gosvāmī uvádí ve své Laghu-bhāgavatāmṛtĕ (Pūrva-khaṇḍa 1.25):

kathyate varṇa-nāmābhyāṁ
śuklaḥ satya-yuge hariḥ
raktaḥ śyāmaḥ kramāt kṛṣṇas
tretāyāṁ dvāpare kalau

„Nejvyšší Pán Hari je popsán z hlediska barvy pleti a jmen: v Satya-yuze je śukla (bílý, neboli nejčistší) a ve vĕcích Tretā, Dvāpara a Kali je červený, tmavĕmodrý a černý.“ Pro každý vĕk jsou dána různá jména vhodná k oslavování Pána, jako Haṁsa a Suparṇa pro Satya-yugu, Viṣṇu a Yajña pro Tretā-yugu a Vāsudeva a Saṅkarṣaṇa pro Dvāpara-yugu, ale pro Kali-yugu tato jména nejsou uvedena, přestože existují, aby se předešlo lacinému vyjevení pravdy ohlednĕ inkarnace Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

V Kali-yuze je lidská společnost plná pokrytectví a povrchnosti. V tomto vĕku převládají silné sklony napodobovat a podvádĕt. Proto védská literatura vyjevuje inkarnaci Śrī Caitanyi Mahāprabhua důvĕrným a nenápadným způsobem, kterému budou rozumĕt ti, kdo jsou zplnomocnĕní šířit na svĕtĕ Pánovo poselství. V moderní dobĕ vidíme, jak se mnoho pošetilých a obyčejných lidí prohlašuje za Boha či inkarnace, avatāry a podobnĕ. Mnoho laciných filozofií a škol slibuje – za mírný poplatek – udĕlat za krátkou dobu z človĕka Boha. V Americe slibuje jedna slavná náboženská skupina svým následovníkům, že se všichni stanou Nejvyšším Pánem na nebi. Takové lži se kážou ve jménu křesťanství. Kdyby se tedy jméno Caitanyi Mahāprabhua hojnĕ vyskytovalo ve védské literatuře, byla by na svĕtĕ brzy celá záplava Jeho imitátorů.

Aby se tedy předešlo takovým zmatkům, jsou védské texty pro Kali-yugu zdrženlivé. Praví následovníci védské kultury jsou védskými mantrami informováni o příchodu Śrī Caitanyi Mahāprabhua rozvážným a skrytým způsobem. Ukazuje se, že tento diskrétní systém, který si Pán sám vybral pro své zjevení v Kali-yuze, je na planetĕ Zemi velmi úspĕšný a milióny lidí zpívají svatá jména Kṛṣṇy, aniž by je nesnesitelnĕ obtĕžovaly stovky a tisíce Jeho imitátorů. Ti, kdo se vážnĕ chtĕjí přiblížit k Nejvyšší Osobnosti Božství, mohou snadno pochopit Pánovu misi, zatímco cyničtí materialističtí darebáci, kteří jsou pyšní na svou falešnou slávu a bláznivĕ si myslí, že jejich nepatrná inteligence je vĕtší než inteligence Pána Kṛṣṇy, nechápou, jak pĕknĕ Pán zařídil svůj milostivý příchod do hmotného svĕta. Proto se tito pošetilci odvracejí od Pánovy mise, přestože je Kṛṣṇa śreyasām īśvaraḥ neboli Pán všech požehnání, a tak se připravují o pravý prospĕch ve svém životĕ.