Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.5.2

Verš

śrī-camasa uvāca
mukha-bāhūru-pādebhyaḥ
puruṣasyāśramaiḥ saha
catvāro jajñire varṇā
guṇair viprādayaḥ pṛthak

Synonyma

śrī-camasaḥ uvāca — Śrī Camasa řekl; mukha — tvář; bāhu — paže; ūru — stehna; pādebhyaḥ — z chodidel; puruṣasya — Nejvyššího Pána; āśramaiḥ — čtyřmi duchovními stavy; saha — se; catvāraḥ — čtyři; jajñire — zrodily se; varṇāḥ — společenské třídy; guṇaiḥ — podle kvalit přírody; vipra-ādayaḥ — počínaje brāhmaṇy; pṛthak — různé.

Překlad

Śrī Camasa řekl: Každá ze čtyř společenských tříd brāhmaṇy počínaje se zrodila prostřednictvím různých kombinací kvalit přírody z tváře, paží, stehen a chodidel Nejvyššího Pána v Jeho vesmírné podobĕ. Tak byly stvořeny i čtyři duchovní stavy.

Význam

Ti, kdo nejsou spontánnĕ přitahováni oddanou službou Pánu, se mohou postupnĕ očistit následováním varṇāśramského systému čtyř společenských tříd a čtyř duchovních stavů. Podle Śrīdhara Svāmīho se brāhmaṇové rodí z kvality dobra, kṣatriyové z kombinace dobra a vášnĕ, vaiśyové z kombinace vášnĕ a nevĕdomosti a śūdrové z kvality nevĕdomosti. Tak jako se čtyři společenské třídy rodí z tváře, paží, stehen a chodidel Pánovy vesmírné podoby, jsou podobnĕ brahmacārī stvořeni z Pánova srdce, hospodáři z Jeho beder, vānaprasthové z Jeho hrudi a sannyāsī z Jeho hlavy.

Podobný verš obsahuje Ṛk-saṁhitā (10.90.12), Śukla-yajur Veda (31.11) a Atharva Veda (19.6.6):

brāhmaṇo 'sya mukham āsīd
bāhū rājanyaḥ kṛtaḥ
ūrū tad asya yad vaiśyaḥ
padbhyāṁ śūdro 'jāyata

Brāhmaṇa přišel na svĕt jako Jeho tvář, král jako Jeho paže, vaiśya jako Jeho stehna a śūdra se narodil z Jeho chodidel.“

Rozumí se, že čistou oddanou službu Pánu již popsali dva z Yogendrů, Drumila a Āvirhotra. Camasa Muni nyní popisuje systém varṇāśrama-dharmy, neboť účelem tohoto systému je postupnĕ očistit ty, kdo se staví nepřátelsky k Nejvyššímu Pánu, a přivést je zpátky do jejich přirozeného postavení, které se vyznačuje láskou k Bohu. Virāṭ-rūpa neboli vesmírná podoba Pána je imaginární podobou, která má pomoci hrubým materialistům postupnĕ pochopit postavení Osobnosti Božství. Jelikož pošetilý materialista nedokáže pochopit nic víc než hmotu, doporučuje se mu na celý vesmír pohlížet jako na osobní podobu tĕla Nejvyššího Pána. Neosobní pojetí beztvarosti je pouhou negací dočasné hmotné rozmanitosti nezahrnující představu Pánovy duchovní energie. Neosobní pohled je dalším druhem hmotné spekulativní představy. Nejvyšší Pán oplývá duchovními energiemi, které se dĕlí na základní kategorie hlādinī, neomezená blaženost, sandhinī, vĕčná existence, a saṁvit, vševĕdoucnost. Z tohoto verše je zřejmé, že systém varṇāśrama-dharmy stvořený z vesmírné podoby Pána nabízí podmínĕným duším Pánův program jak se zamĕstnat v úplném společenském a náboženském systému, který je postupnĕ přivede domů, zpátky k Bohu.