Skip to main content

KAPITOLA TŘICÁTÁ

Odchod yaduovské dynastie

Tato kapitola popisuje zánik yaduovské dynastie v souvislosti s ukončením zábav Nejvyšší Osobnosti Božství.

Poté, co Śrī Uddhava odešel do Badarikāśramu, Pán Śrī Kṛṣṇa při pohledu na mnoho zlovĕstných znamení doporučil Yaduovcům, aby opustili Dvāraku a vydali se do Prabhāsy, na břeh řeky Sarasvatī, vykonat svasty-ayanu a další obřady na odstranĕní neštĕstí. Poslechli Jeho radu a odjeli do Prabhāsy. Tam se pohroužili do veselice a pod vlivem matoucí energie Pána Kṛṣṇy se omámili pitím alkoholu. Tak pozbyli inteligence a začali se hádat a zabíjet, až nezůstal naživu ani jeden muž.

Poté Śrī Baladeva odešel na břeh oceánu a působením yogové mystické síly opustil tĕlo. Když to Pán Śrī Kṛṣṇa vidĕl, mlčky usedl na zem. Potom si lovec jménem Jarā spletl chodidlo Pánovy levé nohy s jelenem a probodl jej šípem. Vzápĕtí pochopil svůj omyl, padl k nohám Pána Śrī Kṛṣṇy a prosil o potrestání. Pán Kṛṣṇa mu odpovĕdĕl, že tím, co udĕlal, ve skutečnosti naplnil Jeho vlastní touhu, a pak poslal lovce na Vaikuṇṭhu.

Když se tam objevil Kṛṣṇův vozataj Dāruka a vidĕl Pána Kṛṣṇu v tomto stavu, začal naříkat. Kṛṣṇa mu řekl, ať se odebere do Dvāraky, informuje tamní obyvatele o zániku yaduovské dynastie a doporučí jim všem, aby se z Dvāraky přesunuli do Indraprasthy. Dāruka tento pokyn poslušnĕ splnil.

Verš

śrī-rājovāca
tato mahā-bhāgavata
uddhave nirgate vanam
dvāravatyāṁ kim akarod
bhagavān bhūta-bhāvanaḥ

Synonyma

śrī-rājā uvāca — král řekl; tataḥ — potom; mahā-bhāgavate — velký oddaný; uddhave — Uddhava; nirgate — když odešel; vanam — do lesa; dvāravatyām — ve Dvārace; kim — co; akarot — dĕlal; bhagavān — Nejvyšší Pán; bhūta — všech živých bytostí; bhāvanaḥ — ochránce.

Překlad

Král Parīkṣit řekl: Co dĕlal Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, ochránce všech živých bytostí, ve mĕstĕ Dvārace, když velký oddaný Uddhava odešel do lesa?

Význam

Parīkṣit Mahārāja se nyní ptá Śukadevy Gosvāmīho na téma první kapitoly tohoto zpĕvu, totiž zničení yaduovské dynastie a návrat Pána Kṛṣṇy do duchovního nebe. Jelikož Pán Kṛṣṇa hrál roli obyčejného člena yaduovské dynastie, zdánlivĕ reagoval na kletbu brāhmaṇů tím, že ukončil své pozemské zábavy. Ve skutečnosti nemůže nikdo Pána Kṛṣṇu proklít. Nārada Muni a ostatní mudrci, kteří prokleli yaduovskou dynastii, jsou Kṛṣṇovi vĕční oddaní a stĕží by Ho proklínali. Ukončení Jeho zábav a opuštĕní Zemĕ společnĕ s yaduovskou dynastií způsobila vnitřní energie Pána Kṛṣṇy a Jeho vlastní vůle, protože svrchované energii Osobnosti Božství se nikdo nemůže vzepřít.

Verš

brahma-śāpopasaṁsṛṣṭe
sva-kule yādavarṣabhaḥ
preyasīṁ sarva-netrāṇāṁ
tanuṁ sa katham atyajat

Synonyma

brahma-śāpa — kletbou brāhmaṇů; upasaṁsṛṣṭe — když byl zničen; sva-kule — Jeho vlastní rod; yādava-ṛṣabhaḥ — vůdce Yaduovců; preyasīm — velmi drahé; sarva-netrāṇām — všem očím; tanum — tĕlo; saḥ — On; katham — jak; atyajat — opustil.

Překlad

Jak mohl nejlepší z Yaduovců poté, co Jeho dynastie zanikla kletbou brāhmaṇů, opustit své tĕlo, které bylo všem očím tak drahé na pohled?

Význam

K tomuto verši Śrīla Jīva Gosvāmī podává vysvĕtlení, že Osobnost Božství nikdy neopouští své duchovní tĕlo, které je vĕčné, oplývá blažeností a poznáním. Slovo katham tedy vyjadřuje otázku „Jak je to možné?“ ve smyslu, že ve skutečnosti je nemožné, aby Pán Kṛṣṇa opustil svou vĕčnou podobu, která je preyasīṁ sarva-netrāṇām, nejpřitažlivĕjším objektem, jenž skýtá potĕšení očím a všem ostatním smyslům.

Verš

pratyākraṣṭuṁ nayanam abalā yatra lagnaṁ na śekuḥ
karṇāviṣṭaṁ na sarati tato yat satām ātma-lagnam
yac-chrīr vācāṁ janayati ratiṁ kiṁ nu mānaṁ kavīnāṁ
dṛṣṭvā jiṣṇor yudhi ratha-gataṁ yac ca tat-sāmyam īyuḥ

Synonyma

pratyākraṣṭum — odtrhnout; nayanam — oči; abalāḥ — ženy; yatra — k níž; lagnam — připoutané; na śekuḥ — nedokázaly; karṇa — uši; āviṣṭam — do kterých vstoupila; na sarati — neopouštĕla; tataḥ — potom; yat — jež; satām — mudrců; ātma — v srdcích; lagnam — připoutaná; yat — jejíž; śrīḥ — krása; vācām — slov; janayati — vytváří; ratim — zvláštní příjemnou poutavost; kim nu — nemluvĕ o; mānam — slávĕ; kavīnām — básníků; dṛṣṭvā — když vidĕli; jiṣṇoḥ — Arjuny; yudhi — na bitevním poli; ratha-gatam — na kočáře; yat — jehož; ca — a; tat-sāmyam — rovnocenného postavení s Ním; īyuḥ — dosáhli.

Překlad

Ženy, které jednou upřely oči na Jeho transcendentální podobu, je od ní nedokázaly odtrhnout, a jakmile tato podoba vstoupila do uší mudrců a připoutala se v jejich srdcích, již odtamtud nikdy neodešla. Slova velkých básníků, kteří popisovali její krásu, byla obdařena transcendentálnĕ příjemnou poutavostí, o slávĕ, kterou nabyli, ani nemluvĕ. A pohledem na tuto podobu na Arjunovĕ kočáře získali všichni válečníci na Kuruovském bitevním poli osvobození v podobĕ duchovního tĕlo podobného Pánovu.

Význam

Transcendentální, osvobozené osobnosti, jako jsou gopī z Vṛndāvanu a Rukmiṇī, původní bohynĕ štĕstí, stále meditovaly o Pánovĕ duchovním tĕle. Velcí osvobození mudrci (satām) poté, co slyšeli o tĕle Pána Kṛṣṇy, ho nedokázali vyjmout ze svých srdcí. Pánova tĕlesná krása probouzela stále vĕtší lásku a rozvíjela básnickou tvorbu velkých osvobozených básníků a válečníci na Kurukṣetře získali pouhým pohledem na Kṛṣṇovo tĕlo duchovní osvobození s podobným vĕčným tĕlem, jako má Pán. Proto je absurdní představa, že by vĕčná podoba Pána Kṛṣṇy oplývající blažeností byla v jakémkoliv ohledu hmotná. Ti, kdo si představují, že Pán Kṛṣṇa opustil své vĕčné tĕlo, jsou bezpochyby zmatení Pánovou energií klamu.

Verš

śrī ṛṣir uvāca
divi bhuvy antarikṣe ca
mahotpātān samutthitān
dṛṣṭvāsīnān su-dharmāyāṁ
kṛṣṇaḥ prāha yadūn idam

Synonyma

śrī-ṛṣiḥ uvāca — mudrc (Śukadeva Gosvāmī) pravil; divi — na nebi; bhuvi — na zemi; antarikṣe — v meziplanetárním prostoru; ca — a; mahā-utpātān — velmi nepříznivá znamení; samutthitān — která se objevila; dṛṣṭvā — když vidĕl; āsīnān — sedícím; su-dharmāyām — ve snĕmovní síni zvané Sudharmā; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; prāha — pronesl; yadūn — k Yaduovcům; idam — toto.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Když Pán Kṛṣṇa uvidĕl na nebi, na zemi i v meziplanetárním prostoru mnohá zneklidňující znamení, oslovil Yaduovce shromáždĕné ve snĕmovnĕ Sudharmā.

Význam

Podle Śrīly Śrīdhara Svāmīho byl nepříznivým znamením na nebi kruh kolem slunce, na Zemi docházelo k malým zemĕtřesením a v meziplanetárním prostoru se objevila nepřirozená rudá barva na obzoru. Tato a další podobná zlovĕstná znamení nebylo možné zažehnat, protože je připravil sám Pán Kṛṣṇa.

Verš

śrī-bhagavān uvāca
ete ghorā mahotpātā
dvārvatyāṁ yama-ketavaḥ
muhūrtam api na stheyam
atra no yadu-puṅgavāḥ

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; ete — tato; ghorāḥ — hrozivá; mahā — velká; utpātāḥ — zlovĕstná znamení; dvārvatyām — ve Dvārace; yama — krále smrti; ketavaḥ — prapory; muhūrtam — okamžik; api — ani; na stheyam — nemĕli bychom zůstávat; atra — tady; naḥ — my; yadu-puṅgavāḥ — ó nejlepší z Yaduovců.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Ó vůdci yaduovské dynastie, všimnĕte si prosím všech tĕchto hrozivých znamení, která se ve Dvārace objevila jako prapory smrti. Nemĕli bychom tu zůstávat ani o chvíli déle.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura dokládá mnoha citáty z védské literatury (viz Dodatek), že lidská podoba Osobnosti Božství a Pánovo svaté jméno, sídlo, vybavení i společníci jsou vĕčné duchovní projevy bez jediného náznaku znečištĕní hmotou. V této souvislosti ācārya dále vysvĕtlil, že živé bytosti si musí vytrpĕt následky svého hříšného jednání, a proto Pán zařizuje, aby byly trestány bĕhem Kali-yugy. Ne, že by si Pán Kṛṣṇa přál, aby podmínĕné duše hřešily a trpĕly, ale jelikož jsou již hříšné, Pán vytváří příslušný vĕk, v jehož průbĕhu mohou okusit trpké plody bezbožnosti.

Bĕhem svých příchodů do tohoto hmotného svĕta Pán Kṛṣṇa osobnĕ zavádí náboženské zásady, a tak bylo na konci Dvāpara-yugy náboženství na Zemi nesmírnĕ silné. Všichni významní démoni byli zabiti, velcí mudrci, svĕtci a oddaní dostali mocnou podporu, osvícení a posílení a bezbožnosti nezbýval prakticky žádný prostor. Kdyby Pán Kṛṣṇa vystoupil do duchovního nebe ve svém duchovním tĕle před očima všech, tĕžko by mohla Kali-yuga začít vzkvétat. Tímto způsobem opustil tento svĕt, když tu byl přítomný jako Rāmacandra, a stamilióny zbožných lidí mluví o této Pánovĕ úžasné zábavĕ ještĕ po statisících let. Pán Kṛṣṇa však chtĕl připravit nástup Kali-yugy, a proto ze svĕta odešel způsobem, který mate ty, kdo nejsou Jeho neochvĕjnými oddanými.

Vĕčná podoba Pána je popsaná na mnoha místech ve védské literatuře a podle všech velkých ācāryů, včetnĕ Śaṅkarācāryi a Caitanyi Mahāprabhua, představuje nejvyšší pochopení Absolutní Pravdy. I když je však pro pokročilé oddané Kṛṣṇova vĕčná, duchovní podoba realizovanou skutečností, ti, jejichž vĕdomí Kṛṣṇy je slabé, nĕkdy nevĕdí, jak si nepochopitelné zábavy a plán Pána správnĕ vykládat.

Verš

striyo bālāś ca vṛddhāś ca
śaṅkhoddhāraṁ vrajantv itaḥ
vayaṁ prabhāsaṁ yāsyāmo
yatra pratyak sarasvatī

Synonyma

striyaḥ — ženy; bālāḥ — dĕti; ca — a; vṛddhāḥ — starci; ca — a; śaṅkha-uddhāram — na svaté místo zvané Śaṅkhoddhāra (asi na půli cesty mezi Dvārakou a Prabhāsou); vrajantu — mĕli by se odebrat; itaḥ — odsud; vayam — my; prabhāsam — do Prabhāsy; yāsyāmaḥ — půjdeme; yatra — kde; pratyak — tekoucí na západ; sarasvatī — řeka Sarasvatī

Překlad

Ženy, dĕti a starci by z tohoto mĕsta mĕli odejít do Śaṅkhoddhāry. My půjdeme do Prabhāsa-kṣetry, kde řeka Sarasvatī teče smĕrem na západ.

Význam

Slovo vayam zde označuje tĕlesnĕ schopné mužské členy yaduovské dynastie.

Verš

tatrābhiṣicya śucaya
upoṣya su-samāhitāḥ
devatāḥ pūjayiṣyāmaḥ
snapanālepanārhaṇaiḥ

Synonyma

tatra — tam; abhiṣicya — poté, co se vykoupeme; śucayaḥ — očištĕní; upoṣya — po půstu; su-samāhitāḥ — se soustředĕnou myslí; devatāḥ — polobohy; pūjayiṣyāmaḥ — budeme uctívat; snapana — koupáním; ālepana — potíráním santálovou pastou; arhaṇaiḥ — a předkládáním různých obĕtin.

Překlad

Tam bychom se mĕli očistit koupelí, postit a soustředit mysl v meditaci. Potom bychom mĕli uctívat polobohy koupáním jejich podob, potíráním santálovou pastou a předkládáním různých obĕtin.

Verš

brāhmaṇāṁs tu mahā-bhāgān
kṛta-svastyayanā vayam
go-bhū-hiraṇya-vāsobhir
gajāśva-ratha-veśmabhiḥ

Synonyma

brāhmaṇānbrāhmaṇy; tu — a; mahā-bhāgān — velmi požehnané; kṛta — po vykonání; svasti-ayanāḥ — obřadů pro přízeň osudu; vayam — my; go — kravami; bhū — pozemky; hiraṇya — zlatem; vāsobhiḥ — a oblečením; gaja — slony; aśva — koňmi; ratha — kočáry; veśmabhiḥ — a domy.

Překlad

Po vykonání odčiňujících obřadů s pomocí velmi požehnaných brāhmaṇů budeme uctívat tyto brāhmaṇy tím, že jim darujeme krávy, pozemky, zlato, oblečení, slony, konĕ, kočáry a domy.

Verš

vidhir eṣa hy ariṣṭa-ghno
maṅgalāyanam uttamam
deva-dvija-gavāṁ pūjā
bhūteṣu paramo bhavaḥ

Synonyma

vidhiḥ — předepsaný postup; eṣaḥ — tento; hi — jistĕ; ariṣṭa — nepříznivé překážky; ghnaḥ — který ničí; maṅgala-ayanam — který přináší štĕstí; uttamam — nejlepší; deva — polobohů; dvijabrāhmaṇů; gavām — a krav; pūjā — uctívání; bhūteṣu — mezi živými bytostmi; paramaḥ — jedinečné; bhavaḥ — další zrození.

Překlad

To je vhodný postup pro odvrácení nebezpečí, které nám hrozí, a je jisté, že nám přinese veškeré štĕstí. Toto uctívání polobohů, brāhmaṇů a krav může všem živým bytostem zajistit to nejlepší zrození.

Verš

iti sarve samākarṇya
yadu-vṛddhā madhu-dviṣaḥ
tatheti naubhir uttīrya
prabhāsaṁ prayayū rathaiḥ

Synonyma

iti — takto; sarve — oni všichni; samākarṇya — když slyšeli; yadu-vṛddhāḥ — stařešinové yaduovské dynastie; madhu-dviṣaḥ — od Pána Kṛṣṇy, nepřítele démona Madhua; tathā — staniž se; iti — říkající; naubhiḥ — na lodích; uttīrya — poté, co přepluli (oceán); prabhāsam — do Prabhāsy; prayayuḥ — vydali se; rathaiḥ — na kočárech.

Překlad

Po vyslechnutí tĕchto slov Pána Kṛṣṇy, nepřítele Madhua, vyjádřili stařešinové yaduovské dynastie svůj souhlas slovy: „Nechť se tak stane.“ Poté, co na lodích přepluli oceán, pokračovali na vozech v cestĕ do Prabhāsy.

Verš

tasmin bhagavatādiṣṭaṁ
yadu-devena yādavāḥ
cakruḥ paramayā bhaktyā
sarva-śreyopabṛṁhitam

Synonyma

tasmin — tam; bhagavatā — Nejvyšší Osobností Božství; ādiṣṭam — co bylo přikázáno; yadu-devena — Pánem Yaduovců; yādavāḥ — Yaduovci; cakruḥ — vykonali; paramayā — s transcendentální; bhaktyā — oddaností; sarva — všemi; śreyaḥ — příznivými obřady; upabṛṁhitam — podpořené.

Překlad

Tam s velkou oddaností Yaduovci uspořádali náboženské obřady podle pokynů Nejvyšší Osobnosti Božství, jejich osobního Pána. Kromĕ toho vykonali různé další příznivé obřady.

Verš

tatas tasmin mahā-pānaṁ
papur maireyakaṁ madhu
diṣṭa-vibhraṁśita-dhiyo
yad-dravair bhraśyate matiḥ

Synonyma

tataḥ — potom; tasmin — tam; mahā — velké množství; pānam — nápoje; papuḥ — vypili; maireyakam — zvaného maireya; madhu — sladkého; diṣṭa — řízením osudu; vibhraṁśita — když pozbyli; dhiyaḥ — inteligence; yat — jehož (onoho nápoje); dravaiḥ — působením tekutých složek; bhraśyate — je zmatená; matiḥ — mysl.

Překlad

Potom jim Prozřetelnost zahalila inteligenci a začali nevázanĕ pít sladký nápoj maireya, který dokáže úplnĕ omámit mysl.

Význam

Slovo diṣṭa zde vyjadřuje přání Nejvyšší Osobnosti Božství. První kapitola tohoto zpĕvu, „Prokletí yaduovské dynastie“, tuto událost podrobnĕ vysvĕtluje.

Verš

mahā-pānābhimattānāṁ
vīrāṇāṁ dṛpta-cetasām
kṛṣṇa-māyā-vimūḍhānāṁ
saṅgharṣaḥ su-mahān abhūt

Synonyma

mahā-pāna — nadmĕrným pitím; abhimattānām — kteří byli omámení; vīrāṇām — hrdinů; dṛpta — staly se povýšenými; cetasām — jejich mysli; kṛṣṇa-māyā — Kṛṣṇovou matoucí energií; vimūḍhānām — kteří byli zmatení; saṅgharṣaḥ — spor; su-mahān — velký; abhūt — vypukl.

Překlad

Hrdinové yaduovské dynastie se omámili nadmĕrným pitím a začali se chovat povýšenĕ. Když byli takto zmateni osobní energií Pána Kṛṣṇy, vypukl mezi nimi hrozivý spor.

Verš

yuyudhuḥ krodha-saṁrabdhā
velāyām ātatāyinaḥ
dhanurbhir asibhir bhallair
gadābhis tomararṣṭibhiḥ

Synonyma

yuyudhuḥ — bojovali; krodha — hnĕvem; saṁrabdhāḥ — naprosto rozlícení; velāyām — na břehu; ātatāyinaḥ — ozbrojení; dhanurbhiḥ — s luky; asibhiḥ — meči; bhallaiḥ — zvláštnĕ tvarovanými šípy; gadābhiḥ — kyji; tomara — kopími; ṛṣṭibhiḥ — a oštĕpy.

Překlad

Rozlícenĕ se chopili svých luků a šípů, mečů, bhall, kyjů, kopí a oštĕpů a napadli jeden druhého na břehu oceánu.

Verš

patat-patākai ratha-kuñjarādibhiḥ
kharoṣṭra-gobhir mahiṣair narair api
mithaḥ sametyāśvataraiḥ su-durmadā
nyahan śarair dadbhir iva dvipā vane

Synonyma

patat-patākaiḥ — s vlajícími prapory; ratha — na vozech; kuñjara — slonech; ādibhiḥ — a dalších jízdních zvířatech; khara — na oslech; uṣṭra — velbloudech; gobhiḥ — a býcích; mahiṣaiḥ — na buvolech; naraiḥ — na lidských bytostech; api — dokonce; mithaḥ — spolu; sametya — když se setkali; aśvataraiḥ — a na mulech; su-durmadāḥ — velmi rozzuření; nyahan — zaútočili; śaraiḥ — šípy; dadbhiḥ — svými kly; iva — jako; dvipāḥ — sloni; vane — v lese.

Překlad

Nesmírnĕ rozzuření válečníci na slonech a kočárech s vlajícími prapory, a také na oslech, velbloudech, býcích, buvolech, mulech a dokonce na lidských bytostech na sebe prudce zaútočili šípy, jako když na sebe sloni v lese útočí kly.

Verš

pradyumna-sāmbau yudhi rūḍha-matsarāv
akrūra-bhojāv aniruddha-sātyakī
subhadra-saṅgrāmajitau su-dāruṇau
gadau sumitrā-surathau samīyatuḥ

Synonyma

pradyumna-sāmbau — Pradyumna a Sāmba; yudhi — v boji; rūḍha — probuzené; matsarau — jejich nepřátelství; akrūra-bhojau — Akrūra a Bhoja; aniruddha-sātyakī — Aniruddha a Sātyaki; subhadra-saṅgrāmajitau — Subhadra a Saṅgrāmajit; su-dāruṇau — divocí; gadau — dva Gadové (jeden bratr Śrī Kṛṣṇy a druhý Jeho syn); sumitrā-surathau — Sumitra a Suratha; samīyatuḥ — utkali se.

Překlad

Probudilo se v nich vzájemné nepřátelství, a tak Pradyumna divoce bojoval proti Sāmbovi, Akrūra proti Kuntibhojovi, Aniruddha proti Sātyakimu, Subhadra proti Saṅgrāmajitovi, Sumitra proti Surathovi a jeden Gada proti druhému.

Verš

anye ca ye vai niśaṭholmukādayaḥ
sahasrajic-chatajid-bhānu-mukhyāḥ
anyonyam āsādya madāndha-kāritā
jaghnur mukundena vimohitā bhṛśam

Synonyma

anye — jiní; ca — a; ye — ti, kdo; vai — jistĕ; niśaṭha-ulmaka-ādayaḥ — Niśaṭha, Ulmuka a tak dále; sahasrajit-śatajit-bhānu-mukhyaḥ — v čele se Sahasrajitem, Śatajitem a Bhānuem; anyonyam — jeden druhého; āsādya — když se utkávali; mada — omámením; andha-kāritāḥ — zaslepení; jaghnuḥ — zabíjeli; mukundena — Pánem Mukundou; vimohitāḥ — zmatení; bhṛśam — zcela.

Překlad

I další, jako Niśaṭha, Ulmuka, Sahasrajit, Śatajit a Bhānu, se spolu utkávali a jeden druhého zabíjeli, zaslepeni omámením a takto dokonale zmateni samotným Pánem Mukundou.

Verš

dāśārha-vṛṣṇy-andhaka-bhoja-sātvatā
madhv-arbudā māthura-śūrasenāḥ
visarjanāḥ kukurāḥ kuntayaś ca
mithas tu jaghnuḥ su-visṛjya sauhṛdam

Synonyma

dāśārha-vṛṣṇi-andhaka-bhoja-sātvatāḥ — Dāśārhové, Vṛṣṇiové, Andhakové, Bhojové a Sātvatové; madhu-arbudāḥ — Madhuové a Arbudové; māthura-śūrasenāḥ — obyvatelé Mathury a Śūraseny; visarjanāḥ — Visarjanové; kukurāḥ — Kukurové; kuntayaḥ — Kuntiové; ca — také; mithaḥ — jeden druhého; tu — a; jaghnuḥ — pobíjeli; su-visṛjya — zcela zavrhující; sauhṛdam — své přátelství.

Překlad

Členové různých yaduovských klanů – Dāśārhové, Vṛṣṇiové a Andhakové, Bhojové, Sātvatové, Madhuové a Arbudové, Māthurové, Śūrasenové, Visarjanové, Kukurové a Kuntiové – zcela zavrhli své přirozené přátelství a vzájemnĕ se pobíjeli.

Verš

putrā ayudhyan pitṛbhir bhrātṛbhiś ca
svasrīya-dauhitra-pitṛvya-mātulaiḥ
mitrāṇi mitraiḥ suhṛdaḥ suhṛdbhir
jñātīṁs tv ahan jñātaya eva mūḍhāḥ

Synonyma

putrāḥ — synové; ayudhyan — bojovali; pitṛbhiḥ — se svými otci; bhrātṛbhiḥ — s bratry; ca — a; svasrīya — se syny sester; dauhitra — synové dcer; pitṛvya — strýcové z otcovy strany; mātulaiḥ — a strýcové z matčiny strany; mitrāṇi — přátelé; mitraiḥ — s přáteli; suhṛdaḥ — dobrodinci; suhṛdbhiḥ — s dobrodinci; jñātīn — blízcí příbuzní; tu — a; ahan — zabíjeli; jñātayaḥ — blízké příbuzné; eva — vskutku; mūḍhāḥ — pomatení.

Překlad

Takto pomatení bojovali synové s otci, bratři s bratry, synovci se strýci z otcovy i z matčiny strany a vnuci se svými dĕdy. Přátelé bojovali s přáteli a dobrodinci jeden s druhým. Tak se mezi sebou zabíjeli blízcí přátelé a příbuzní.

Verš

śareṣu hīyamāneṣu
bhajyamāneṣu dhanvasu
śastreṣu kṣīyamāneṣu
muṣṭibhir jahrur erakāḥ

Synonyma

śareṣu — šípy; hīyamāneṣu — když byly vystříleny; bhajyamāneṣu — když byly zlámány; dhanvasu — luky; śastreṣu — střelné zbranĕ; kṣīyamāneṣu — když byly vypotřebovány; muṣṭibhiḥ — rukama; jahruḥ — uchopili; erakāḥ — stvoly rákosu.

Překlad

Když byly všechny jejich luky zlámány a šípy a ostatní zbranĕ vypotřebovány, chopili se holýma rukama vysokých stvolů rákosu.

Verš

tā vajra-kalpā hy abhavan
parighā muṣṭinā bhṛtāḥ
jaghnur dviṣas taiḥ kṛṣṇena
vāryamāṇās tu taṁ ca te

Synonyma

tāḥ — tyto stvoly; vajra-kalpāḥ — silnými jako hromoklíny; hi — jistĕ; abhavan — staly se; parighāḥ — železnými tyčemi; muṣṭinā — v rukách; bhṛtāḥ — sevřenými; jaghnuḥ — zaútočili; dviṣaḥ — na své nepřátele; taiḥ — s tĕmito; kṛṣṇena — Pánem Kṛṣṇou; vāryamāṇāḥ — zadržováni; tu — ačkoliv; tam — na Nĕho; ca — také; te — oni.

Překlad

Jakmile je sevřeli ve svých rukách, stvoly se promĕnily v železné tyče tvrdé jako hromoklíny. S tĕmito zbranĕmi začali válečníci znovu a znovu napadat jeden druhého a když se je Pán Kṛṣṇa pokoušel zadržet, zaútočili i na Nĕho.

Verš

pratyanīkaṁ manyamānā
balabhadraṁ ca mohitāḥ
hantuṁ kṛta-dhiyo rājann
āpannā ātatāyinaḥ

Synonyma

pratyanīkam — za nepřítele; manyamānāḥ — považující; balabhadram — Pána Balarāmu; ca — také; mohitāḥ — zmatení; hantum — zabít; kṛta-dhiyaḥ — rozhodnutí; rājan — ó králi Parīkṣite; āpannāḥ — napadli Ho; ātatāyinaḥ — třímající zbranĕ.

Překlad

Ve svém zmatení mylnĕ považovali za nepřítele i Pána Balarāmu, ó králi. Rozbĕhli se na Nĕj s pozdviženými zbranĕmi, aby Ho zabili.

Verš

atha tāv api saṅkruddhāv
udyamya kuru-nandana
erakā-muṣṭi-parighau
carantau jaghnatur yudhi

Synonyma

atha — tehdy; tau — ti dva (Kṛṣṇa a Balarāma); api — také; saṅkruddhau — velmi rozhnĕvaní; udyamya — když se zapojili do boje; kuru-nandana — ó milovaný synu Kuruovců; erakā-muṣṭi — s rákosy v rukách; parighau — používající jako kyje; carantau — pohybující se z místa na místo; jaghnatuḥ — začali zabíjet; yudhi — v bitvĕ.

Překlad

Ó synu Kuruovců, tehdy se Kṛṣṇa a Balarāma velmi rozhnĕvali. Vytrhli rákosy, pohybovali se bitvou z místa na místo a tĕmito kyji zabíjeli.

Verš

brahma-śāpopasṛṣṭānāṁ
kṛṣṇa-māyāvṛtātmanām
spardhā-krodhaḥ kṣayaṁ ninye
vaiṇavo ’gnir yathā vanam

Synonyma

brahma-śāpa — kletbou brāhmaṇů; upasṛṣṭānām — kteří byli postiženi; kṛṣṇa-māyā — matoucí energií Pána Kṛṣṇy; āvṛta — zahalené; ātmanām — tĕch, jejichž mysli; spardhā — zrozený ze soupeření; krodhaḥ — hnĕv; kṣayam — do záhuby; ninye — přivedl; vaiṇavaḥ — bambusů; agniḥ — požár; yathā — jako; vanam — les.

Překlad

Násilný hnĕv tĕchto válečníků postižených kletbou brāhmaṇů a ošálených matoucí energií Pána Kṛṣṇy je nyní přivedl do záhuby, tak jako požár, který se vznítí v bambusovém háji, zničí celý les.

Verš

evaṁ naṣṭeṣu sarveṣu
kuleṣu sveṣu keśavaḥ
avatārito bhuvo bhāra
iti mene ’vaśeṣitaḥ

Synonyma

evam — takto; naṣṭeṣu — když byly zničeny; sarveṣu — všechny; kuleṣu — rody dynastie; sveṣu — Jeho vlastní; keśavaḥ — Pán Kṛṣṇa; avatāritaḥ — snížil; bhuvaḥ — Zemĕ; bhāraḥ — břemeno; iti — tak; mene — uvažoval; avaśeṣitaḥ — zbývající.

Překlad

Když byli všichni členové Jeho dynastie takto zničeni, Pán Kṛṣṇa si pomyslel, že byla konečnĕ odstranĕno břemeno Zemĕ.

Verš

rāmaḥ samudra-velāyāṁ
yogam āsthāya pauruṣam
tatyāja lokaṁ mānuṣyaṁ
saṁyojyātmānam ātmani

Synonyma

rāmaḥ — Pán Balarāma; samudra — oceánu; velāyām — na břeh; yogam — meditaci; āsthāya — uchýlil se k; pauruṣam — o Nejvyšší Osobnosti Božství; tatyāja — opustil; lokam — svĕt; mānuṣyam — lidský; saṁyojya — když splynul; ātmānam — sám; ātmani — se sebou.

Překlad

Pán Balarāma pak usedl na břeh oceánu a pohroužil se do meditace o Nejvyšší Osobnosti Božství. Opustil tento svĕt smrtelníků tak, že splynul sám se sebou.

Verš

rāma-niryāṇam ālokya
bhagavān devakī-sutaḥ
niṣasāda dharopasthe
tuṣṇīm āsādya pippalam

Synonyma

rāma-niryāṇam — odchod Pána Balarāmy; ālokya — když vidĕl; bhagavān — Nejvyšší Pán; devakī-sutaḥ — syn Devakī; niṣasāda — usedl; dharā-upasthe — na klín zemĕ; tuṣṇīm — mlčky; āsādya — poté, co vyhledal; pippalam — strom pippala.

Překlad

Když Pán Kṛṣṇa, syn Devakī, vidĕl, jak Pán Rāma odešel, mlčky usedl na zem pod stromem pippala.

Verš

bibhrac catur-bhujaṁ rūpaṁ
bhrājiṣṇu prabhayā svayā
diśo vitimirāḥ kurvan
vidhūma iva pāvakaḥ
śrīvatsāṅkaṁ ghana-śyāmaṁ
tapta-hāṭaka-varcasam
kauśeyāmbara-yugmena
parivītaṁ su-maṅgalam
sundara-smita-vaktrābjaṁ
nīla-kuntala-maṇḍitam
puṇḍarīkābhirāmākṣaṁ
sphuran makara-kuṇḍalam
kaṭi-sūtra-brahma-sūtra-
kirīṭa-kaṭakāṅgadaiḥ
hāra-nūpura-mudrābhiḥ
kaustubhena virājitam
vana-mālā-parītāṅgaṁ
mūrtimadbhir nijāyudhaiḥ
kṛtvorau dakṣiṇe pādam
āsīnaṁ paṅkajāruṇam

Synonyma

bibhrat — projevující; catuḥ-bhujam — se čtyřmi pažemi; rūpam — svou podobu; bhrājiṣṇu — zářící; prabhayā — se září; svayā — svou vlastní; diśaḥ — všechny svĕtové strany; vitimirāḥ — zbavené temnoty; kurvan — činící; vidhūmaḥ — bez kouře; iva — jako; pāvakaḥ — oheň; śrīvatsa-aṅkam — se znakem Śrīvatsa; ghana-śyāmam — tmavĕ modrou jako mraky; tapta — tekuté; hāṭaka — jako zlato; varcasam — svou záři; kauśeya — z hedvábí; ambara — oblečení; yugmena — dva díly; parivītam — mající na sobĕ; su-maṅgalam — dokonale příznivým; sundara — nádherným; smita — s úsmĕvem; vaktra — Jeho obličej; abjam — jako lotos; nīla — modrý; kuntala — kadeřemi vlasů; maṇḍitam — (Jeho hlava) zkrášlená; puṇḍarīka — lotosové; abhirāma — okouzlující; akṣam — oči; sphurat — chvĕjící se; makara — ve tvaru žraloků; kuṇḍalam — Jeho náušnice; kati-sūtra — s pásem; brahma-sūtra — posvátnou šňůrou; kirīṭa — helmicí; kaṭaka — náramky; aṅgadaiḥ — a ozdobami na pažích; hāra — s náhrdelníky; nūpura — nákotníčky; mudrābhiḥ — a svými znaky královské moci; kaustubhena — s drahokamem Kaustubha; virājitam — skvostnou; vana-mālā — kvĕtinovou girlandou; parīta — obepnuté; aṅgam — údy Jeho tĕla; mūrti-madbhiḥ — zosobnĕnými; nija — vlastními; āyudhaiḥ — a zbranĕmi; kṛtvā — když položil; urau — na stehno; dakṣiṇe — pravou; pādam — nohu; āsīnam — sedící; paṅkaja — jako lotos; aruṇam — načervenalý.

Překlad

Pán projevoval svou jasnĕ zářící čtyřrukou podobu, jejíž záře jako oheň bez kouře rozptylovala temnotu na všech svĕtových stranách. Jeho pleť mĕla barvu tmavĕ modrých mraků, Jeho záře barvu tekutého zlata a Jeho dokonale příznivá podoba nesla znak Śrīvatsa. Jeho lotosovému obličeji dodával půvab nádherný úsmĕv, hlavu Mu zdobily kadeře tmavĕ modrých vlasů, mĕl velmi přitažlivé lotosové oči a Jeho náušnice ve tvaru žraloků se třpytily. Na sobĕ mĕl hedvábné oblečení složené ze dvou dílů, pás posetý ozdobami, posvátnou šňůru, náramky a ozdoby na pažích společnĕ s helmicí, drahokamem Kaustubha, náhrdelníky, nákotníčky a dalšími znaky královské moci. Tĕlo Mu obepínaly kvĕtinové girlandy a kolem Nĕho stály ve ztĕlesnĕných podobách Jeho osobní zbranĕ. Sedĕl s levou nohou, jejíž chodidlo připomínalo červený lotos, položenou na pravém stehnĕ.

Verš

muṣalāvaśeṣāyaḥ-khaṇḍa-
kṛteṣur lubdhako jarā
mṛgāsyākāraṁ tac-caraṇaṁ
vivyādha mṛga-śaṅkayā

Synonyma

muṣala — ze železného kyje; avaśeṣa — zbývajícího; ayaḥ — železa; khaṇḍa — z kousku; kṛta — který vyrobil; iṣuḥ — svůj šíp; lubdhakaḥ — lovec; jarā — jménem Jarā; mṛga — jelena; āsya — tváře; ākāram — mající podobu; tat — Jeho; caraṇam — lotosovou nohu; vivyādha — probodl; mṛga-śaṅkayā — považující ji za jelena.

Překlad

V tu chvíli na to místo přišel lovec jménem Jarā a spletl si Pánovu nohu s tváří jelena. Myslel si, že našel svou obĕť, a probodl nohu šípem, který si vyrobil ze zbývajícího železného kousku Sāmbova kyje.

Význam

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Ṭhākura výrok, že šíp „probodl nohu Pána“, vyjadřuje hledisko lovce, který si myslel, že zasáhl jelena. Šíp se ve skutečnosti jen dotkl Pánovy lotosové nohy a neprobodl ji, neboť Pánovy údy jsou tvořené vĕčností, poznáním a blažeností. Jinak by Śukadeva Gosvāmī v popisu v příštím verši (že lovec dostal strach a padl hlavou k Pánovým nohám), uvedl, že lovec vytáhl šíp z Pánovy nohy.

Verš

catur-bhujaṁ taṁ puruṣaṁ
dṛṣṭvā sa kṛta-kilbiṣaḥ
bhītaḥ papāta śirasā
pādayor asura-dviṣaḥ

Synonyma

catuḥ-bhujam — čtyřrukou; tam — tu; puruṣam — osobnost; dṛṣṭvā — když vidĕl; saḥ — on; kṛta-kilbiṣaḥ — poté, co se provinil; bhītaḥ — vystrašený; papāta — padl; śirasā — hlavou; pādayoḥ — k nohám; asura-dviṣaḥ — Nejvyššího Pána, nepřítele démonů.

Překlad

Když potom lovec uvidĕl onu čtyřrukou osobnost, lekl se provinĕní, jehož se dopustil, a padl na zem, hlavou k nohám nepřítele démonů.

Verš

ajānatā kṛtam idaṁ
pāpena madhusūdana
kṣantum arhasi pāpasya
uttamaḥśloka me ’nagha

Synonyma

ajānatā — který jednal bez poznání; kṛtam — bylo učinĕno; idam — toto; pāpena — hříšníkem; madhusūdana — ó Madhusūdano; kṣantum arhasi — prosím odpusť; pāpasya — hříšníka; uttamaḥ-śloka — ó slavný Pane; me — můj; anagha — ó nehřešící.

Překlad

Jarā řekl: Ó Pane Madhusūdano, jsem velmi hříšný. Spáchal jsem tento čin z nevĕdomosti. Ó nejčistší Pane, ó Uttamaḥśloko, prosím odpusť tomuto hříšníkovi.

Verš

yasyānusmaraṇaṁ nṛṇām
ajñāna-dhvānta-nāśanam
vadanti tasya te viṣṇo
mayāsādhu kṛtaṁ prabho

Synonyma

yasya — na nĕhož; anusmaraṇam — neustálé vzpomínání; nṛṇām — všech lidí; ajñāna — nevĕdomosti; dhvānta — temnotu; nāśanam — to, co ničí; vadanti — říkají; tasya — vůči Nĕmu; te — Tobĕ; viṣṇo — ó Pane Viṣṇu; mayā — mnou; asādhu — nevhodnĕ; kṛtam — bylo toto učinĕno; prabho — ó Pane.

Překlad

Ó Pane Viṣṇu, učenci říkají, že neustálé vzpomínání na Tebe zničí temnotu nevĕdomosti každé osoby. Ó Pane, ublížil jsem Ti!

Verš

tan māśu jahi vaikuṇṭha
pāpmānaṁ mṛga-lubdhakam
yathā punar ahaṁ tv evaṁ
na kuryāṁ sad-atikramam

Synonyma

tat — proto; — mĕ; āśu — rychle; jahi — prosím zabij; vaikuṇṭha — ó Pane Vaikuṇṭhy; pāpmānam — hříšného; mṛga-lubdhakam — lovce jelenů; yathā — abych; punaḥ — znovu; aham — Já; tu — jistĕ; evam — takto; na kuryām — nedopustil se; sat — vůči svatým osobám; atikramam — přečinu.

Překlad

Proto prosím, ó Pane Vaikuṇṭhy, okamžitĕ tohoto hříšného lovce zvířat zabij, aby se už nikdy nemohl dopustit takových provinĕní proti svatým osobám.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura vysvĕtluje, že bratrovražedný boj yaduovské dynastie a lovcův útok na Pána Kṛṣṇu jsou jednoznačnĕ činnosti Pánovy vnitřní energie, které mají splnit touhy Pána v rámci Jeho zábav. Popisy dosvĕdčují, že svár mezi členy yaduovské dynastie vypukl za soumraku; potom Pán usedl na břehu řeky Sarasvatī. Je řečeno, že tehdy tam dorazil lovec, který chtĕl zabít jelena, ale to je vysoce nepravdĕpodobné: ve velké bouřlivé bitvĕ právĕ padlo víc než 560 miliónů bojovníků, všude tekla krev a zemĕ byla poseta mrtvolami – a najednou se tam objeví prostý lovec a chce ulovit jelena. Jeleni mají bázlivou a plachou povahu. Kde by se vzal jelen na místĕ tak obrovské bitvy? A jak by lovec mohl klidnĕ lovit na místĕ takového krveprolití? Odstranĕní yaduovské dynastie a odchod samotného Pána Kṛṣṇy z této Zemĕ tedy nebyly hmotné historické události, ale projev Pánovy vnitřní energie, která ukončila Jeho projevené zábavy na Zemi.

Verš

yasyātma-yoga-racitaṁ na vidur viriñco
rudrādayo ’sya tanayāḥ patayo girāṁ ye
tvan-māyayā pihita-dṛṣṭaya etad añjaḥ
kiṁ tasya te vayam asad-gatayo gṛṇīmaḥ

Synonyma

yasya — jehož; ātma-yoga — osobní mystickou silou; racitam — vytvořené; na vidaḥ — nechápou; viriñcaḥ — Pán Brahmā; rudra-ādayaḥ — Śiva a další; asya — jeho; tanayāḥ — synové; patayaḥ — mistry; girām — slov Véd; ye — kteří jsou; tvat-māyayā — Tvou matoucí energií; pihita — zahalený; dṛṣṭayaḥ — jejichž zrak; etat — ohlednĕ tohoto; añjaḥ — přímo; kim — co; tasya — Jeho; te — Tebe; vayam — my; asat — nečistý; gatayaḥ — jejichž původ; gṛṇīmaḥ — řekneme.

Překlad

Ani Brahmā, ani jeho synové v čele s Rudrou, ani nikdo z velkých mudrců, kteří jsou mistry védských manter, nechápe působení Tvé mystické síly. Jelikož jim Tvá matoucí energie zahalila zrak, nemají o její činnosti ani ponĕtí. Co tedy mohu říci já, osoba tak nízkého původu?

Verš

śrī-bhagavān uvāca
mā bhair jare tvam uttiṣṭha
kāma eṣa kṛto hi me
yāhi tvaṁ mad-anujñātaḥ
svargaṁ su-kṛtināṁ padam

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; bhaiḥ — neboj se; jare — ó Jaro; tvam — ty; uttiṣṭha — prosím vstaň; kāmaḥ — touha; eṣaḥ — toto; kṛtaḥ — vykonaná; hi — jistĕ; me — Moje; yāhi — jdi; tvam — ty; mat-anujñātaḥ — s Mým svolením; svargam — do duchovního svĕta; su-kṛtinām — zbožných; padam — sídla.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Neboj se, můj milý Jaro, a prosím vstaň. To, co se stalo, jsem si ve skutečnosti sám přál. S Mým svolením se teď odeber do sídla zbožných osob, do duchovního svĕta.

Verš

ity ādiṣṭo bhagavatā
kṛṣṇenecchā-śarīriṇā
triḥ parikramya taṁ natvā
vimānena divaṁ yayau

Synonyma

iti — takto; ādiṣṭaḥ — vybídnutý; bhagavatā — Nejvyšším Pánem, Osobností Božství; kṛṣṇena — Pánem Kṛṣṇou; icchā-śarīriṇā — jehož transcendentální tĕlo je projevené jen z Jeho vlastní vůle; triḥ — třikrát; parikramya — poté, co obešel; tam — Jemu; natvā — poté, co se poklonil; vimānena — nebeským letadlem; divam — do nebe; yayau — odletĕl.

Překlad

Na tento pokyn Nejvyššího Pána Kṛṣṇy, jenž z vlastní vůle projevuje své transcendentální tĕlo, lovec Pána třikrát obřadnĕ obešel a poklonil se Mu. Potom odletĕl letadlem, které se objevilo, aby ho odneslo do duchovního nebe.

Verš

dārukaḥ kṛṣṇa-padavīm
anvicchann adhigamya tām
vāyuṁ tulasikāmodam
āghrāyābhimukhaṁ yayau

Synonyma

dārukaḥ — Dāruka, Kṛṣṇův vozataj; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; padavīm — stopu; anvicchan — hledající; adhigamya — když přicházel; tām — na ni; vāyum — vzduch; tulasikā-āmodam — nesoucí vůni kvĕtů tulasī; āghrāya — když ucítil; abhimukham — k Nĕmu; yayau — šel.

Překlad

V tu dobu Dāruka hledal Kṛṣṇu, svého Pána. Jak se blížil k místu, kde Pán sedĕl, ucítil ve vzduchu vůni kvĕtů tulasī a vydal se smĕrem, odkud přicházela.

Verš

taṁ tatra tigma-dyubhir āyudhair vṛtaṁ
hy aśvattha-mūle kṛta-ketanaṁ patim
sneha-plutātmā nipapāta pādayo
rathād avaplutya sa-bāṣpa-locanaḥ

Synonyma

tam — Jeho; tatra — tam; tigma — jasná; dyubhiḥ — jejichž záře; āyudhaiḥ — vlastními zbranĕmi; vṛtam — obklopeného; hi — jistĕ; aśvattha — banyánu; mūle — u kořene; kṛta-ketanam — odpočívajícího; patim — svého Pána; sneha — láskou; pluta — zaplavené; ātmā — jeho srdce; nipapāta — padl; pādayoḥ — k Jeho nohám; rathāt — z kočáru; avaplutya — poté, co chvatnĕ sestoupil; sa-bāṣpa — zalité slzami; locanaḥ — jeho oči.

Překlad

Když Dāruka uvidĕl Pána Kṛṣṇu, jak odpočívá pod banyánem obklopený svými zářícími zbranĕmi, neovládl lásku ve svém srdci. Spĕšnĕ sestoupil z vozu, padl Pánovi k nohám a oči se mu přitom zalily slzami.

Verš

apaśyatas tvac-caraṇāmbujaṁ prabho
dṛṣṭiḥ praṇaṣṭā tamasi praviṣṭā
diśo na jāne na labhe ca śāntiṁ
yathā niśāyām uḍupe praṇaṣṭe

Synonyma

apaśyataḥ — mĕ, který nevidím; tvat — Tvoje; caraṇa-ambujam — lotosové nohy; prabho — ó Pane; dṛṣṭiḥ — zrak; praṇaṣṭā — je zničený; tamasi — do temnoty; praviṣṭā — když jsem vstoupil; diśaḥ — svĕtové strany; na jāne — nerozeznávám; na labhe — nemohu získat; ca — a; śāntim — klid; yathā — jako; niśāyām — v noci; uḍupe — když mĕsíc; praṇaṣṭe — je v novu.

Překlad

Dāruka řekl: Když teď již nevidím Tvé lotosové nohy, můj Pane, pozbyl jsem zrak a oslepený bloumám temnotou jako lidé za bezmĕsíčné noci. Nevím, jakým smĕrem se ubírám a nenacházím klid.

Verš

iti bruvati sūte vai
ratho garuḍa-lāñchanaḥ
kham utpapāta rājendra
sāśva-dhvaja udīkṣataḥ

Synonyma

iti — takto; bruvati — když hovořil; sūte — vozataj; vai — vskutku; rathaḥ — kočár; garuḍa-lāñchanaḥ — označený praporem s Garuḍou; kham — do nebe; utpapāta — vznesl se; rāja-indra — ó králi králů (Parīkṣite); sa-aśva — i s koňmi; dhvajaḥ — a praporem; udīkṣataḥ — zatímco hledĕl vzhůru.

Překlad

(Śukadeva Gosvāmī pokračoval:) Ó nejlepší z králů, zatímco vozataj hovořil, Pánův kočár se přímo před jeho očima vznesl do nebe i s koňmi a praporem, na nĕmž byl emblém s Garuḍou.

Verš

tam anvagacchan divyāni
viṣṇu-praharaṇāni ca
tenāti-vismitātmānaṁ
sūtam āha janārdanaḥ

Synonyma

tam — ten kočár; anvagacchan — následovaly; divyāni — božské; viṣṇu — Pána Viṣṇua; praharaṇāni — zbranĕ; ca — a; tena — tou událostí; ati-vismita — udivená; ātmānam — jeho mysl; sūtam — k vozataji; āha — promluvil; janārdanaḥ — Pán Śrī Kṛṣṇa.

Překlad

Všechny božské zbranĕ Viṣṇua odlétly za kočárem. Pán Janārdana potom promluvil ke svému vozataji, který při pohledu na to vše žasl.

Verš

gaccha dvāravatīṁ sūta
jñātīnāṁ nidhanaṁ mithaḥ
saṅkarṣaṇasya niryāṇaṁ
bandhubhyo brūhi mad-daśām

Synonyma

gaccha — jdi; dvāravatīm — do Dvāraky; sūta — ó vozataji; jñātīnām — blízkých příbuzných; nidhanam — zničení; mithaḥ — vzájemné; saṅkarṣaṇasya — Pána Balarāmy; niryāṇam — odchod; bandhubhyaḥ — členům Naší rodiny; brūhi — sdĕl; mat-daśām — Můj stav.

Překlad

Ó vozataji, jdi do Dvāraky a řekni členům Naší rodiny, jak se jejich milovaní navzájem zahubili. Povĕz jim také o odchodu Pána Saṅkarṣaṇa a Mém současném stavu.

Význam

Pán Kṛṣṇa poslal svůj kočár zpátky na Vaikuṇṭhu s koňmi a zbranĕmi, ale bez vozataje Dāruky, protože ten mĕl ještĕ na Zemi vykonat určitou poslední službu.

Verš

dvārakāyāṁ ca na stheyaṁ
bhavadbhiś ca sva-bandhubhiḥ
mayā tyaktāṁ yadu-purīṁ
samudraḥ plāvayiṣyati

Synonyma

dvārakāyām — ve Dvārace; ca — a; na stheyam — nemĕli byste zůstat; bhavadbhiḥ — ty; ca — a; sva-bandhubhiḥ — se svými příbuznými; mayā — Mnou; tyaktām — opuštĕné; yadu-purīm — hlavní mĕsto Yaduovců; samudraḥ — oceán; plāvayiṣyati — zaplaví.

Překlad

Nemĕl bys se svými příbuznými zůstávat ve Dvārace, hlavním mĕstĕ Yaduovců, protože poté, co jsem je opustil, je zaplaví oceán.

Verš

svaṁ svaṁ parigrahaṁ sarve
ādāya pitarau ca naḥ
arjunenāvitāḥ sarva
indraprasthaṁ gamiṣyatha

Synonyma

svam svam — každý svou; parigraham — rodinu; sarve — je všechny; ādāya — beroucí; pitarau — rodiče; ca — a; naḥ — Naše; arjunena — Arjunou; avitāḥ — chránĕní; sarve — všichni; indraprastham — do Indraprasthy; gamiṣyatha — mĕli byste se odebrat.

Překlad

Všichni byste mĕli vzít své rodiny a také Mé rodiče a pod Arjunovou ochranou se odebrat do Indraprasthy.

Verš

tvaṁ tu mad-dharmam āsthāya
jñāna-niṣṭha upekṣakaḥ
man-māyā-racitām etāṁ
vijñayopaśamaṁ vraja

Synonyma

tvam — ty; tu — však; mat-dharmam — v Mé oddané službĕ; āsthāya — neochvĕjný; jñāna-niṣṭhaḥ — udržující si poznání; upekṣakaḥ — lhostejný; mat-māyā — Mou matoucí energií; racitām — stvořené; etām — toto; vijñāya — chápající; upaśamam — klid; vraja — získej.

Překlad

Ty, Dāruko, bys mĕl být neochvĕjný v oddanosti Mnĕ, v duchovním poznání a nepřipoutaný ke hmotným ohledům. Mĕl bys chápat, že tyto zábavy jsou projevy Mé matoucí energie a zůstat klidný.

Význam

Podle Śrīly Jīvy Gosvāmīho zde slovo tu zdůrazňuje, že Dāruka je vĕčnĕ osvobozený společník Pána Kṛṣṇy, který sestoupil z Vaikuṇṭhy. Mĕl by tedy zůstat klidný a neochvĕjný v duchovním poznání, i když ostatní mohou být Pánovými zábavami zmateni.

Verš

ity uktas taṁ parikramya
namaskṛtya punaḥ punaḥ
tat-pādau śīrṣṇy upādhāya
durmanāḥ prayayau purīm

Synonyma

iti — takto; uktaḥ — k nĕmuž bylo promluveno; tam — Jeho; parikramya — poté, co obřadnĕ obešel; namaḥ-kṛtya — poté, co se klanĕl; punaḥ punaḥ — znovu a znovu; tat-pādau — Jeho lotosové nohy; śīrṣṇi — na svou hlavu; upādhāya — poté, co položil; durmanāḥ — v mysli nešťastný; prayayau — odešel; purīm — do mĕsta.

Překlad

Když Dāruka dostal tento pokyn, uctivĕ Pána obešel a znovu a znovu se Mu klanĕl. Položil si lotosové nohy Pána Kṛṣṇy na hlavu a se smutkem v srdci se potom vydal zpátky do mĕsta.

Význam

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy ke třicáté kapitole jedenáctého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Odchod yaduovské dynastie“.