Skip to main content

Sloka 7

Text 7

Verš

Text

itthaṁ karma-gatīr gacchan
bahv-abhadra-vahāḥ pumān
ābhūta-samplavāt sarga-
pralayāv aśnute ’vaśaḥ
itthaṁ karma-gatīr gacchan
bahv-abhadra-vahāḥ pumān
ābhūta-samplavāt sarga-
pralayāv aśnute ’vaśaḥ

Synonyma

Synonyms

ittham — takto; karma-gatīḥ — cíle určené jejími minulými činnostmi; gacchan — získává; bahu-abhadra — vĕtšinou nepříznivé; vahāḥ — které zahrnují; pumān — živá bytost; ābhūta-samplavāt — do zániku stvořeného vesmíru; sarga-pralayau — zrození a smrt; aśnute — zakouší; avaśaḥ — bezmocnĕ.

ittham — in this way; karma-gatīḥ — the destinations determined by his past activities; gacchan — obtaining; bahu-abhadra — much that is inauspicious; vahāḥ — which involve; pumān — the living being; ābhūta-samplavāt — until the dissolution of the created universe; sarga-pralayau — birth and death; aśnute — he experiences; avaśaḥ — helplessly.

Překlad

Translation

Takto je podmínĕná živá bytost nucena podstupovat opakované rození a umírání. Pohánĕna následky svých vlastních činů, bezmocnĕ putuje z jedné nepříznivé situace do druhé a trpí od okamžiku stvoření až do chvíle zániku vesmíru.

Thus the conditioned living entity is forced to experience repeated birth and death. Impelled by the reactions of his own activities, he helplessly wanders from one inauspicious situation to another, suffering from the moment of creation until the time of cosmic annihilation.

Význam

Purport

Śrīla Madhvācārya říká, že pokud nĕkdo takovou bezmocnou bytost považuje za zcela rovnou Bohu i potom, co slyšel, že živá bytost opakovanĕ podstupuje rození a umírání v hmotném svĕtĕ, zajisté poklesne do tĕch nejtemnĕjších končin vesmíru, ze kterých se lze obtížnĕ dostat.

According to Śrīla Madhvācārya, after hearing that the living entity is repeatedly subjected to birth and death within the material world, if one still considers such a helpless entity equal to God in all respects one will surely fall into the darkest regions of the universe, from which it is difficult to rise.