Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.3.47

Verš

ya āśu hṛdaya-granthiṁ
nirjihīrṣuḥ parātmanaḥ
vidhinopacared devaṁ
tantroktena ca keśavam

Synonyma

yaḥ — ten, kdo; āśu — rychle; hṛdaya-granthim — uzel v srdci (mylné ztotožňování se s hmotným tĕlem); nirjihīrṣuḥ — touží přeseknout; parātmanaḥ — transcendentální duše; vidhinā — pomocí pravidel; upacaret — mĕl by uctívat; devam — Nejvyšší Osobnost Božství; tantra-uktena — jenž jsou popsány tantrami (doplňkovou védskou literaturou, která předkládá podrobné pokyny pro duchovní praktiky); ca — tak jako (navíc k tĕm usmĕrnĕním, která jsou přímo vedoktam); keśavam — Pána Keśavu.

Překlad

Ten, kdo si přeje rychle přeseknout uzel falešného ega poutajícího duši by mĕl uctívat Nejvyššího Pána Keśavu podle usmĕrnĕní daných ve védských písmech, jako jsou tantry.

Význam

Védská písma obsahují tajemné popisy Absolutní Pravdy podnĕcující k filozofické spekulaci. Védy také za konání obřadů nabízejí nebeské odmĕny. Jak je však řečeno ve verši 44 této kapitoly, části Véd jako je jñāna-kāṇḍa a karma-kāṇḍa jsou bālānām anuśāsanam; protože ménĕ inteligentní nebo dĕtinští lidé jsou navyklí mentální spekulaci a plodonosným činnostem, jsou tyto části Véd určeny k tomu, aby tyto osoby přilákaly pod ochranu védských pokynů pro postupné povýšení na dokonalou úroveň vĕdomí Kṛṣṇy.

Poté, co nyní byla v nĕkolika verších popsána cesta pro materialisty, tento verš popisuje proces pro ty, kdo jsou vijñaḥ, učení transcendentalisté. Jim je doporučeno následovat pravidla uctívání popsaná ve vaiṣṇavských tantrách, jako je Śrī Nārada-pañcarātra, a tak potĕšit Nejvyššího Pána přímo. Slova upacared devaṁ tantroktena ca keśavam vyjadřují, že by mĕli přímo uctívat Keśavu, Nejvyšší Osobnost Božství, který se objevuje v mnoha různých inkarnacích, aby potĕšil své oddané. Śrīla Jayadeva Gosvāmī popisuje Pánovy zábavy ve své písni o deseti hlavních inkarnacích Osobnosti Božství, Keśavy: Pána v podobĕ Ryby, Želvy a Kance, Pána Nṛsiṁhadeva, Pána Vāmanu, Pána Paraśurāmu, Pána Rāmacandru, Pána Balarāmu, Pána Buddhu a Pána Kalkiho. Slova upacared devam poukazují na oddanou službu Osobnosti Božství. Slovo tantroktena neboli „pokyn tanter“ by mĕlo být chápáno, že se týká vaiṣṇava-tanter jako je Śrī Nārada-pañcarātra, která předkládá jasné a podrobné pokyny jak uctívat Keśavu. Védy jsou označeny slovem nigama a obsáhlé vysvĕtlení tĕchto nigam se nazývá āgama neboli tantra. Když transcendentální živou bytost začne rušit nepříjemné trýznĕní hmotných tĕlesných dualit, začne dychtit naslouchat Védám o své transcendentální situaci. Slovo āśu v tomto verši vyjadřuje, že ti, kdo touží rychle ukončit svou hmotnou existenci a dosáhnout vĕčnĕ blaženého života dokonalého poznání, by mĕli přímo uctívat Pána Kṛṣṇu a obejít předbĕžné védské obřady popsané v předchozích verších.