Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.3.34

Verš

śrī-rājovāca
nārāyaṇābhidhānasya
brahmaṇaḥ paramātmanaḥ
niṣṭhām arhatha no vaktuṁ
yūyaṁ hi brahma-vittamāḥ

Synonyma

śrī-rājā uvāca — král řekl; nārāyaṇa-abhidhānasya — Nejvyšší Osobnosti Božství jménem Nārāyaṇa; brahmaṇaḥ — Absolutní Pravdy; parama-ātmanaḥ — Nadduše; niṣṭhām — transcendentální postavení; arhatha — mohl bys prosím; naḥ — nám; vaktum — vylíčit; yūyam — vy všichni; hi — opravdu; brahma-vit-tamāḥ — nejzkušenĕjší znalci Nejvyššího.

Překlad

Král Nimi řekl: Vysvĕtlete mi prosím transcendentální postavení Nejvyššího Pána, Nārāyaṇa, jenž je Absolutní Pravdou a Nadduší všech. Můžete mi to vysvĕtlit, protože jste všichni tĕmi nejzkušenĕjšími znalci transcendentálního poznání.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī říká, že v předchozím verši mudrci králi řekli: nārāyaṇa-paro māyām añjas tarati dustarām. Překročit oceán hmotné iluze může človĕk velmi jednoduše ryzí oddaností Pánu Nārāyaṇovi. Král proto v tomto verši žádá konkrétní informace o Nejvyšší Osobnosti Božství, Nārāyaṇovi. V tomto verši je důležité to, že král Nejvyššího Pána označuje jako Nārāyaṇa, Brahman and Paramātmu. O králi Nimim již víme, že je oddaným Nejvyšší Osobnosti Božství, a svou otázkou tedy chce objasnit skutečnost, že Osobnost Božství je tou nejvyšší transcendentální pravdou. V Bhāgavatamu (1.2.11):

vadanti tat tattva-vidas
tattvaṁ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

„Učení transcendentalisté, kteří znají Absolutní Pravdu, nazývají tuto nedvojnou podstatu Brahman, Paramātmā nebo Bhagavān.“ Je tedy třeba pochopit, že slovo nārāyaṇa v tomto verši označuje Pánův rys Bhagavāna, Nejvyššího Pána v duchovním svĕtĕ.

Spekulativní filozofové jsou obvykle přitahování neosobním rysem Absolutní Pravdy zvaným Brahman, kdežto mystičtí yogī meditují o Paramātmĕ, Nadduši v srdci každé bytosti. Naopak ti, kdo dosáhli zralého transcendentálního poznání, se odevzdávají přímo Nejvyšší Osobnosti Božství, Bhagavānovi, který se vĕčnĕ nachází ve svém sídle zvaném Vaikuṇṭha-dhāma. V Bhagavad-gītĕ Pán Kṛṣṇa jasnĕ říká, brahmaṇo hi pratiṣṭhāham: „Jsem zdrojem neosobního Brahmanu.“ Podobnĕ je ve Śrīmad-Bhāgavatamu vysvĕtleno, že Nadduše, Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, je druhotnou úplnou expanzí Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇy. Král Nimi si přeje, aby mudrci jasnĕ ustanovili Nejvyšší Osobnost Božství jako původní rys Absolutní Pravdy, a proto svoji otázku předložil Pippalāyanovi, dalšímu z devíti Yogendrů.

Podle Śrīly Bhaktisiddhānty Sarasvatīho Ṭhākura se dá slovo niṣṭhā přeložit také jako „pevná víra“. V tomto smyslu se tedy Nimi Mahārāja ptá také na způsob, jak rozvinout dokonalou víru v Nejvyššího Pána (bhagavan-niṣṭhā).