Skip to main content

Sloka 21

ТЕКСТ 21

Verš

Текст

tasmād guruṁ prapadyeta
jijñāsuḥ śreya uttamam
śābde pare ca niṣṇātaṁ
brahmaṇy upaśamāśrayam
тасмд гуру прападйета
джиджсу рейа уттамам
бде паре ча ништа
брахмай упаамрайам

Synonyma

Пословный перевод

tasmāt — proto; gurum — duchovního mistra; prapadyeta — mĕl by přijmout útočištĕ u; jijñāsuḥ — zvídavý; śreyaḥ uttamam — ohlednĕ nejvyššího dobra; śābde — ve Védách; pare — v Nejvyšším; ca — a; niṣṇātam — dokonale obeznámeným; brahmaṇi — (s tĕmito dvĕma aspekty) Absolutní Pravdy; upaśama-āśrayam — neochvĕjnĕ odpoutaný od hmotných záležitostí.

тасмт — поэтому; гурум — духовного учителя; прападйета — человек должен принять покровительство; джиджсу — будучи пытливым; рейа уттамам — о высшем благе; бде — в Ведах; паре — во Всевышнем; ча — и; ништам — в совершенстве постигший науку; брахмаи — (в этих двух аспектах) Абсолютной Истины; упаама-райам — утвердившийся в отречении от материальной деятельности.

Překlad

Перевод

Každý, kdo vážnĕ touží po skutečném štĕstí, proto musí vyhledat pravého duchovního mistra a přijmout u nĕho útočištĕ v podobĕ zasvĕcení. Kvalifikací pravého gurua je jeho realizace závĕrů písem a schopnost přesvĕdčit o tĕchto závĕrech ostatní. O tĕchto velkých osobnostech, které přijaly útočištĕ u Nejvyššího Pána a vzdaly se všech hmotných úvah, je třeba vĕdĕt, že jsou pravými duchovními mistry.

Поэтому любой человек, который всерьез стремится к подлинному счастью, должен отыскать истинного духовного учителя и принять его покровительство, получив у него посвящение. Истинным гуру является тот, кто, размышляя над словами священных писаний, понял их выводы и способен убедить других в истинности этих выводов. Таких великих личностей, которые, отбросив все материальные соображения, избрали своим прибежищем Верховного Господа, следует считать истинными духовными учителями.

Význam

Комментарий

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že slovo śābde označuje védskou literaturu a pare Nejvyšší Osobnost Božstvít. Pravý duchovní mistr musí být niṣṇātam, mít hlubokou zkušenost s autorizovanou védskou literaturou a s praktickou realizací Nejvyšší Osobnosti Božství. Bez znalosti písem a praktické realizace Osobnosti Božství nebude takzvaný guru schopen rozptýlit pochyby svých žáků a tak nebude schopen přivézt upřímného studenta domů, zpátky k Bohu. Znakem realizovaného pochopení Véd a Kṛṣṇy je upaśamāśrayam. Jinými slovy, pravým duchovním mistrem je ten, kdo se zřekl třpytivých iluzí materialistické společnosti, přátelství a lásky.

Согласно комментарию Шрилы Шридхары Свами, слово бде указывает на ведическую литературу, а слово паре — на Верховную Личность Бога. Истинный духовный учитель должен быть ништам — он должен глубоко понять суть авторитетных ведических писаний и на своем опыте постичь Верховную Личность Бога. Не зная священных писаний и не имея опыта соприкосновения с Личностью Бога, так называемый гуру не сможет развеять сомнения своих учеников, а потому не оправдает своего назначения — вернуть искреннего искателя истины домой, обратно к Богу. Признаком глубокого понимания Вед и Кришны, каким обладает истинный духовный учитель, является упаамрайам. Иначе говоря, настоящим духовным учителем можно считать того, кто полностью порвал с иллюзорным блеском материалистического общества, дружбы и любви.

Každý v hmotném svĕtĕ se chce stát velkým intelektuálem, mocným politikem, milujícím otcem mnoha krásných a přívĕtivých dĕtí, vysoce uznávaným dobrodincem či vysoce obdivovaným a úspĕšným podnikatelem. Žádné z tĕchto hmotných postavení však nemá trvalý základ a nepřináší ani trvalé štĕstí, protože jsou založena na základním nepochopení, kvůli kterému se všichni ztotožňují s hmotným tĕlem.

Конечно же, в материальном мире человеку хочется стать великим интеллектуалом, влиятельным политиком, уважаемым и успешным бизнесменом, заботливым отцом множества очаровательных малышей или снискать всеобщее признание, заботясь о социальном благе людей. Но все это временно и зиждется на заведомо ложной предпосылке — отождествлении себя с материальным телом, а потому не может принести истинного счастья.

Každý může okamžitĕ získat zkušenost, že není hmotné tĕlo, ale vĕdomí. I když dojde ke ztrátĕ končetiny, nepřestává existovat jako vĕdomá bytost. V okamžiku smrti je nakonec ztraceno celé tĕlo a živá bytost získá nové. Předbĕžné pochopení naší totožnosti jako vĕdomí se nazývá seberealizace. Nad tímto základním poznáním se však nachází obsáhlé téma týkající se toho, jak živá bytost vstoupila do kolobĕhu 8 400 000 hmotných druhů života. A pokud živá bytost není hmotným tĕlem, ale vĕdomím, musí mít původ na vyšší úrovni.

Любой может убедиться в том, что его истинное «я» — это сознание, а не тело. Даже у человека, лишившегося какой-то части своего тела, сохраняются жизнь и сознание. В момент смерти живое существо полностью теряет тело, однако затем получает новое. Представление о себе как о сознании называется самоосознанием, и это первый шаг на духовном пути. Но, помимо этого элементарного знания, существует целая наука, объясняющая, как душа попадает в цикл перерождений в 8 400 000 видов жизни. И если живое существо является сознанием, а не материальным телом, то у него должно быть изначальное положение на более высоком уровне бытия.

Trest s sebou nese i možnost odmĕny; mocný človĕk schopný trestat může také odmĕňovat. Existence trestu pro živou bytost, která je nucena přijmout hmotné tĕlo podléhající utrpení v podobĕ zrození, stáří, nemoci a smrti, také logicky zahrnuje možnost odmĕny. Hmotné uspokojování smyslů sice v životĕ mylnĕ považujeme za tu nejvĕtší odmĕnu, ale hmotné štĕstí je ve skutečnosti jiným druhem trestu, protože nás láká pokračovat v kolobĕhu rození a umírání. V západních zemích jsou násilničtí vĕzni umisťováni na samotky, kdežto dobře se chovajícím vĕzňům je nĕkdy za odmĕnu dovoleno pracovat na vĕzeňské zahradĕ či v knihovnĕ. Každé postavení ve vĕznici však je v konečném smyslu trestem. Podobnĕ přítomnost vyšších a nižších druhů hmotného uspokojování smyslů nevysvĕtluje konečnou odmĕnu živé bytosti, kterou musí být přirozený opak trestu v hmotném svĕtĕ. Tou skutečnou odmĕnou je vĕčný život blaženosti a poznání v království Boha, kde trest neexistuje. Královstvím Boha je Vaikuṇṭha neboli ničím nepodmínĕná blaženost. V duchovním svĕtĕ trest neexistuje, je to místo vĕčnĕ se zvĕtšující blaženosti.

Наказание предполагает и наличие поощрений; власть имущий, способный наказать, может и вознаградить. Поэтому логично предположить, что для живого существа, наказанного материальным телом, которое подвержено болезням, старости и смерти, должно иметь место и вознаграждение. Мы по ошибке принимаем чувственные удовольствия за высшую награду, какую только может дать нам жизнь, но, по сути, материальное счастье всего лишь иной вид наказания, ибо такое счастье заставляет нас оставаться в круговороте рождений и смертей. На Западе в тюрьмах драчливых преступников держат в одиночных камерах, тогда как спокойным заключенным в качестве награды позволяют работать в саду или библиотеке. Но, чем бы вы ни занимались в тюрьме, вы все равно отбываете наказание. Точно так же чувственные удовольствия, неважно, высокого или низкого порядка, не являются высшей наградой для живого существа. Эта награда должна представлять собой абсолютную противоположность материальному существованию. И такой наградой является вечная, полная блаженства и знания жизнь в царстве Бога, где нет никаких наказаний. Царство Бога — это Вайкунтха, ничем не омраченное удовольствие. В духовном мире нет наказаний, это обитель всевозрастающего счастья.

Pravým duchovním mistrem je ten, kdo je odborníkem na veškerá tato témata, ne na základĕ své představivosti nebo spekulace, ale na základĕ zralého pochopení autorizované védské literatury, která je literárním projevem bezpříčinné milosti Boha. V Bhagavad-gītĕ (9.3) Pán říká:

Истинный духовный учитель должен быть знатоком всех этих вопросов, и такое глубокое понимание должно быть основано не на его собственных выдумках, а на доскональном изучении авторитетных ведических писаний, которые можно назвать олицетворением беспричинной милости Бога. В «Бхагавад-гите» (9.3) Господь говорит:

aśraddadhānāḥ puruṣā
dharmasyāsya parantapa
aprāpya māṁ nivartante
mṛtyu-saṁsāra-vartmani
араддадхн пуруш
дхармасйсйа парантапа
апрпйа м нивартанте
мтйу-сасра-вартмани

„Ó hubiteli nepřátel, ti, kdo nemají víru v tuto oddanou službu, Mĕ nemohou dosáhnout. Proto se vracejí na cestu zrození a smrti v hmotné existenci.“ Duchovní mistr proto musí žáka probudit do vĕčné existence oddané služby. Můžeme použít příklad matky, která brzy ráno přijde do dĕtského pokoje, aby dítĕ vzbudila do školy. Dítĕti se vstávat nechce, ale milující matka ho donutí vstát a pošle ho do školy, aby dostalo vzdĕlání. Podobnĕ probouzí pravý duchovní mistr spící duši a pošle ji do gurukuly neboli āśramu duchovního mistra, kde může být cvičena v dokonalém poznání.

«Те, у кого нет веры в преданное служение, не способны достичь Меня, о покоритель врагов. Такие души возвращаются в круговорот самсары, снова и снова рождаясь и умирая в материальном мире». Поэтому духовный учитель должен пробудить ученика к вечному бытию в преданном служении. Например, рано утром мать входит в комнату к ребенку и будит его, чтобы тот не опоздал в школу. Ребенок не хочет просыпаться, но по-настоящему заботливая мать заставляет его встать и идти в школу получать образование. Подобно этому, истинный духовный учитель пробуждает душу ото сна и отправляет ее в гурукулу, или ашрам духовного учителя, где та обретает совершенное знание.

Jestliže má žák o hodnotĕ vĕdomí Kṛṣṇy pochyby, pravý duchovní mistr je musí rozptýlit vyšším poznáním. Ten, kdo o autoritĕ Kṛṣṇy nebo védského poznání sám pochybuje, se nemůže stát pravým duchovním mistrem. Na druhou stranu se však pravým duchovním mistrem může stát jakákoliv lidská bytost, z jakékoliv společenské nebo ekonomické vrstvy, pokud zná vĕdu o Kṛṣṇovi: kibā vipra, kibā nyāsī, śūdra kena naya yei kṛṣṇa-tattva-vettā, sei ̀guru' haya. Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl:

Если ученик сомневается в ценности сознания Кришны, истинный духовный учитель должен развеять его сомнения, дав ему знание высшего порядка. Тот, кто сам не свободен от сомнений относительно Кришны и ведического знания, не может стать истинным духовным учителем. С другой стороны, киб випра, киб нйсӣ, ӯдра кене найа / йеи кша-таттва-ветт, сеи ‘гуру’ хайа: всякий человек, независимо от своего положения в обществе и благосостояния, может стать истинным духовным учителем, если знает науку о Кришне. Шри Чайтанья Махапрабху сказал:

yāre dekha, tāre kaha`kṛṣṇa'-upadeśa
āmāra ājñāya guru hañā tāra ei deśa
йре декха, тре каха ‘кша’-упадеа
мра джйа гуру ха тра’ эи деа

„Každému řekni, aby následoval pokyny Pána Śrī Kṛṣṇy předložené v Bhagavad-gītĕ a Śrīmad-Bhāgavatamu. Staň se tak duchovním mistrem a snaž se osvobodit každého v této zemi.“ (Cc. Madhya 7.128) Duchovním mistrem se lze stát pouze na pokyn a díky zmocnĕní Nejvyšším Pánem, nikoliv svou vlastní učeností.

«Проси всех исполнять наставления Господа Шри Кришны, изложенные в „Бхагавад-гите“ и „Шримад-Бхагаватам“. Таким образом стань духовным учителем и постарайся спасти всех в этих краях» (Ч.-ч., Мадхья, 7.128). Стать духовным учителем можно только по приказу Верховного Господа, получив от Него полномочия, а не благодаря своей так называемой эрудиции.

Povinností pravého gurua je spojit žáka s Kṛṣṇou. Učenec či meditátor nemá sílu spojit jinou živou bytost s Kṛṣṇou, pokud není s Kṛṣṇou sám spojen. Mnoho příznivců sportu navštĕvuje gymnastické soutĕže a tleská ukázkám obtížných sestav, ale Nejvyšší Osobnost Božství takovým divákem není, a netleská cvikům předvádĕným pošetilými lidmi ve jménu yogy. Nejvyšší Osobnost Božství také nežasne nad obyčejnými pokusy o filozofickou spekulaci, protože Pán už uvedl svůj názor v Bhagavad-gītĕ (śṛṇu me paramaṁ vacaḥ). Kṛṣṇovo slovo je paramaṁ vacaḥ, poslední slovo v poznání. Kṛṣṇa také říká, yaj jñātvā neha bhūyo 'nyaj jñātavyam avaśiṣyate: „Až získáš toto poznání, nezbyde již nic, co bys mĕl poznat.“ Kṛṣṇa své poznání také označuje jako rāja-vidyā, král veškerého poznání.

Долг истинного гуру — установить связь между своим учеником и Кришной. Для этого гуру сам должен быть связан с Кришной. Ни ученые степени, ни йогические способности не помогут связать с Кришной другое живое существо. На спортивных состязаниях собираются толпы болельщиков, которые громкими аплодисментами выражают восторг, когда спортсмен демонстрирует необычайную ловкость или силу. Но Верховный Господь — не трибунный зевака, Он не рукоплещет глупцам, демонстрирующим гимнастические трюки под видом йоги. Не впечатляют Верховного Господа и философские рассуждения, ибо Господь в «Бхагавад-гите» изложил высшую философию (у ме парама вача). Слова Кришны — парама вача, последнее слово в любой науке. Кришна говорит: йадж джтв неха бхӯйо ’нйадж джтавйам аваишйате — «Если ты овладеешь этим знанием, для тебя не останется ничего непознанного». Знание о Нем Кришна называет рджа-видй, царем всего знания.

Pokud se človĕk nestane milencem Kṛṣṇy, bude s ním spojen nepřímo, skrze Pánovu klamnou energii. Představa, že lze Nejvyššího Pána upoutat obyčejnou gymnastikou či pošetilou spekulací o Absolutní Pravdĕ, je zajisté výtvorem māyi. Ten, kdo je s Kṛṣṇou spojen skrze Jeho vnĕjší, klamnou energii, může sloužit pouze jako hmotný mistr, aby spojil své žáky s toutéž klamnou energií. Na druhé stranĕ se však v Bhagavad-gītĕ (9.13) uvádí:

До тех пор пока мы не полюбим Кришну, мы будем связаны с Ним косвенным образом — через Его иллюзорную энергию. Представления о том, что просто гимнастикой или примитивными рассуждениями о Высшей Истине можно привлечь к себе внимание Господа, несомненно, являются продуктом майи. Тот, кто связан с Кришной через Его внешнюю, иллюзорную энергию, может связать своих последователей только с той же самой иллюзорной энергией. С другой стороны, в «Бхагавад-гите» (9.13) сказано:

mahātmānas tu māṁ pārtha
daivīṁ prakṛtim āśritāḥ
bhajanty ananya-manaso
jñātvā bhūtādim avyayam
махтмнас ту м пртха
даивӣ практим рит
бхаджантй ананйа-манасо
джтв бхӯтдим авйайам

Opravdu velké duše, se odevzdaly Pánovĕ vnitřní energii a mohou s vnitřní energií blaženosti spojit i ostatní. Mahātmā je v Bhagavad-gītĕ popsán takto: vāsudevaḥ sarvam iti sa mahātmā sudurlabhaḥ. „Zná Mĕ jako příčinu všech příčin a veškerého bytí. Taková velká duše je nesmírnĕ vzácná.“ Právĕ takovému duchovnímu mistrovi, který dosáhl zralého pochopení, že je Vāsudeva vším, je třeba se odevzdat. Śrī Nārada Muni říká, yo vidvān sa gurur hariḥ: tato velká duše má být považována za vnĕjší projev samotného Kṛṣṇy. Kṛṣṇa říká totéž:

Истинно великие души предаются внутренней энергии Господа и могут соединить остальных с этим источником счастья. О махатме в «Бхагавад-гите» говорится следующее: всудева сарвам ити са махтм судурлабха — «Махатма понимает, что Я причина всех причин и все сущее. Такая великая душа встречается очень редко». Именно такому духовному учителю, который глубоко осознал, что Всудева есть всё, следует предаться. Шри Нарада Муни говорит: йо видвн са гурур хари — такую великую душу следует считать внешним проявлением Самого Кришны. Кришна также говорит об этом:

ācāryaṁ māṁ vijānīyān
nāvamanyeta karhicit
na martya-buddhyāsūyeta
sarva-devamayo guruḥ
чрйа м виджнӣйн
нваманйета кархичит
на мартйа-буддхйсӯйета
сарва-девамайо гуру

Ācāryu je třeba vidĕt jako Mĕ samotného a nikdy ho žádným způsobem nezneuctít. Nikdo by mu nemĕl závidĕt a považovat ho za obyčejného človĕka, protože je zástupcem všech polobohů.“ (Bhāg. 11.17.27)

«Следует знать, что ачарья — это Я Сам, и никогда не относиться к нему непочтительно. Нельзя завидовать ему, считая его обычным человеком, ибо он представитель всех полубогов» (Бхаг., 11.17.27).

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura říká, že pokud duchovní mistr nedokáže vyšším poznáním zničit žákovy pochyby, žák postupnĕ v duchovním životĕ propadnĕ malomyslnosti. Protože falešný guru nedokáže dát žákovi Kṛṣṇu podle zásady rasa-varjaṁ raso 'py asya, bude žák znovu přitahován hmotným štĕstím, aniž by dosáhl blaženosti Kṛṣṇovy společnosti. Tento slabý žák slabého duchovního mistra postupnĕ ztratí nadĕji, bude odrazen od své snahy po seberealizaci a znovu uchvácen lákadly iluze, jako jsou ženy, peníze a takzvaná intelektualita založená na spekulaci a představivosti.

Согласно комментарию Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура, если духовный учитель не в состоянии развеять сомнения ученика, дав ему знание высшего порядка, ученик постепенно станет равнодушным к духовной жизни. Поскольку лжегуру не может дать ученику Кришну в соответствии с принципом раса-варджа расо ’пй асйа, ученик, не обретя блаженства, которое приходит от общения с Кришной, вновь обратит свой взор на источники материального счастья. Такой слабый ученик слабого гуру через какое- то время отчаивается, теряя надежду постичь свое духовное «я», и его вновь пленяют соблазны иллюзии: женщины, деньги и так называемая интеллектуальность, которая зиждется на измышлениях и фантазиях.

Další znaky pravého duchovního mistra jsou v Upadeśāmṛtĕ (1) uvedeny takto:

В «Упадешамрите» (текст 1) описаны еще некоторые качества истинного духовного учителя:

vāco vegaṁ manasaḥ krodha-vegaṁ
jihvā-vegam udaropastha-vegam
etān vegān yo viṣaheta dhīraḥ
sarvām apīmāṁ pṛthivīṁ sa śiṣyāt
вчо вега манаса кродха-вега
джихв-вегам ударопастха-вегам
этн вегн йо вишахета дхӣра
сарвм апӣм птхивӣ са ишйт

„Rozvážná osoba, která dokáže ovládat touhu mluvit, nenechá se unášet žádostmi mysli, snáší projevy hnĕvu a žádosti jazyka, žaludku a genitálií, je způsobilá přijímat žáky po celém svĕtĕ.“ Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura řekl, upaśamāśrayaṁ krodha-lobhādy-avaśī-bhūtam: pravý duchovní mistr nemůže být ovládán obyčejným hnĕvem, chamtivostí a chtíčem.

«Уравновешенный человек, способный контролировать свою речь и ум, сдерживать гнев и укрощать побуждения языка, желудка и гениталий, достоин принимать учеников повсюду в мире». Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит: упаамрайа кродха- лобхдй-аваӣ-бхӯтам — истинный духовный учитель не может находиться под властью мирского гнева, жадности или похоти.

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura vysvĕtluje, že na pravého duchovního mistra se může obrátit ten, kdo pochopil marnost hmotné existence. V předchozích dvou verších byla marnost pozemského i nebeského uspokojování smyslů popsána. Přirozeným závĕrem je, že ten, kdo to pochopil, by se mĕl obrátit na pravého duchovního mistra. Pravý duchovní mistr šíří zvukovou vibraci z duchovních planet zvaných Vaikuṇṭhy. Obyvatelé duchovních planet, v čele se samotnou Nejvyšší Osobností Božství, určitĕ nejsou hluší a nĕmí; neustále spolu komunikují skrze neomezenou transcendentální blaženost a poznání. Pravý duchovní mistr dokáže tuto zvukovou vibraci blaženosti a poznání předat svému žákovi. Pravý guru šíří novinky z Vaikuṇṭhy tak jako rádio vysílá svĕtské zprávy. To potvrzuje Narottama dāsa Ṭhākura: golokera prema-dhana, hari-nāma-saṅkīrtana. Duchovní mistr také žákovi předává Kṛṣṇovo svaté jméno, které se od samotného Kṛṣṇy neliší. Pravý guru žáka učí o tom, že jsou všechny živé bytosti s Pánem kvalitativnĕ totožné, ale kvantitativnĕ se liší, a tak svého žáka zapojí do láskyplné služby Pánu. Protože je živá bytost s Pánem kvalitativnĕ totožná a je Jeho částí, existuje mezi nimi vĕčný láskyplný vztah. A protože je mezi nimi kvantitativní rozdíl, je tento vztah vĕčnĕ vztahem služby. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že pokud si človĕk udržuje chuť pro plodonosné činnosti či mentální spekulaci, bude jeho pokrok zastaven, i když mĕl to štĕstí přijmout pravého, vysoce kvalifikovaného gurua. Pokud se však upřímný student pravému duchovnímu mistrovi odevzdá, nejsou na cestĕ předávání dokonalého poznání a blaženosti v oddané službĕ Pánu naprosto žádné překážky.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пишет, что к истинному духовному учителю может обращаться тот, кто осознал бессмысленность материального существования. В двух предыдущих стихах показывалась бессмысленность земных и райских чувственных наслаждений, а в этом стихе указывается, что тот, кто понял это, должен обратиться к авторитетному духовному учителю. Истинный духовный учитель передает звук, идущий с духовных планет, Вайкунтх. Обитатели духовного мира во главе с Верховной Личностью Бога не глухи или немы; они постоянно общаются, обмениваясь безграничным трансцендентным блаженством и знанием. Истинный духовный учитель способен передать ученику эти звуки, проникнутые блаженством и знанием. Подобно радиоприемнику, который транслирует мирские новости, истинный гуру передает новости с Вайкунтхи. Нароттама дас Тхакур подтверждает это: голокера према-дхана, хари-нма-сакӣртана. Духовный учитель передает ученику и святое имя Кришны, которое неотлично от Самого Кришны. Истинный гуру объясняет ученику, что каждое живое существо качественно едино с Верховным Господом, но несоизмеримо с Ним в количественном отношении, и так вовлекает ученика в служение Господу. Поскольку живое существо качественно едино с Богом, между ним и Богом существуют вечные отношения, исполненные любви. А поскольку живое существо отличается размерами от Бога, эти отношения всегда будут отношениями слуги и господина. По словам Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, даже встретив истинного гуру, обладающего всеми необходимыми качествами, человек не сможет духовно прогрессировать, если будет сознательно сохранять вкус к кармической деятельности или философским размышлениям. Но, если серьезный ученик вручает себя духовному учителю, для передачи совершенного знания и блаженства в преданном служении Господу не будет ни малейших преград.