Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.29.6

Verš

naivopayanty apacitiṁ kavayas taveśa
brahmāyuṣāpi kṛtam ṛddha-mudaḥ smarantaḥ
yo ’ntar bahis tanu-bhṛtām aśubhaṁ vidhunvann
ācārya-caittya-vapuṣā sva-gatiṁ vyanakti

Synonyma

na eva — vůbec ne; upayanti — jsou schopni vyjádřit; apacitim — svou vdĕčnost; kavayaḥ — učení oddaní; tava — Tvoji; īśa — ó Pane; brahma-āyuṣā — se životem dlouhým jako Pán Brahmā; api — navzdory; kṛtam — velkodušné činnosti; ṛddha — rostoucí; mudaḥ — radost; smarantaḥ — vzpomínající; yaḥ — jenž; antaḥ — v nitru; bahiḥ — navenek; tanu-bhṛtām — tĕch, kdo jsou vtĕlení; aśubham — neštĕstí; vidhunvan — rozptylující; ācārya — duchovního mistra; caittya — Nadduše; vapuṣā — prostřednictvím podob; sva — svoji; gatim — cestu; vyanakti — ukazuje.

Překlad

Ó můj Pane! Transcendentální básníci a znalci duchovní vĕdy by nedokázali plnĕ vyjádřit, jak jsou Ti zadlužení, ani kdyby jim bylo dáno žít životem dlouhým jako Brahmā. Zjevuješ se totiž ve dvou podobách – navenek jako ācārya a v nitru jako Nadduše – abys vysvobodil vtĕlenou živou bytost tím, že jí ukazuješ, jak k Tobĕ dospĕt.

Význam

Podle Śrīly Jīvy Gosvāmīho je oddanému Pán Kṛṣṇa desetmiliónkrát dražší než samotný život. A podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Ṭhākura nemůže oddaný splatit dluh, který vůči Pánovi cítí za to, že mu udĕlil láskyplnou službu Pánovým lotosovým nohám, ani kdyby sloužil po dobu tisíce vesmírných stvoření. Pán se zjevuje v srdci jako Nadduše a navenek jako duchovní mistr a literární inkarnace – svrchované védské poznání v Bhagavad-gītĕ a Śrīmad-Bhāgavatamu.