Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.29.41-44

Verš

śrī-bhagavān uvāca
gacchoddhava mayādiṣṭo
badary-ākhyaṁ mamāśramam
tatra mat-pāda-tīrthode
snānopasparśanaiḥ śuciḥ
īkṣayālakanandāyā
vidhūtāśeṣa-kalmaṣaḥ
vasāno valkalāny aṅga
vanya-bhuk sukha-niḥspṛhaḥ
titikṣur dvandva-mātrāṇāṁ
suśīlaḥ saṁyatendriyaḥ
śāntaḥ samāhita-dhiyā
jñāna-vijñāna-saṁyutaḥ
matto ’nuśikṣitaṁ yat te
viviktam anubhāvayan
mayy āveśita-vāk-citto
mad-dharma-nirato bhava
ativrajya gatīs tisro
mām eṣyasi tataḥ param

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; gaccha — prosím jdi; uddhava — ó Uddhavo; mayā — Mnou; ādiṣṭaḥ — nakázáno; badarī-ākhyam — jménem Badarikā; mama — Mé; āśramam — do poustevny; tatra — tam; mat-pāda — vyvĕrající z Mých nohou; tīrtha — svatých míst; ude — ve vodĕ; snāna — koupáním se; upasparśanaiḥ — a dotýkáním se pro očištĕní; śuciḥ — očištĕný; īkṣayā — pohlížením; alakanandāyāḥ — na řeku Gaṅgu; vidhūta — zbavený; aśeṣa — všech; kalmaṣaḥ — hříšných reakcí; vasānaḥ — oblékající si; valkalāni — kůru; aṅga — Můj milý Uddhavo; vanya — lesní plody, ořechy, kořínky a tak dále; bhuk — pojídající; sukha — šťastný; niḥspṛhaḥ — a bez tužeb; titikṣuḥ — tolerantní; dvandva-mātrāṇām — vůči všem dualitám; su-śīlaḥ — se svatým charakterem; saṁyata-indriyaḥ — s ovládnutými smysly; śāntaḥ — klidný; samāhita — plnĕ soustředĕný; dhiyā — inteligencí; jñāna — poznáním; vijñāna — a realizací; saṁyutaḥ — obdařený; mattaḥ — ode Mĕ; anuśikṣitam — naučené; yat — to, co; te — tebou; viviktam — o čem ses ujistil díky rozlišování; anubhāvayan — dokonale meditující; mayi — ve Mnĕ; āveśita — pohroužená; vāk — tvá slova; cittaḥ — a mysl; mat-dharma — Mé transcendentální vlastnosti; nirataḥ — stále se snažící realizovat; bhava — buď v tomto stavu; ativrajya — až překonáš; gatīḥ — místa v hmotné přírodĕ; tisraḥ — tři; mām — ke Mnĕ; eṣyasi — přijdeš; tataḥ param — potom.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Můj milý Uddhavo, jdi na Můj pokyn do Mého āśramu zvaného Badarikā. Očišťuj se tam tak, že se budeš dotýkat svatých vod, které vyvĕrají z Mých lotosových nohou, a také se v nich koupat. Zbav se všech následků svých hříchů pohledem na svatou řeku Alakanandu. Oblékej se do kůry a jez to, co snadno najdeš v lese. Tak bys mĕl být stále spokojený a bez tužeb, tolerovat všechny duality, být laskavý, sebeovládnutý, klidný a obdařený transcendentálním poznáním a realizací. S upřenou pozorností stále medituj o tĕchto pokynech, které jsem ti dal, a uvĕdom si jejich podstatu. Upínej svá slova a myšlenky na Mnĕ a neustále se snaž rozvíjet realizaci Mých transcendentálních vlastností. Tak se dostaneš nad místa v oblasti třech kvalit přírody a nakonec se vrátíš ke Mnĕ.