Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.28.37

Verš

yan nāmākṛtibhir grāhyaṁ
pañca-varṇam abādhitam
vyarthenāpy artha-vādo ’yaṁ
dvayaṁ paṇḍita-māninām

Synonyma

yat — co; nāma — jmény; ākṛtibhiḥ — a podobami; grāhyam — vnímatelné; pañca-varṇam — složené z pĕti hmotných prvků; abādhitam — nepopiratelné; vyarthena — marnĕ; api — vskutku; artha-vādaḥ — smyšlený výklad; ayam — tato; dvayam — dualita; paṇḍita-māninām — takzvaných učenců.

Překlad

Dualitu tvořenou pĕti hmotnými prvky lze vnímat jen skrze jména a podoby. Ti, kdo říkají, že tato dualita je skutečná, jsou pseudoučenci, kteří marnĕ představují smyšlené teorie nezaložené na skutečnosti.

Význam

Hmotná jména a podoby podléhají stvoření a zničení, nemají tedy trvalou existenci a jako taková netvoří podstatné, základní principy reality. Hmotný svĕt se skládá z různých promĕn energie Boha. I když je Bůh skutečný a Jeho energie je také skutečná, konkrétní podoby a jména, jež se dočasnĕ objevují za určitých okolností, postrádají svrchovanou realitu. Je známkou naprosté nevĕdomosti, když si podmínĕná duše představuje, že je hmotná nebo smĕs hmoty a ducha. Nĕkteří filosofové tvrdí, že vĕčná duše se ve styku s hmotou trvale mĕní a že falešné ego představuje novou a trvalou realitu duše. Śrīla Jīva Gosvāmī na to odpovídá, že duše je živou, vyšší energií Pána, kdežto hmota je Pánovou nižší, nevĕdomou energií a že tyto dvĕ energie tedy mají opačné vlastnosti, tak jako svĕtlo a tma. Vyšší živá bytost a nižší hmota vzhledem ke svým vĕčnĕ protikladným a neslučitelným vlastnostem nemohou nikdy splynout v jednu společnou existenci. Vidina smĕsi hmoty a duše se nazývá iluze a projevuje se jako falešné ego, jež ztotožňuje duši s určitým hmotným tĕlem či myslí vytvořenými iluzí. Je zřejmé, že tito vĕdci a filosofové, kteří zabředli do naprosté nevĕdomosti, nemohou být pravými vĕdci a filosofy. Jednoduché kritérium – nakolik si je človĕk vĕdom své duchovní totožnosti – bohužel vyřazuje vysoké procento moderních takzvaných vĕdců a filosofů, kteří pošetile strkají nos do Pánovy hmotné energie, aniž by mĕli jakékoliv poznání o samotném Pánu nebo jakýkoliv zájem o Nĕj.