Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.28.20

Verš

vijñānam etat triy-avastham aṅga
guṇa-trayaṁ kāraṇa-kārya-kartṛ
samanvayena vyatirekataś ca
yenaiva turyeṇa tad eva satyam

Synonyma

vijñānam — (mysl, jejímž příznakem je) úplné poznání; etat — tato; tri-avastham — existující ve třech stavech (bdĕlé vĕdomí, spánek a hluboký spánek); aṅga — Můj milý Uddhavo; guṇa-trayam — projevující se prostřednictvím tří kvalit přírody; kāraṇa — jako subtilní příčina (adhyātma); kārya — hrubý výtvor (adhibhūta); kartṛ — a tvůrce (adhidaiva); samanvayena — v každém z nich, jednom po druhém; vyatirekataḥ — jako oddĕlený; ca — a; yena — čím; eva — vskutku; turyeṇa — čtvrtým faktorem; tat — tím; eva — pouze; satyam — je Absolutní Pravda.

Překlad

Hmotná mysl se projevuje ve třech fázích vĕdomí: bdĕlosti, spánku a hlubokém spánku, jež jsou výtvory tří kvalit přírody. Mysl se dále jeví ve třech různých rolích: jako vnímající, vnímaná a usmĕrňující vnímání. Takto je mysl různými způsoby projevená prostřednictvím tĕchto trojích označení. Samotný čtvrtý faktor, existující oddĕlenĕ od tohoto všeho, však tvoří Absolutní Pravdu.

Význam

V Kaṭha Upaniṣadĕ (2.2.15) je uvedeno: tam eva bhāntam anubhāti sarvaṁ tasya bhāsā sarvam idaṁ vibhāti – „Vše vydává svĕtlo díky Jeho původnímu svĕtlu; Jeho svĕtlo ozařuje vše v tomto vesmíru.“ Takto je popsáno, že celá škála vnímání, poznání a citlivosti je nepatrnou expanzí vnímání, poznání a citlivosti Osobnosti Božství.