Skip to main content

KAPITOLA DVACÁTÁ SEDMÁ

Pokyny Pána Kṛṣṇy k procesu uctívání Božstev

V této kapitole vysvĕtluje Nejvyšší Osobnost Božství proces kriyā-yogy neboli uctívání Božstev.

Uctívání Nejvyššího Pána v podobĕ Božstva automaticky přináší čistotu a spokojenost mysli. Poskytuje tedy vše vytoužené. Pokud nĕkdo není zapojen ve službĕ Božstvu, bude ho dále přitahovat hmotné uspokojování smyslů a není nadĕje, že by se dokázal vzdát špatné společnosti. Pán, Osobnost Božství, dává pokyny v rámci usmĕrnĕní v písmech Sātvata jak Ho uctívat jako autorizované Božstvo. Brahmā, Śiva, Nārada, Vyāsa a všichni ostatní mudrci doporučují tento Pánem popsaný proces jako dokonale prospĕšný pro všechny třídy a duchovní stavy společnosti včetnĕ žen a śūdrů.

Arcana, uctívání Božstev, je tří druhů: založená buď na prvotních Védách, na druhotných tantrách nebo na jejich kombinaci. Podoba Božstva, místo, oheň, slunce, voda a srdce uctívajícího – tam všude je Božstvo skutečnĕ přítomné. Podobu Božstva pro uctívání lze vytvořit z kteréhokoliv z osmi materiálů – kamene, dřeva, kovu, hlíny, barev, písku (namalovanou na zemi), mysli nebo drahokamů. Tyto kategorie se dále dĕlí na dvĕ: dočasné a trvalé.

Podrobnosti procesu uctívání vypadají takto: Oddaný by se mĕl vykoupat, fyzicky i pronášením manter, a pak recitovat Gāyatrī v předepsaných přelomech dne. Mĕl by si připravit sedadlo smĕřující na východ nebo na sever, nebo přímo proti Božstvu, a Božstvo vykoupat a očistit. Dále by Mu mĕl předložit oblečení a ozdoby, pokropit vodou nádoby a další předmĕty používané při uctívání a nabídnout vodu pro omytí nohou Božstva, arghyu, vodu pro vypláchnutí Jeho úst, voňavé oleje, vonné tyčinky, lampy, kvĕty a jídlo. Poté by mĕl pronášením příslušných mūla-manter uctít Pánovy osobní služebníky a stráže, energie v podobĕ partnerek a duchovní učitele. Uctívající by mĕl přednést modlitby z Purāṇ a dalších zdrojů, poklonit se celým tĕlem na zem, prosit o požehnání a povĕsit si na tĕlo Pánovy girlandy.

K této metodĕ uctívání Božstev patří také správná instalace transcendentálního Božstva v pĕkném chrámu, který byl pro tyto účely postaven, a rovnĕž pořádání průvodů a dalších slavností. Tímto uctíváním Pána Śrī Hariho s bezvýhradnou oddaností získá oddaný tím přístup k čisté láskyplné službĕ Jeho lotosovým nohám. Pokud však nĕkdo krade majetek, který buď on sám nebo nĕkdo jiný vĕnoval Božstvu nebo brāhmaṇům jako milodar, bude se muset v příštím životĕ narodit jako červ živící se výkaly.

Verš

śrī-uddhava uvāca
kriyā-yogaṁ samācakṣva
bhavad-ārādhanaṁ prabho
yasmāt tvāṁ ye yathārcanti
sātvatāḥ sātvatarṣabha

Synonyma

śrī-uddhavaḥ uvāca — Śrī Uddhava řekl; kriyā-yogam — předepsanou metodu jednání; samācakṣva — prosím vysvĕtli; bhavat — Tebe; ārādhanam — uctívání Božstev; prabho — ó Pane; yasmāt — na jaké podobĕ založené; tvām — Tebe; ye — kteří; yathā — jakým způsobem; arcanti — uctívají; sātvatāḥ — oddaní; sātvata-ṛṣabha — ó Pane oddaných.

Překlad

Śrī Uddhava řekl: Můj milý Pane, který jsi Pánem oddaných, vysvĕtli mi prosím předepsaný postup, jak Tĕ uctívat ve Tvé podobĕ Božstva. Jaké jsou kvalifikace oddaných, kteří uctívají Božstvo, na čem je toto uctívání založené a jaká konkrétní metoda se má použít?

Význam

Vedle konání svých předepsaných povinností se Pánovi oddaní vĕnují usmĕrnĕnému uctívání Pána v Jeho podobĕ Božstva v chrámu. Toto uctívání mocným způsobem očišťuje srdce od chtivých tužeb užívat si hmotného tĕla i od hmotné připoutanosti k rodinĕ, která je výsledkem tohoto chtíče. Aby však byl proces uctívání Božstva účinný, je třeba ho provádĕt autorizovaným způsobem. Proto se nyní Uddhava Pána ptá na toto téma.

Verš

etad vadanti munayo
muhur niḥśreyasaṁ nṛṇām
nārado bhagavān vyāsa
ācāryo ’ṅgirasaḥ sutaḥ

Synonyma

etat — toto; vadanti — říkají; munayaḥ — velcí mudrci; muhuḥ — opakovanĕ; niḥśreyasam — nejvyšší cíl života; nṛṇām — pro lidi; nāradaḥ — Nārada Muni; bhagavān vyāsaḥ — Śrīla Vedavyāsa; ācāryaḥ — můj duchovní mistr; aṅgirasaḥ — Aṅgiry; sutaḥ — syn.

Překlad

Všichni velcí mudrci znovu a znovu prohlašují, že toto uctívání přináší v lidském životĕ nejvyšší možný prospĕch. Tento názor zastává Nārada Muni, vznešený Vyāsadeva i můj duchovní učitel, Bṛhaspati.

Verš

niḥsṛtaṁ te mukhāmbhojād
yad āha bhagavān ajaḥ
putrebhyo bhṛgu-mukhyebhyo
devyai ca bhagavān bhavaḥ
etad vai sarva-varṇānām
āśramāṇāṁ ca sammatam
śreyasām uttamaṁ manye
strī-śūdrāṇāṁ ca māna-da

Synonyma

niḥsṛtam — vyšlý; te — Tvých; mukha-ambhojāt — z lotosových úst; yat — který; āha — sdĕlil; bhagavān — vznešený pán; ajaḥ — samozrozený Brahmā; putrebhyaḥ — svým synům; bhṛgu-mukhyebhyaḥ — v čele s Bhṛguem; devyai — bohyni Pārvatī; ca — a; bhagavān bhavaḥ — Pán Śiva; etat — tento (proces uctívání Božstev); vai — jistĕ; sarva-varṇānām — všemi společenskými třídami; āśramāṇām — a duchovními stavy; ca — také; sammatam — uznávaný; śreyasām — z různých druhů životního prospĕchu; uttamam — nejlepší; manye — myslím; strī — pro ženy; śūdrāṇām — a nízko postavené dĕlníky; ca — také; māna-da — ó velkodušný Pane.

Překlad

Ó nanejvýš velkodušný Pane, pokyny k tomuto procesu uctívání Božstev vyšly nejprve z Tvých lotosových úst. Potom je sdĕlil vznešený Pán Brahmā svým synům v čele s Bhṛguem a Pán Śiva své ženĕ Pārvatī. Tento proces uznávají všechny třídy a duchovní stavy společnosti a hodí se pro všechny. Proto si myslím, že uctívání Tebe ve Tvé podobĕ Božstva je nejprospĕšnĕjší ze všech duchovních postupů, dokonce i pro ženy a śūdry.

Verš

etat kamala-patrākṣa
karma-bandha-vimocanam
bhaktāya cānuraktāya
brūhi viśveśvareśvara

Synonyma

etat — tento; kamala-patra-akṣa — ó lotosooký Pane; karma-bandha — z pout hmotného jednání; vimocanam — prostředek vysvobození; bhaktāya — svému oddanému; anuraktāya — který je velmi připoutaný; brūhi — prosím povĕz; viśva-īśvara — všech pánů vesmíru; īśvara — ó Nejvyšší Pane.

Překlad

Ó lotosooký, ó Nejvyšší Pane všech pánů vesmíru, vylož prosím svému oddanému služebníkovi tento prostředek vysvobození z pout činů.

Verš

śrī-bhagavān uvāca
na hy anto ’nanta-pārasya
karma-kāṇḍasya coddhava
saṅkṣiptaṁ varṇayiṣyāmi
yathāvad anupūrvaśaḥ

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; na — není; hi — jistĕ; antaḥ — konce; ananta-pārasya — bezmezných; karma-kāṇḍasya — védských pokynů pro uctívání; ca — a; uddhava — ó Uddhavo; saṅkṣiptam — stručnĕ; varṇayiṣyāmi — vysvĕtlím; yathā-vat — vhodným způsobem; anupūrvaśaḥ — v patřičném pořadí.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Můj milý Uddhavo, nesčetné védské pokyny pro uctívání Božstev nemají konce, a proto ti toto téma vysvĕtlím stručnĕ, krok za krokem.

Význam

Zde slovo karma-kāṇḍa označuje různé védské metody uctívání, jež vrcholí uctíváním Božstev Nejvyšší Osobnosti Božství. Tak jako existuje nespočet způsobů uspokojování smyslů a hmotného odříkání, transcendentálních zábav a vlastností, které si Nejvyšší Osobnost Božství vychutnává ve svém sídle zvaném Vaikuṇṭha, je také nespočet. Různé představy o zbožnosti a metodách očištĕní v hmotném svĕtĕ z konečného hlediska nelze vzájemnĕ uvést v soulad bez uznání Absolutní Pravdy, Osobnosti Božství, neboť bez přijetí Pána nelze s konečnou platností pochopit, co je pro lidskou bytost skutečnĕ závazné. I když se témĕř všichni lidé vĕnují různým druhům uctívání, Pán nyní toto téma shrne a vyloží, jak by Ho mĕli uctívat v podobĕ Božstva.

Verš

vaidikas tāntriko miśra
iti me tri-vidho makhaḥ
trayāṇām īpsitenaiva
vidhinā māṁ samarcaret

Synonyma

vaidikaḥ — podle čtyř Véd; tāntrikaḥ — podle praktických, vysvĕtlujících textů; miśraḥ — smíšené; iti — takto; me — Mĕ; tri-vidhaḥ — tří druhů; makhaḥ — obĕť; trayāṇām — z tĕch tří; īpsitena — tím, který osoba pokládá za nejvhodnĕjší; eva — jistĕ; vidhinā — procesem; mām — Mĕ; samarcaret — mĕl by náležitĕ uctívat.

Překlad

Přijímám obĕti konané podle tří metod: védské, tantrické a smíšené. Osoba by Mĕ mĕla pečlivĕ uctívat podle jedné z nich, kterou si vybere.

Význam

Vaidika se vztahuje na obĕť konanou s mantrami ze čtyř Véd a doplňkové védské literatury. Tāntrika se vztahuje na texty jako Pañcarātra a Gautamīya-tantra. A „smíšené“ znamená používání obojího. Je třeba mít na pamĕti, že povrchní napodobování složitých védských obĕtí nikoho ke skutečné dokonalosti života nedovede. Obĕť je třeba vykonávat podle pokynů Nejvyššího Pána, jenž pro současný vĕk doporučuje pronášení Jeho svatých jmen: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

Verš

yadā sva-nigamenoktaṁ
dvijatvaṁ prāpya pūruṣaḥ
yathā yajeta māṁ bhaktyā
śraddhayā tan nibodha me

Synonyma

yadā — když; sva — upřesnĕné podle způsobilosti dané osoby; nigamena — Védami; uktam — přikázané; dvijatvam — postavení dvojzrozeného; prāpya — poté, co dosáhl; pūruṣaḥ — človĕk; yathā — jakým způsobem; yajeta — má provádĕt uctívání; mām — Mĕ; bhaktyā — s oddaností; śraddhayā — s vírou; tat — to; nibodha — prosím slyš; me — ode Mne.

Překlad

Nyní prosím s vírou poslouchej – přesnĕ ti vysvĕtlím, jak Mĕ má s oddaností uctívat ten, kdo podle příslušných védských pokynů dosáhl postavení dvojzrozeného.

Význam

Slovo sva-nigamena poukazuje na konkrétní védské pokyny, které se týkají společenského stavu a zamĕstnání dané osoby. Dvijatvam, postavení dvojzrozených, dosahují zasvĕcením do Gāyatrī mantry členové společenství brāhmaṇů, kṣatriyů a vaiśyů. Podle tradice plnĕ kvalifikovaní brāhmaṇští chlapci mohou být zasvĕceni ve vĕku osmi let, kṣatriyové v jedenácti a vaiśyové ve dvanácti, pokud splní příslušné podmínky. Jakmile se človĕk stane dvojzrozeným, mĕl by s vírou uctívat Nejvyšší Osobnost Božství v podobĕ Božstva způsobem, který Pán sám popíše.

Verš

arcāyāṁ sthaṇḍile ’gnau vā
sūrye vāpsu hṛdi dvijaḥ
dravyeṇa bhakti-yukto ’rcet
sva-guruṁ mām amāyayā

Synonyma

arcāyām — v podobĕ Božstva; sthaṇḍile — v zemi; agnau — v ohni; — nebo; sūrye — ve slunci; — nebo; apsu — ve vodĕ; hṛdi — v srdci; dvijaḥbrāhmaṇa; dravyeṇa — různými předmĕty; bhakti-yuktaḥ — obdařený oddaností; arcet — mĕl by uctívat; sva-gurum — svého Pána hodného uctívání; mām — Mĕ; amāyayā — bez podvádĕní.

Překlad

Dvojzrozený by Mĕ, svého Pána hodného uctívání, mĕl bez přetvářky uctívat nabízením vhodných předmĕtů s láskyplnou oddaností Mé podobĕ Božstva nebo Mému projevu na zemi, v ohni, ve slunci, ve vodĕ nebo v jeho vlastním srdci.

Verš

pūrvaṁ snānaṁ prakurvīta
dhauta-danto ’ṅga-śuddhaye
ubhayair api ca snānaṁ
mantrair mṛd-grahaṇādinā

Synonyma

pūrvam — nejprve; snānam — koupel; prakurvīta — mĕl by provést; dhauta — s vyčištĕnými; dantaḥ — zuby; aṅga — tĕla; śuddhaye — pro očištĕní; ubhayaiḥ — obĕma způsoby; api ca — také; snānam — koupel; mantraiḥ — s mantrami; mṛt-grahaṇa-ādinā — potíráním se jílem a tak dále.

Překlad

Nejprve by si mĕl očistit tĕlo – vyčistit si zuby a vykoupat se. Poté by mĕl provést druhé očištĕní tím, že si potře tĕlo jílem a pronáší védské a tantrické mantry.

Verš

sandhyopāstyādi-karmāṇi
vedenācoditāni me
pūjāṁ taiḥ kalpayet samyak-
saṅkalpaḥ karma-pāvanīm

Synonyma

sandhyā — ve třech přelomech dne (za úsvitu, v poledne a při západu slunce); upāsti — uctívání (pronášením Gāyatrī mantry); ādi — a tak dále; karmāṇi — předepsané povinnosti; vedena — Védami; ācoditāni — doporučené; me — Mne; pūjām — uctívání; taiḥ — tĕmito činnostmi; kalpayet — mĕl by provádĕt; samyak-saṅkalpaḥ — kdo je naprosto neochvĕjný ve svém odhodlání (že cílem jeho snahy bude Osobnost Božství); karma — reakce za plodonosné jednání; pāvanīm — co odstraňuje.

Překlad

Nechť upře mysl na Mĕ a uctívá Mĕ plnĕním svých předepsaných povinností, jako je pronášení Gāyatrī mantry ve třech přelomech dne. Tyto činnosti předepisují Védy a očišťují uctívajícího od reakcí za plodonosné jednání.

Verš

śailī dāru-mayī lauhī
lepyā lekhyā ca saikatī
mano-mayī maṇi-mayī
pratimāṣṭa-vidhā smṛtā

Synonyma

śailī — z kamene; dāru-mayī — ze dřeva; lauhī — z kovu; lepyā — z hlíny, santálového dřeva a jiných látek rozmĕlnĕných na pastu; lekhyā — namalované; ca — a; saikatī — z písku; manaḥ-mayī — představované v mysli; maṇi-mayī — z drahokamů; pratimā — Božstvo; aṣṭa-vidhā — osmi druhů; smṛtā — je známé.

Překlad

Je řečeno, že Pánova podoba Božstva se projevuje osmi způsoby – v kameni, dřevĕ, kovu, na zemi, v malbĕ, písku, mysli či drahokamech.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī vysvĕtluje, že určité podoby Božstva – například ty v písku – jsou projevené na krátký čas, aby splnily určitou osobní touhu uctívajícího. Ti, kdo však chtĕjí dosáhnout čisté lásky k Bohu, by mĕli uctívat trvalou podobu Božstva (například vytvořenou z mramoru, zlata či mosazi) a udržovat nepřetržité uctívání. Při rozvoji vĕdomí Kṛṣṇy není prostor k zanedbávání uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

calācaleti dvi-vidhā
pratiṣṭhā jīva-mandiram
udvāsāvāhane na staḥ
sthirāyām uddhavārcane

Synonyma

calā — pohyblivé; acalā — nehybné; iti — takto; dvi-vidhā — dvou druhů; pratiṣṭā — instalace; jīva-mandiram — Božstva, které je útočištĕm všech živých bytostí; udvāsa — odeslání pryč; āvāhane — a přivolání; na staḥ — neprovádĕjí se; sthirāyām — pro trvale instalované Božstvo; uddhava — Můj milý Uddhavo; arcane — v rámci Jeho uctívání.

Překlad

Božstvo Pána, jenž je útočištĕm všech živých bytostí, může být instalované dvĕma způsoby: dočasnĕ nebo trvale. Ale trvalé Božstvo poté, co bylo přivoláno, nelze nikdy odeslat pryč, Můj milý Uddhavo.

Význam

Pánovi oddaní chápou sami sebe jako Pánovy vĕčné služebníky, a jelikož uznávají Božstvo za samotného Pána, instalují Božstvo nastálo a vĕnují se trvalému uctívání. Impersonalisté však považují Pánovu vĕčnou podobu za dočasný projev iluze. Ve skutečnosti je pro nĕ podoba Božstva jen pomůckou v jejich ambiciózním plánu stát se Bohem. Materialisté všech druhů pokládají Pána za toho, kdo plní jejich požadavky, a proto pořádají dočasné náboženské obřady, aby dosáhli dočasného hmotného smyslového požitku. Toto dočasné uctívání mají v oblibĕ ti, kdo chtĕjí využívat Osobnost Božství pro své osobní cíle, zatímco milující oddaní vĕdomí si Kṛṣṇy uctívají Osobnost Božství vĕčnĕ. Instalují trvalá Božstva určená k nikdy nekončícímu uctívání.

Verš

asthirāyāṁ vikalpaḥ syāt
sthaṇḍile tu bhaved dvayam
snapanaṁ tv avilepyāyām
anyatra parimārjanam

Synonyma

asthirāyām — v případĕ dočasnĕ instalovaného Božstva; vikalpaḥ — možnost volby (zda Božstvo přivolat a poslat pryč); syāt — je; sthaṇḍile — v případĕ Božstva nakresleného na zemi; tu — ale; bhavet — konají se; dvayam — tyto dva obřady; snapanam — koupel; tu — ale; avilepyāyām — v případĕ, že Božstvo není vytvořené z hlíny (nebo barev či dřeva); anyatra — v jiných případech; parimārjanam — důkladné očištĕní, ale bez vody.

Překlad

Božstvo, které je instalované dočasnĕ, je možné přivolat a poslat pryč podle vlastní volby, ale tyto dva obřady se musí konat vždy, když je Božstvo nakreslené na zemi. Koupel se má provádĕt vodou, kromĕ případů, kdy je Božstvo vytvořené z hlíny, barev či dřeva – tehdy je předepsané důkladné očištĕní bez vody.

Význam

Různé druhy oddaných uctívají Božstvo Osobnosti Božství v závislosti na různých úrovních jejich víry v Pána. Pokročilý oddaný Pána Kṛṣṇy chápe svůj vĕčný láskyplný vztah s Pánem a jelikož vidí Božstvo jako samotného Pána, navazuje s Božstvem vĕčný vztah založený na láskyplné službĕ. Chápe, že Pán Kṛṣṇa je vĕčnou podobou blaženosti a poznání, a tak s vírou zařizuje trvalé uctívání Božstva po instalaci Pánovy podoby vytvořené například z kamene, dřeva či mramoru.

Śālagrāma-śilā se považuje automaticky za instalovanou i bez formálního obřadu, a proto je zakázané toto Božstvo přivolávat mantrami nebo Ho žádat, aby odešlo. Pokud na druhou stranu nĕkdo připravuje podobu Božstva tak, že ji nakreslí na posvĕcenou půdu nebo ji vytvaruje z písku, musí Božstvo přivolat mantrami a pak Ho požádat, aby tuto vnĕjší podobu opustilo, neboť ji přírodní živly brzy zničí.

Obecným pravidlem je, že čistý oddaný Pána chápe svůj vztah s Božstvem jako vĕčný. Čím více se s láskyplnou oddaností odevzdává Božstvu, tím více poznává Nejvyšší Osobnost Božství. Pán Kṛṣṇa je osoba, ale je Nejvyšší Osoba s vlastními jedinečnými pocity. Pána lze snadno potĕšit oddanou službou vĕnovanou Jeho podobĕ Božstva. Díky potĕšení Pána lze postupnĕ naplňovat poslání lidského života a nakonec se vrátit domů, zpátky k Bohu, kde se oddanému jeho Božstvo osobnĕ zjeví a uvítá ho do svého osobního sídla, jemuž se na celém svĕtĕ říká království Boha.

Verš

dravyaiḥ prasiddhair mad-yāgaḥ
pratimādiṣv amāyinaḥ
bhaktasya ca yathā-labdhair
hṛdi bhāvena caiva hi

Synonyma

dravyaiḥ — předmĕty; prasiddhaiḥ — prvotřídními; mat-yāgaḥ — uctívání Mĕ; pratimā-ādiṣu — v různých podobách Božstev; amāyinaḥ — který nemá žádné hmotné touhy; bhaktasya — oddaného; ca — a; yathā-labdhaiḥ — čímkoliv, co může snadno získat; hṛdi — v srdci; bhāvena — mentální představou; ca — a; eva hi — jistĕ.

Překlad

Oddaný by Mĕ mĕl uctívat v Mých podobách Božstva s použitím prvotřídního vybavení. Je-li však úplnĕ prostý hmotných tužeb, může Mĕ uctívat s čímkoliv, co je schopný získat, a dokonce Mĕ může i uctívat v srdci s myšleným vybavením.

Význam

Dokud oddaného pronásledují hmotné touhy, má sklon vidĕt svĕt jako předmĕt smyslového požitku. Tento začínající oddaný může špatnĕ chápat Pánovo svrchované postavení a dokonce může Pána považovat za předmĕt svého požitku. Proto musí obĕtovat Božstvu honosné vybavení, aby si neustále připomínal, že Božstvo je nejvyšším poživatelem a že on, začínající oddaný, je jen tím, kdo provádí uctívání a má se starat o potĕšení Božstva. Oproti tomu pokročilý oddaný neochvĕjný ve vĕdomí Kṛṣṇy nikdy nezapomíná, že Nejvyšší Pán je skutečný poživatel a vládce všeho. Čistý oddaný obĕtuje Osobnosti Božství svou ryzí lásku s jakýmikoliv předmĕty, které může snadno získat. Oddaný vĕdomý si Kṛṣṇy chová vůči Pánu Kṛṣṇovi neochvĕjnou oddanost a i tou nejjednodušší obĕtinou Osobnost Božství zcela uspokojuje.

Verš

snānālaṅkaraṇaṁ preṣṭham
arcāyām eva tūddhava
sthaṇḍile tattva-vinyāso
vahnāv ājya-plutaṁ haviḥ
sūrye cābhyarhaṇaṁ preṣṭhaṁ
salile salilādibhiḥ
śraddhayopāhṛtaṁ preṣṭhaṁ
bhaktena mama vāry api

Synonyma

snāna — koupání; alaṅkaraṇam — a zdobení odĕvy a ozdobami; preṣṭham — je velmi vítané; arcāyām — pro podobu Božstva; eva — jistĕ; tu — a; uddhava — ó Uddhavo; sthaṇḍile — pro Božstvo nakreslené na zemi; tattva-vinyāsaḥ — instalace expanzí a energií Pána do různých částí tĕla Božstva pronášením příslušných manter; vahnau — pro obĕtní oheň; ājya — v ghí; plutam — namočené; haviḥ — obĕtiny sezamu, ječmene a tak dále; sūrye — pro slunce; ca — a; abhyarhaṇamyogová meditace v podobĕ dvanácti āsan a obĕtování arghyi; preṣṭham — velmi drahé; salile — pro vodu; salila-ādibhiḥ — obĕtováním vody a tak dále; śraddhayā — s vírou; upāhṛtam — podávaná; preṣṭham — velmi milá; bhaktena — oddaným; mama — Mým; vāri — voda; api — dokonce.

Překlad

Při uctívání chrámového Božstva jsou nejpříjemnĕjší koupele a zdobení, můj milý Uddhavo. Božstvu namalovanému na posvátné půdĕ je velmi drahý proces tattva-vinyāsa. Obĕtiny sezamu a ječmene namočeného v ghí jsou nejvhodnĕjší pro obĕtní oheň, zatímco pro slunce nejlépe vyhovuje uctívání zahrnující upasthānu a arghyu. V podobĕ vody je třeba Mĕ uctívat obĕtováním samotné vody. Ve skutečnosti vše, co Mi Můj oddaný s vírou nabízí – i kdyby to byla jen trocha vody – je Mi velmi drahé.

Význam

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je všudypřítomný a védská kultura předepisuje různé obřadní metody pro uctívání Pána v Jeho různých projevech. Základní složkou je víra a oddanost uctívajícího – bez nich je všechno ostatní bezcenné. O tom mluví Pán v následujícím verši.

Verš

bhūry apy abhaktopāhṛtaṁ
na me toṣāya kalpate
gandho dhūpaḥ sumanaso
dīpo ’nnādyaṁ ca kiṁ punaḥ

Synonyma

bhūri — bohaté; api — ani; abhakta — neoddaným; upāhṛtam — nabízené; na — ne; me — Moji; toṣāya — spokojenost; kalpate — vytvářejí; gandhaḥ — voňavky; dhūpaḥ — vonné tyčinky; sumanasaḥ — kvĕty; dīpaḥ — lampy; anna-ādyam — pokrmy; ca — a; kim punaḥ — což teprve.

Překlad

Ani velmi bohaté dary Mĕ neuspokojí, pokud je přinášejí neoddaní. Tĕší Mĕ však jakýkoliv nepatrný dar od Mých milujících oddaných a tím více Mĕ tĕší, když Mi s láskou nabízejí vonné oleje, tyčinky a kvĕty a chutné pokrmy.

Význam

V minulém verši Pán prohlásil, že i trocha vody nabídnutá s láskou a oddaností Mu přináší velké potĕšení. Slova kiṁ punaḥ tedy vyjadřují, že když se Pánu nabízejí příhodnĕ honosné obĕtiny s láskou a oddaností, Jeho spokojenost je dokonalá. Žádný honosný dar, který přinese neoddaný, však Pána nepotĕší. Śrīla Jīva Gosvāmī vysvĕtluje, že usmĕrňující zásady pro uctívání Božstev a seznamy přestupků proti Božstvům mají oddanému pomáhat, aby se vyhýbal právĕ tomuto neuctivému a nedbalému postoji vůči Osobnosti Božství v podobĕ Božstva. Všechny přestupky proti Božstvu se ve skutečnosti zakládají na neúctĕ a přehlížení Pánova postavení vládce, a tedy na nenásledování Jeho pokynů. Jelikož oddaný musí uctívat Božstvo s úctou, mĕl by Mu s láskou přinášet bohaté obĕtiny, neboť ty posílí jeho uctivý postoj a pomohou mu vyhýbat se přestupkům při uctívání.

Verš

śuciḥ sambhṛta-sambhāraḥ
prāg-darbhaiḥ kalpitāsanaḥ
āsīnaḥ prāg udag vārced
arcāyāṁ tv atha sammukhaḥ

Synonyma

śuciḥ — čistý; sambhṛta — poté, co shromážil; sambhāraḥ — potřeby pro uctívání; prāk — se špičkami smĕřujícími na východ; darbhaiḥ — za použití stébel trávy kuśa; kalpita — poté, co si připravil; āsanaḥ — sedadlo; āsīnaḥ — sedící; prāk — čelem na východ; udak — čelem na sever; — nebo; arcet — mĕl by provádĕt uctívání; arcāyām — Božstva; tu — ale; atha — nebo; sammukhaḥ — čelem k Nĕmu.

Překlad

Poté, co se uctívající očistí a shromáždí veškeré potřeby pro uctívání, mĕl by si připravit sedadlo ze stébel trávy kuśa se špičkami smĕřujícími na východ. Poté by mĕl usednout čelem buď na východ nebo na sever, nebo pokud Božstvo pevnĕ spočívá na jednom místĕ, mĕl by sedĕt čelem k Nĕmu.

Význam

Slovo sambhṛta-sambhāra znamená, že před započetím uctívání Božstva by si oddaný mĕl přichystat veškeré potřeby tak, aby je mĕl po ruce. Tak nebude muset opakovanĕ vstávat a hledat je. Je-li Božstvo trvale instalované, mĕl by oddaný sedĕt čelem k Nĕmu.

Verš

kṛta-nyāsaḥ kṛta-nyāsāṁ
mad-arcāṁ pāṇināmṛjet
kalaśaṁ prokṣaṇīyaṁ ca
yathāvad upasādhayet

Synonyma

kṛta-nyāsaḥ — poté, co posvĕtil své tĕlo (dotýkáním se různých míst s pronášením příslušných manter doprovázeným meditací o odpovídajících podobách Nejvyššího Pána); kṛta-nyāsām — (Božstvo) na nĕž se použil stejný proces; mat-arcām — Moji podobu Božstva; pāṇinā — vlastní rukou; āmṛjet — mĕl by očistit (odstranĕním zbytků starých obĕtin); kalaśam — obřadní nádobu naplnĕnou příznivými látkami; prokṣaṇīyam — nádobu s vodou na kropení; ca — a; yathā-vat — náležitĕ; upasādhayet — mĕl by připravit.

Překlad

Oddaný by mĕl posvĕtit různá místa svého tĕla doteky a pronášením manter. Totéž by mĕl udĕlat pro Má Božstva a vlastníma rukama pak Božstvo očistit od starých kvĕtů a zbytků dřívĕjších obĕtin. Mĕl by náležitĕ připravit posvátnou nádobu a nádobu s vodou na kropení.

Význam

Než oddaný zahájí zde popsaný proces uctívání, mĕl by se poklonit svému duchovnímu učiteli, Božstvu a dalším osobnostem hodným uctívání.

Verš

tad-adbhir deva-yajanaṁ
dravyāṇy ātmānam eva ca
prokṣya pātrāṇi trīṇy adbhis
tais tair dravyaiś ca sādhayet

Synonyma

tat — nádoby na kropení; adbhiḥ — vodou; deva-yajanam — místo, kde se Božstvo uctívá; dravyāṇi — předmĕty pro uctívání; ātmānam — vlastní tĕlo; eva — jistĕ; ca — také; prokṣya — poté, co pokropí; pātrāṇi — nádoby; trīṇi — tři; adbhiḥ — vodou; taiḥ taiḥ — s dostupnými; dravyaiḥ — příznivými předmĕty; ca — a; sādhayet — mĕl by připravit.

Překlad

Poté by mĕl vodou z této nádoby prokṣaṇīya pokropit místo, kde se Božstvo uctívá, obĕtiny, které se budou nabízet, a své tĕlo. Dále by mĕl různými příznivými látkami vyzdobit tři nádoby naplnĕné vodou.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī uvádí citáty z védské literatury, že voda určená k omývání nohou se má smísit se semeny prosa, trávou dūrvā, kvĕty viṣṇukrānta a dalšími složkami. Voda používaná pro arghyu má obsahovat tĕchto osm složek: vonný olej, kvĕty, ječmen celý a loupaný, špičky trávy kuśa, sezamová semena, hořčičná semena a trávu dūrvā. Voda na srkání by mĕla obsahovat kvĕty jasmínu, drcené hřebíčky a bobule kakkola.

Verš

pādyārghyācamanīyārthaṁ
trīṇi pātrāṇi deśikaḥ
hṛdā śīrṣṇātha śikhayā
gāyatryā cābhimantrayet

Synonyma

pādya — vody nabízené Pánu k omytí nohou; arghya — vody nabízené Pánu jako součást uctivého přivítání; ācamanīya — a vody nabízené Pánu k vypláchnutí úst; artham — umístĕné tam za tĕmito účely; trīṇi — tři; pātrāṇi — nádoby; deśikaḥ — uctívající; hṛdā — „srdeční“ mantrou; śīrṣṇā — „hlavovou“ mantrou; atha — a; śikhayā — „korunní“ mantrou; gāyatryā — a Gāyatrī mantrou; ca — také; abhimantrayet — mĕl by očistit recitováním.

Překlad

Následnĕ by mĕl uctívající očistit tyto tři nádoby. Nádobu s vodou na omytí Pánových nohou by mĕl posvĕtit pronesením mantry hṛdayāya namaḥ, nádobu s vodou na arghyu mantrou śirase svāhā a nádobu s vodou k vypláchnutí Pánových úst mantrou śikhāyai vaṣaṭ. Rovnĕž by mĕl pro všechny tři nádoby recitovat mantru Gāyatrī.

Verš

piṇḍe vāyv-agni-saṁśuddhe
hṛt-padma-sthāṁ parāṁ mama
aṇvīṁ jīva-kalāṁ dhyāyen
nādānte siddha-bhāvitām

Synonyma

piṇḍe — v tĕle; vāyu — vzduchem; agni — a ohnĕm; saṁśuddhe — které je nyní zcela očištĕné; hṛt — srdce; padma — na lotosu; sthām — sídlící; parām — transcendentální podobĕ; mama — Mé; aṇvīm — velmi subtilní; jīva-kalām — Osobnosti Božství, zdroji všech živých bytostí; dhyāyet — mĕl by meditovat o; nāda-ante — na konci vibrace oṁ; siddha — dokonalými mudrci; bhāvitām — vnímané.

Překlad

Uctívající oddaný by mĕl meditovat o Mé subtilní podobĕ, která sídlí v jeho vlastním tĕle, nyní očištĕném vzduchem a ohnĕm – jako o zdroji všech živých bytostí. Tuto Pánovu podobu vnímají seberealizovaní mudrci v poslední části vibrace posvátné slabiky oṁ.

Význam

Podle Śrīly Śrīdhara Svāmīho má praṇava neboli oṁkāra pĕt částí: A, U, M, nosovku bindu a dozvuk (nāda). Osvobozené duše meditují o Pánu na konci tohoto dozvuku.

Verš

tayātma-bhūtayā piṇḍe
vyāpte sampūjya tan-mayaḥ
āvāhyārcādiṣu sthāpya
nyastāṅgaṁ māṁ prapūjayet

Synonyma

tayā — tou podobou, o níž medituje; ātma-bhūtayā — na niž myslí podle úrovnĕ své realizace; piṇḍe — ve fyzickém tĕle; vyāpte — které je prostoupené; sampūjya — dokonale uctívající tuto podobu; tat-mayaḥ — naplnĕný přítomností Pána; āvāhya — poté, co pozve; arcā-ādiṣu — do různých Božstev, která uctívá; sthāpya — poté, co Ho umístí; nyasta-aṅgam — když se dotkl různých částí tĕla Božstva za pronášení příslušných manter; mām — Mĕ; prapūjayet — mĕl by provést uctívání se všemi podrobnostmi.

Překlad

Oddaný myslí na Nadduši, jejíž přítomnost prostupuje celé jeho tĕlo, v podobĕ odpovídající jeho realizaci. Takto uctívá Pána s plným nasazením a je do Nĕho zcela pohroužený. Mĕl by se dotýkat různých částí tĕla Božstva a pronášet příslušné mantry, jimiž zve Nadduši, aby vstoupila do podoby Božstva, a potom by Mĕ mĕl uctívat.

Význam

Tĕlo oddaného prostupuje Nejvyšší Pán, tak jako dům prostupuje svĕtlo lampy. Tak jako človĕk zve přátelským gestem hosta do svého domu, oddaný se dotýká tĕla Božstva, pronáší náležité mantry a nadšenĕ zve Nadduši, aby vstoupila do podoby Božstva. Jelikož jak Božstvo, tak Nadduše jsou Nejvyšší Osobnost Božství, neliší se od sebe. Jedna Pánova podoba se může okamžitĕ projevit v jiné.

Verš

pādyopasparśārhaṇādīn
upacārān prakalpayet
dharmādibhiś ca navabhiḥ
kalpayitvāsanaṁ mama
padmam aṣṭa-dalaṁ tatra
karṇikā-kesarojjvalam
ubhābhyāṁ veda-tantrābhyāṁ
mahyaṁ tūbhaya-siddhaye

Synonyma

pādya — vodu na omytí Pánových nohou; upasparśa — vodu na vypláchnutí Pánových úst; arhaṇa — vodu, která se podává jako arghya; ādīn — a další předmĕty; upacārān — obĕtiny; prakalpayet — mĕl by připravit; dharma-ādibhiḥ — se zosobnĕným náboženstvím, poznáním, odříkáním a bohatstvím; ca — a; navabhiḥ — s devíti (energiemi Pána); kalpayitvā — poté, co si představí; āsanam — sedadlo; mama — Mé; padmam — lotos; aṣṭa-dalam — s osmi okvĕtními lístky; tatra — tam; karṇikā — na kvĕtním lůžku; kesara — s šafránovými tyčinkami; ujjvalam — zářící; ubhābhyām — obĕma způsoby; veda-tantrābhyām — podle Véd i tanter; mahyam — Mne; tu — a; ubhaya — obojího (požitku i osvobození); siddhaye — pro dosažení.

Překlad

Nejprve by si mĕl uctívající představit Mé sedadlo ozdobené zosobnĕnými božstvy náboženství, poznání, odříkání a bohatství a Mými devíti duchovními energiemi. Mĕl by na Pánovo místo k sezení myslet jako na lotos s osmi okvĕtními lístky, zářící šafránovými tyčinkami ve kvĕtním lůžku. Poté by Mi mĕl podle usmĕrnĕní Véd i tanter nabídnout vodu na omytí nohou, vodu na vypláchnutí úst, arghyu a další obĕtiny. Tímto postupem dosáhne jak hmotného požitku, tak osvobození.

Význam

Podle Śrīly Śrīdhara Svāmīho jsou náboženství, poznání, odříkání a bohatství nohy ve čtyřech rozích Pánova sedadla počínaje jihovýchodem. Bezbožnost, nevĕdomost, připoutanost a zbídačenost jsou nohy v mezipolohách, na čtyřech svĕtových stranách počínaje východem. Pánových devĕt śakti neboli energií jsou Vimalā, Utkarṣiṇī, Jñāna, Kriyā, Yogā, Prahvī, Satyā, Īśānā a Anugrahā.

Verš

sudarśanaṁ pāñcajanyaṁ
gadāsīṣu-dhanur-halān
muṣalaṁ kaustubhaṁ mālāṁ
śrīvatsaṁ cānupūjayet

Synonyma

sudarśanam — Pánův disk; pāñcajanyam — Pánovu lasturu; gadā — Jeho kyj; asi — meč; iṣu — šípy; dhanuḥ — luk; halān — a pluh; muṣalam — Jeho zbraň muṣala; kaustubham — drahokam Kaustubha; mālām — Jeho girlandu; śrīvatsam — ozdobný znak Śrīvatsa na Jeho hrudi; ca — a; anupūjayet — mĕl by uctívat jedno po druhém.

Překlad

Mĕl by popořadĕ uctívat Pánův disk Sudarśanu, Jeho lasturu Pāñcajanyu, kyj, meč, luk, šípy a pluh, zbraň muṣalu, drahokam Kaustubha, kvĕtinovou girlandu a znak Śrīvatsa tvořený chlupy na Jeho hrudi.

Verš

nandaṁ sunandaṁ garuḍaṁ
pracaṇḍaṁ caṇḍam eva ca
mahābalaṁ balaṁ caiva
kumudaṁ kumudekṣaṇam

Synonyma

nandam sunandam garuḍam — jménem Nanda, Sunanda a Garuḍa; pracaṇḍam caṇḍam — Pracaṇḍa a Caṇḍa; eva — jistĕ; ca — také; mahā-balam balam — Mahābala a Bala; ca — a; eva — jistĕ; kumudam kumuda-īkṣaṇam — Kumuda a Kumudekṣaṇa.

Překlad

Mĕl by uctívat Pánovy společníky Nandu a Sunandu, Garuḍu, Pracaṇḍu a Caṇḍu, Mahābalu a Balu, a Kumudu a Kumudekṣaṇu.

Verš

durgāṁ vināyakaṁ vyāsaṁ
viṣvaksenaṁ gurūn surān
sve sve sthāne tv abhimukhān
pūjayet prokṣaṇādibhiḥ

Synonyma

durgām — Pánovu duchovní energii; vināyakam — původního Gaṇeśe; vyāsam — sestavitele Véd; viṣvaksenam — Viṣvaksenu; gurūn — své duchovní učitele; surān — polobohy; sve sve — každého na svém; sthāne — místĕ; tu — a; abhimukhān — všechny čelem k Božstvu; pūjayet — mĕl by uctívat; prokṣaṇa-ādibhiḥ — různými předepsanými postupy počínaje pokropením vodou pro očištĕní.

Překlad

Obĕťmi jako je prokṣaṇa by mĕl oddaný uctívat Durgu, Vināyaku, Vyāsu, Viṣvaksenu, duchovní učitele a různé polobohy. Všechny tyto osobnosti mají zaujímat svá příslušná místa čelem k Božstvu Pána.

Význam

Podle Śrīly Jīvy Gosvāmīho nejsou Gaṇeśa a Durgā zmínĕní v tomto verši tytéž osobnosti, které sídlí v hmotném svĕtĕ, ale vĕční společníci Pána na Vaikuṇṭĕ. V tomto svĕtĕ je Gaṇeśa, syn Pána Śivy, slavný tím, že udílí finanční úspĕch, a bohynĕ Durgā, manželka Pána Śivy, je známá jako vnĕjší, matoucí energie Nejvyššího Pána. Zde uvedené osobnosti jsou však vĕčnĕ osvobození společníci Pána sídlící v duchovním nebi, nad hmotným projevem. Śrīla Jīva Gosvāmī dokládá citáty z různých védských textů, že jméno Durgā může také označovat vnitřní energii Pána, která se od Nĕho neliší. Pánova vnĕjší, zahalující energie je expanzí této původní Durgy. Durgā hmotného svĕta, zvaná Mahā-māyā, přijímá poslání mást živé bytosti. Oddaný by se tedy nemĕl bát, že se znečistí uctíváním zde jmenované Durgy, která má stejné jméno jako iluze, ale jeho povinností je projevovat úctu tĕmto vĕčným služebníkům Nejvyššího Pána na Vaikuṇṭĕ.

Verš

candanośīra-karpūra-
kuṅkumāguru-vāsitaiḥ
salilaiḥ snāpayen mantrair
nityadā vibhave sati
svarṇa-gharmānuvākena
mahāpuruṣa-vidyayā
pauruṣeṇāpi sūktena
sāmabhī rājanādibhiḥ

Synonyma

candana — pastou ze santálového dřeva; uśīra — vonným kořenem uśīra; karpūra — kafrem; kuṅkuma — rumĕlkou; aguru — dřevem z aloe; vāsitaiḥ — které jsou navonĕné; salilaiḥ — různými druhy vody; snāpayet — mĕl by koupat Božstvo; mantraiḥ — s mantrami; nityadā — každý den; vibhave — prostředky; sati — do té míry, kolik dovolují; svarṇa-gharma-anuvākena — kapitolou Véd zvanou Svarṇa-gharma; mahā-puruṣa-vidyayā — zaříkadlem zvaným Mahāpuruṣa; pauruṣeṇaPuruṣa-sūktou; api — také; sūktena — védským hymnem; sāmabhiḥ — písnĕmi ze Sāma Vedy; rājana-ādibhiḥ — zvanými Rājana a tak dále.

Překlad

Uctívající by mĕl každý den koupat Božstvo tak honosnĕ, jak mu jeho prostředky dovolují, pomocí vod navonĕných santálovým dřevem, kořenem uśīra, kafrem, kuṅkumou a aguru. Mĕl by také pronášet různé védské hymny, jako je anuvāka zvaná Svarṇa-gharma, Mahāpuruṣa-vidyā, Puruṣa-sūkta a různé písnĕ ze Sāma Vedy, jako jsou například Rājana a Rohiṇya.

Význam

Modlitba Puruṣa-sūkta, která začíná oṁ sahasra-śīrṣā-puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasra-pāt, se nachází v Ṛg Vedĕ.

Verš

vastropavītābharaṇa-
patra-srag-gandha-lepanaiḥ
alaṅkurvīta sa-prema
mad-bhakto māṁ yathocitam

Synonyma

vastra — odĕvy; upavītabrāhmaṇskou šňůrou; ābharaṇa — šperky; patra — ozdobnými malbami tilakem na různých částech tĕla; srak — girlandami; gandha-lepanaiḥ — a rozetřením vonných olejů; alaṅkurvīta — mĕl by ozdobit; sa-prema — s láskou; mat-bhaktaḥ — Můj oddaný; mām — Mĕ; yathā ucitam — jak je předepsáno.

Překlad

Poté by Mĕ Můj oddaný mĕl s láskou ozdobit odĕvy, brāhmaṇskou šňůrou, různými šperky, značkami tilaku a girlandami a Mé tĕlo potřít vonnými oleji, to vše předepsaným způsobem.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī cituje pokyny Pána Śrī Viṣṇua, které dal Ambarīṣovi Mahārājovi ve Viṣṇu-dharma Upapurāṇĕ: „Mĕl bys plnĕ pohroužit mysl do Božstva, vzdát se veškerých jiných útočišť a považovat Božstvo za svého důvĕrného dobrodince. Mĕl bys Ho v mysli uctívat a meditovat o Nĕm, když kráčíš, stojíš, spíš či jíš. Mĕl bys Božstvo vidĕt před sebou, za sebou, nad sebou, pod sebou a po obou bocích. Tímto způsobem bys mĕl neustále vzpomínat na Mou podobu Božstva.“ V Gautamīya-tantře je předepsáno dávat Božstvu Pána brāhmaṇskou šňůru, pokud možno zhotovenou ze zlata. V Nṛsiṁha Purāṇĕ je uvedeno: „Nabízí-li oddaný Pánu Govindovi žlutou posvátnou šňůru se třemi vlákny z hedvábí, stane se znalcem Vedānty.“

Verš

pādyam ācamanīyaṁ ca
gandhaṁ sumanaso ’kṣatān
dhūpa-dīpopahāryāṇi
dadyān me śraddhayārcakaḥ

Synonyma

pādyam — vodu na omytí nohou; ācamanīyam — vodu na vypláchnutí úst; ca — a; gandham — voňavky; sumanasaḥ — kvĕty; akṣatān — nerozbité zrní; dhūpa — vonné tyčinky; dīpa — lampy; upahāryāṇi — tyto předmĕty; dadyāt — mĕl by podávat; me — Mnĕ; śraddhayā — s vírou; arcakaḥ — uctívající.

Překlad

Uctívající by Mi mĕl s vírou podávat vodu na omytí nohou a vypláchnutí úst, vonné oleje, kvĕty a nerozbité zrní společnĕ s vonnými tyčinkami, lampami a dalšími předmĕty.

Verš

guḍa-pāyasa-sarpīṁṣi
śaṣkuly-āpūpa-modakān
saṁyāva-dadhi-sūpāṁś ca
naivedyaṁ sati kalpayet

Synonyma

guḍa — cukrkandl; pāyasa — sladkou rýži; sarpīṁṣi — a ghí; śaṣkulī — druh velkého koláče ve tvaru ucha, z rýžové mouky, cukru a sezamu, pečený na ghí; āpūpa — různé druhy sladkých koláčů; modakān — kuželovité knedlíčky z rýžové mouky, plnĕné sladkým kokosem a cukrem; saṁyāva — podlouhlý koláč z pšenice, ghí a mléka, sypaný cukrem a kořením; dadhi — jogurt; sūpān — zeleninové polévky; ca — a; naivedyam — obĕtovaná jídla; sati — má-li dostatek prostředků; kalpayet — oddaný by mĕl připravovat.

Překlad

S ohledem na své možnosti by pro Mĕ oddaný mĕl připravovat cukrkandl, sladkou rýži, ghí, śaṣkulī (koláče z rýžové mouky), āpūpu (různé sladké koláče), modaku (knedlíčky z rýžové mouky, plnĕné sladkým kokosem a cukrem a vařené v páře), saṁyāvu (pšeničné koláče s ghí a mlékem, sypané cukrem a kořením), jogurt, zeleninové polévky a jiná chutná jídla.

Význam

Podrobné informace o vhodných a nevhodných pokrmech pro obĕtování při uctívání Božstev lze najít ve Śrī Hari-bhakti-vilāse, osmé vilāse, verších 152–164.

Verš

abhyaṅgonmardanādarśa-
danta-dhāvābhiṣecanam
annādya-gīta-nṛtyāni
parvaṇi syur utānv-aham

Synonyma

abhyaṅga — mastí; unmardana — masáž; ādarśa — nabídnutí zrcadla; danta-dhāva — čištĕní zubů; abhiṣecanam — koupání; anna — podávání jídla, které lze jíst bez žvýkání; ādya — podávání jídla, které se žvýká; gītā — zpívání; nṛtyāni — a tančení; parvaṇi — o zvláštních svátcích; syuḥ — to vše by se mĕlo provádĕt; uta — nebo také (je-li to možné); anu-aham — každý den.

Překlad

Při zvláštních příležitostech, a je-li to možné, tak dennĕ, by se mĕlo Božstvo masírovat mastí, je třeba podržet před Ním zrcadlo, nabízet Mu eukalyptovou vĕtvičku na čištĕní zubů, koupat Je v pĕti druzích nektaru, nabízet Mu všemožná bohatá jídla a bavit zpĕvem a tancem.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura popisuje proces uctívání Božstev takto: „Nejprve je třeba vyčistit Božstvu zuby, namasírovat Mu tĕlo vonným olejem a potřít Ho rumĕlkou, kafrovým práškem a tak dále. Dále by se mĕlo koupat v navonĕné vodĕ a pĕti druzích nektaru. Potom by mĕlo Božstvo dostat drahocenné hedvábné šaty a šperky z drahokamů, Jeho tĕlo by mĕlo být potřeno santálovou pastou a mĕlo by dostat girlandy a další dary. Poté by mĕl oddaný podržet před Božstvem zrcadlo a pak Mu má nabídnout vonný olej, kvĕty, vonné tyčinky, lampy a navonĕnou vodu pro osvĕžení úst. Poté podávat lahodná jídla všeho druhu, navonĕnou vodu, arekové oříšky, girlandy, lampy pro ārati, lůžko k odpočinku a tak dále. Mĕl by Božstvo také ovívat a pořádat pro Nĕ instrumentální hudbu, zpĕv a tanec. Toto uctívání Božstva je třeba pořádat při zvláštních příležitostech, jako jsou náboženské svátky, a pokud si to oddaný může dovolit, tak dennĕ.“ Podle Śrīly Śrīdhara Svāmīho je Ekādaśī vhodným dnem pro mimořádné uctívání Božstva.

Verš

vidhinā vihite kuṇḍe
mekhalā-garta-vedibhiḥ
agnim ādhāya paritaḥ
samūhet pāṇinoditam

Synonyma

vidhinā — podle pokynů písem; vihite — postavené; kuṇḍe — v obĕtní arénĕ; mekhalā — vybavený posvátným pásem; garta — obĕtní prohlubeň; vedibhiḥ — a vyvýšený oltář; agnim — oheň; ādhāya — poté, co zapálí; paritaḥ — na všech stranách; samūhet — mĕl by zvĕtšit; pāṇinā — vlastníma rukama; uditam — planoucí.

Překlad

V arénĕ vybudované podle pokynů písem by mĕl oddaný provést ohňovou obĕť za použití posvátného pásu, obĕtní jámy a vyvýšeného oltáře. Když zapaluje obĕtní oheň, mĕl by vlastnoručnĕ přikládat dříví tak, aby se rozhořel jasným plamenem.

Verš

paristīryātha paryukṣed
anvādhāya yathā-vidhi
prokṣaṇyāsādya dravyāṇi
prokṣyāgnau bhāvayeta mām

Synonyma

paristīrya — když rozhodí (trávu kuśa); atha — pak; paryukṣet — mĕl by pokropit vodou; anvādhāya — po provedení obřadu anvādhāna (přiložení dřeva do ohnĕ s pronášením oṁ bhūr bhuvaḥ svaḥ); yathā-vidhi — podle standardních pokynů; prokṣaṇyā — vodou v ācamanové nádobce; āsādya — poté, co přichystal; dravyāṇi — obĕtiny; prokṣya — poté, co je pokropil; agnau — v ohni; bhāvayeta — mĕl by meditovat; mām — o Mnĕ.

Překlad

Poté, co uctívající rozprostře na zemi trávu kuśa a pokropí ji vodou, mĕl by podle předepsaných pravidel vykonat obřad anvādhāna. Pak by mĕl připravit obĕtiny a posvĕtit je vodou z kropící nádobky. Poté by mĕl meditovat o Mnĕ v ohni.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī říká, že oddaný by mĕl meditovat o Pánovi jako o Nadduši v obĕtním ohni.

Verš

tapta-jāmbūnada-prakhyaṁ
śaṅkha-cakra-gadāmbujaiḥ
lasac-catur-bhujaṁ śāntaṁ
padma-kiñjalka-vāsasam
sphurat-kirīṭa-kaṭaka
kaṭi-sūtra-varāṅgadam
śrīvatsa-vakṣasaṁ bhrājat-
kaustubhaṁ vana-mālinam
dhyāyann abhyarcya dārūṇi
haviṣābhighṛtāni ca
prāsyājya-bhāgāv āghārau
dattvā cājya-plutaṁ haviḥ
juhuyān mūla-mantreṇa
ṣoḍaśarcāvadānataḥ
dharmādibhyo yathā-nyāyaṁ
mantraiḥ sviṣṭi-kṛtaṁ budhaḥ

Synonyma

tapta — roztaveného; jāmbū-nada — zlata; prakhyam — barva; śaṅkha — s lasturou; cakra — diskem; gadā — kyjem; ambujaiḥ — a lotosovým kvĕtem; lasat — zářící; catuḥ-bhujam — se čtyřmi pažemi; śāntam — klidný; padma — lotosu; kiñjalka — zbarvený jako tyčinky; vāsasam — Jeho odĕv; sphurat — lesklá; kirīṭa — přilbice; kaṭaka — náramky; kati-sūtra — pás; vara-aṅgadam — jemné ozdoby na pažích; śrī-vatsa — symbol bohynĕ štĕstí; vakṣasam — na Jeho hrudi; bhrājat — zářivý; kaustubham — drahokam Kaustubha; vana-mālinam — mající na sobĕ girlandu z kvĕtů; dhyāyan — meditující o Nĕm; abhyarcya — když Ho uctívá; dārūṇi — kousky suchého dřeva; haviṣā — v přečištĕném másle; abhighṛtāni — namočené; ca — a; prāsya — když vkládá do ohnĕ; ājya — ghí; bhāgau — dvĕ určené části; āghārau — bĕhem provádĕní obřadu āghāra; dattvā — obĕtující; ca — a; ājya — s ghí; plutam — napuštĕné; haviḥ — různé obĕtiny; juhuyāt — mĕl by nabízet do ohnĕ; mūla-mantreṇa — se základními mantrami oslovujícími každé božstvo; ṣoḍaśa-ṛcā — s hymnem Puruṣa-sūkta složeným ze šestnácti veršů; avadānataḥ — lijící obĕtiny po každém řádku; dharma-ādibhyaḥ — polobohům počínaje Yamarājem; yathā-nyāyam — v náležitém pořadí; mantraiḥ — s příslušnými mantrami oslovujícími každého poloboha; sviṣṭi-kṛtam — obřad tohoto jména; budhaḥ — inteligentní oddaný.

Překlad

Inteligentní oddaný by mĕl meditovat o té podobĕ Pána, jejíž barva připomíná roztavené zlato, jejíž čtyři paže září s lasturou, diskem, kyjem a lotosovým kvĕtem, jež je vždy klidná a oblečená do šatů s barvou tyčinek lotosového kvĕtu. Jeho přilbice, náramky, pás a jemné ozdoby na pažích jasnĕ září. Na hrudi má znak Śrīvatsa a také zářivý drahokam Kaustubha a girlandu z lesních kvĕtů. Potom by mĕl oddaný uctívat tohoto Pána tak, že bude brát kousky dřeva namočené v obĕtním ghí a vkládat je do ohnĕ. Mĕl by provést obřad āghāra, kdy do ohnĕ vkládá různé obĕtiny napuštĕné ghí. Potom by mĕl nabídnout šestnácti polobohům v čele s Yamarājem obĕtinu zvanou sviṣṭi-kṛt a pronášet přitom základní mantry každého božstva a hymnus Puruṣa-sūkta o šestnácti řádcích. Po každém řádku Puruṣa-sūkty by mĕl ulít jeden díl a pronést příslušnou mantru oslovující každé božstvo.

Verš

abhyarcyātha namaskṛtya
pārṣadebhyo baliṁ haret
mūla-mantraṁ japed brahma
smaran nārāyaṇātmakam

Synonyma

abhyarcya — poté, co takto uctil; atha — tehdy; namaskṛtya — poté, co složil poklony; pārṣadebhyaḥ — Pánovým osobním společníkům; balim — dary; haret — mĕl by dát; mūla-mantram — základní mantru pro Božstvo; japet — mĕl by tiše pronášet; brahma — na Absolutní Pravdu; smaran — vzpomínající; nārāyaṇa-ātmakam — jako na Nejvyšší Osobnost, Pána Nārāyaṇa.

Překlad

Poté, co takto uctil Pána v obĕtním ohni, mĕl by složit poklony Jeho osobním společníkům, dát jim dary, tiše pronášet mūla-mantru Pánova Božstva a přitom vzpomínat na Absolutní Pravdu jako na Nejvyšší Osobnosti, Nārāyaṇa.

Verš

dattvācamanam uccheṣaṁ
viṣvaksenāya kalpayet
mukha-vāsaṁ surabhimat
tāmbūlādyam athārhayet

Synonyma

dattvā — poté, co podá; ācamanam — vodu na vypláchnutí Pánových úst; uccheṣam — zbytky Jeho jídla; viṣvaksenāya — osobnímu společníkovi Pána Viṣṇua, Viṣvaksenovi; kalpayet — mĕl by dát; mukha-vāsam — ústní vodu; surabhi-mat — voňavou; tāmbūla-ādyam — arekový oříšek; atha — pak; arhayet — mĕl by podat.

Překlad

Znovu by mĕl Božstvu podat vodu na vypláchnutí úst a zbytky Pánova jídla dát Viṣvaksenovi. Poté by mĕl předložit Božstvu voňavou ústní vodu a připravený arekový oříšek.

Verš

upagāyan gṛṇan nṛtyan
karmāṇy abhinayan mama
mat-kathāḥ śrāvayan śṛṇvan
muhūrtaṁ kṣaṇiko bhavet

Synonyma

upagāyan — zpívající s dalšími; gṛṇan — hlasitĕ opĕvující; nṛtyan — tančící; karmāṇi — transcendentální činnosti; abhinayan — napodobující v podobĕ představení; mama — Moje; mat-kathāḥ — příbĕhy o Mnĕ; śrāvayan — umožňující druhým poslouchat; śṛṇvan — sám poslouchající; muhūrtam — nĕjaký čas; kṣaṇikaḥ — pohroužený v oslavách; bhavet — mĕl by být.

Překlad

Oddaný by mĕl zpívat s dalšími, hlasitĕ Mĕ opĕvovat a tančit, přehrávat Mé transcendentální zábavy a poslouchat i vyprávĕt příbĕhy o Mnĕ. Takto by mĕl být nĕjaký čas pohroužený v oslavách.

Význam

Oddaný, který se vĕnuje usmĕrnĕnému uctívání Nejvyššího Pána, by se mĕl občas extaticky pohroužit do opĕvování Pánových zábav, naslouchání o nich, tančení a dalších druhů oslav. Slovo muhūrtam, „nĕjaký čas“, vyjadřuje, že oddaný by si mĕl dávat pozor, aby ve jménu takzvané extáze neopomíjel usmĕrňující zásady a službu Pánu. Může sice extaticky zpívat, naslouchat a tančit, ale nesmí zanechat formální usmĕrnĕné služby Pánu.

Verš

stavair uccāvacaiḥ stotraiḥ
paurāṇaiḥ prākṛtair api
stutvā prasīda bhagavann
iti vandeta daṇḍa-vat

Synonyma

stavaiḥ — s modlitbami z písem; ucca-avacaiḥ — vĕtší či menší rozmanitosti; stotraiḥ — a s modlitbami sepsanými lidskými autory; paurāṇaiḥ — z Purāṇ; prākṛtaiḥ — z bĕžných zdrojů; api — také; stutvā — poté, co se modlí k Pánu; prasīda — prosím buď ke mnĕ milostivý; bhagavan — ó Pane; iti — s tĕmito slovy; vandeta — mĕl by vzdát úctu; daṇḍa-vat — padnutím na zem jako tyč.

Překlad

Oddaný by mĕl vzdát Pánovi úctu hymny a modlitbami všeho druhu, jak z Purāṇ a dalších starobylých písem, tak z bĕžných tradic. Se slovy „Ó Pane, buď ke mnĕ milostivý!“ by se mĕl poklonit tak, že padne na zem jako tyč.

Verš

śiro mat-pādayoḥ kṛtvā
bāhubhyāṁ ca parasparam
prapannaṁ pāhi mām īśa
bhītaṁ mṛtyu-grahārṇavāt

Synonyma

śiraḥ — hlavu; mat-pādayoḥ — k Mým nohám; kṛtvā — poté, co položí; bāhubhyām — rukama; ca — a; parasparam — společnĕ (když uchopí nohy Božstva); prapannam — odevzdaného; pāhi — prosím ochraň; mām — mĕ; īśa — ó Pane; bhītam — obávajícího se; mṛtyu — smrti; graha — ústa; arṇavāt — tohoto hmotného oceánu.

Překlad

Mĕl by položit hlavu k nohám Božstva a pak se před Pána postavit se sepjatýma rukama a modlit se: „Ó můj Pane, prosím ochraň mĕ, jenž jsem se Ti odevzdal. Velmi se bojím tohoto oceánu hmotné existence, neboť stojím v ústech smrti.“

Verš

iti śeṣāṁ mayā dattāṁ
śirasy ādhāya sādaram
udvāsayec ced udvāsyaṁ
jyotir jyotiṣi tat punaḥ

Synonyma

iti — takto se modlící; śeṣām — zbytky; mayā — Mnou; dattām — dané; śirasi — na svou hlavu; ādhāya — poté, co položí; sa-ādaram — s úctou; udvāsayet — mĕl by poslat Božstvo pryč; cet — jestliže; udvāsyam — pokud se toto má učinit; jyotiḥ — svĕtlo; jyotiṣi — ve svĕtle; tat — to; punaḥ — opĕt.

Překlad

Po této modlitbĕ by si mĕl oddaný s úctou položit na hlavu zbytky, které mu vĕnuji. A má-li být toto konkrétní Božstvo na konci uctívání posláno pryč, je k tomu vhodná chvíle a oddaný by mĕl opĕt umístit svĕtlo přítomnosti Božstva do svĕtla lotosu ve svém srdci.

Verš

arcādiṣu yadā yatra
śraddhā māṁ tatra cārcayet
sarva-bhūteṣv ātmani ca
sarvātmāham avasthitaḥ

Synonyma

arcā-ādiṣu — v podobu Božstva a další projevy Nejvyššího Pána; yadā — kdykoliv; yatra — v jakékoliv podobĕ; śraddhā — vyvine se víra; mām — Mĕ; tatra — tam; ca — a; arcayet — mĕl by uctívat; sarva-bhūteṣu — ve všech stvořených bytostech; ātmani — oddĕlenĕ, v Mé původní podobĕ; ca — také; sarva-ātmā — původní duše všech bytostí; aham — Já jsem; avasthitaḥ — takto spočívající.

Překlad

Kdykoliv oddaný vyvine víru ve Mĕ – v Mou podobu Božstva nebo jiné autorizované projevy – mĕl by Mĕ v této podobĕ uctívat. Jako Nejvyšší Duše všech bytostí se nacházím v každé stvořené bytosti a zároveň existuji oddĕlenĕ ve své původní podobĕ.

Význam

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je uctíván podle víry konkrétního oddaného. Zde je výslovnĕ uvedena podoba Božstva, arcā, neboť uctívání Božstev má pro duchovní vývoj zásadní význam. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura uvádí, že nezkušení lidé si mohou myslet, že Božstvo je určené pro smyslový požitek uctívajícího, neboť z povrchního pohledu je vytvořené z vnĕjších látek, jako je mramor nebo mosaz. Při instalaci Božstva za pronášení autorizovaných manter však oddaný zve Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, aby vstoupil do podoby Božstva. Usmĕrnĕným uctíváním s vírou postupnĕ pochopí, že Božstvo se v žádném ohledu neliší od samotného Nejvyššího Pána. V tomto stádiu se díky uctívání Božstva povznese na druhou úroveň oddané služby. Na této pokročilejší úrovni si přeje udržovat přátelství s jinými oddanými Pána a jakmile získá pevné zázemí v komunitĕ vaiṣṇavů, zanechá zcela hmotného života a postupnĕ dosáhne dokonalého vĕdomí Kṛṣṇy.

Verš

evaṁ kriyā-yoga-pathaiḥ
pumān vaidika-tāntrikaiḥ
arcann ubhayataḥ siddhiṁ
matto vindaty abhīpsitām

Synonyma

evam — takto; kriyā-yoga — usmĕrnĕného uctívání Božstev; pathaiḥ — metodami; pumān — človĕk; vaidika-tāntrikaiḥ — popsanými ve Védách a tantrách; arcan — uctívající; ubhayataḥ — v tomto i příštím životĕ; siddhim — dokonalost; mattaḥ — ode Mĕ; vindati — získá; abhīpsitām — vytouženou.

Překlad

Pokud Mĕ nĕkdo uctívá různými metodami předepsanými ve Védách a tantrách, získá ode Mĕ vytouženou dokonalost v tomto i v příštím životĕ.

Verš

mad-arcāṁ sampratiṣṭhāpya
mandiraṁ kārayed dṛḍham
puṣpodyānāni ramyāṇi
pūjā-yātrotsavāśritān

Synonyma

mat-arcām — Mou podobu Božstva; sampratiṣṭhāpya — poté, co správnĕ ustaví; mandiram — chrám; kārayet — mĕl by vybudovat; dṛḍham — pevný; puṣpa-udyānāni — kvĕtinové zahrady; ramyāṇi — nádherné; pūjā — pro pravidelné, každodenní uctívání; yātrā — zvláštní slavnosti; utsava — a výroční svátky; āśritān — vyhrazené.

Překlad

Oddaný by mĕl ještĕ lépe ustavit Mé Božstvo vybudováním pevného chrámu s krásnými zahradami, které mají poskytovat kvĕtiny pro každodenní uctívání, zvláštní průvody s Božstvem a pravidelné svátky.

Význam

Bohatí zbožní lidé by se mĕli vĕnovat budování chrámů a zahrad pro potĕšení Božstva. Slovo dṛḍham vyjadřuje, že na stavbu by se mĕly použít ty nejpevnĕjší materiály.

Verš

pūjādīnāṁ pravāhārthaṁ
mahā-parvasv athānv-aham
kṣetrāpaṇa-pura-grāmān
dattvā mat-sārṣṭitām iyāt

Synonyma

pūjā-ādīnām — pravidelného uctívání a zvláštních svátků; pravāha-artham — aby se zajistilo pokračování; mahā-parvasu — při příznivých příležitostech; atha — a; anu-aham — každý den; kṣetra — půdu; āpaṇa — obchody; pura — mĕsta; grāmān — a vesnice; dattvā — když dá Božstvu jako dar; mat-sārṣṭitām — bohatství rovné Mému; iyāt — získá.

Překlad

Ten, kdo Božstvu vĕnuje dary v podobĕ půdy, tržnic, mĕst a vesnic, aby mohlo bez přerušení pokračovat každodenní uctívání a slavení zvláštních svátků Božstva, získá stejné bohatství jako mám Já.

Význam

Tím, že se majitelem pozemků stane Božstvo, je z pronájmů a zemĕdĕlské produkce zajištĕn trvalý příjem umožňující honosné uctívání. Ten, kdo toto zařídí, má v budoucnu jisté stejné bohatství jako Osobnost Božství.

Verš

pratiṣṭhayā sārvabhaumaṁ
sadmanā bhuvana-trayam
pūjādinā brahma-lokaṁ
tribhir mat-sāmyatām iyāt

Synonyma

pratiṣṭhayā — když instaluje Božstvo; sārva-bhaumam — vládu nad celou Zemí; sadmanā — když postaví chrám pro Pána; bhuvana-trayam — vládu nad třemi svĕty; pūjā-ādinā — uctíváním a dalšími službami; brahma-lokam — planetu Pána Brahmy; tribhiḥ — všemi třemi činnostmi; mat-sāmyatām — stav rovnosti se Mnou (bude mít transcendentální, duchovní tĕlo podobné Mému); iyāt — získá.

Překlad

Když instaluje Božstvo Pána, stane se králem celé Zemĕ, když postaví chrám pro Pána, stane se vládcem tří svĕtů, když bude uctívat Božstvo a sloužit Mu, půjde na planetu Pána Brahmy, a provádĕním všech tĕchto tří činností získá transcendentální podobu jako mám Já.

Verš

mām eva nairapekṣyeṇa
bhakti-yogena vindati
bhakti-yogaṁ sa labhata
evaṁ yaḥ pūjayeta mām

Synonyma

mām — Mĕ; eva — jistĕ; nairapekṣyeṇa — tím, že je prostý vedlejších pohnutek; bhakti-yogena — oddanou službou; vindati — získá; bhakti-yogam — oddanou službu; saḥ — on; labhate — dosáhne; evam — takto; yaḥ — jenž; pūjayeta — uctívá; mām — Mĕ.

Překlad

Ten, kdo Mi však jednoduše prokazuje oddanou službu, aniž by uvažoval, jaké mu to přinese plody, získá Mĕ. Kdokoliv Mĕ tedy uctívá podle postupu, který jsem popsal, nakonec dosáhne čisté oddané služby Mnĕ.

Význam

Předchozí dva verše Pán pronesl, aby upoutal ty, kdo chtĕjí dosáhnout plodů svých činností, a zde je popsán konečný účel uctívání Pána. Konečným cílem života je sám Pán Kṛṣṇa. Láska k Pánu je nejvyšší blažeností, i když to obyčejní lidé nemohou pochopit.

Verš

yaḥ sva-dattāṁ parair dattāṁ
hareta sura-viprayoḥ
vṛttiṁ sa jāyate viḍ-bhug
varṣāṇām ayutāyutam

Synonyma

yaḥ — kdo; sva-dattām — původnĕ dané jím samotným; paraiḥ — jinými; dattām — dané; hareta — bere; sura-viprayoḥ — patřící polobohům či brāhmaṇům; vṛttim — vlastnictví; saḥ — on; jāyate — narodí se; viṭ-bhuk — jako červ živící se výkaly; varṣāṇām — let; ayuta — deset tisíc; ayutam — krát deset tisíc.

Překlad

Každý, kdo krade vlastnictví polobohů nebo brāhmaṇů – ať to, které jim původnĕ sám daroval, nebo které jim dal nĕkdo jiný – bude muset žít sto miliónů let jako červ ve výkalech.

Verš

kartuś ca sārather hetor
anumoditur eva ca
karmaṇāṁ bhāginaḥ pretya
bhūyo bhūyasi tat-phalam

Synonyma

kartuḥ — konatele; ca — a; sāratheḥ — pomocníka; hetoḥ — iniciátora; anumodituḥ — schvalovatele; eva ca — také; karmaṇām — karmických reakcí; bhāginaḥ — podílníka; pretya — v příštím životĕ; bhūyaḥ — bolestnĕji; bhūyasi — do té míry, do jaké je čin bolestný; tat — (musí trpĕt) toho; phalam — výsledek.

Překlad

Nejen samotný zlodĕj, ale každý, kdo mu pomáhá, kdo ke zločinu podnĕcuje nebo kdo jej pouze schvaluje, musí také nést část reakcí v příštím životĕ. Podle toho, do jaké míry se podílí, musí každý trpĕt odpovídající následky.

Význam

Krádeži vĕcí určených pro uctívání Nejvyššího Pána nebo Jeho autorizovaných představitelů je třeba se za každou cenu vyhnout.

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy ke dvacáté sedmé kapitole jedenáctého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Pokyny Pána Kṛṣṇy k procesu uctívání Božstev“.