Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.27.50

Verš

mad-arcāṁ sampratiṣṭhāpya
mandiraṁ kārayed dṛḍham
puṣpodyānāni ramyāṇi
pūjā-yātrotsavāśritān

Synonyma

mat-arcām — Mou podobu Božstva; sampratiṣṭhāpya — poté, co správnĕ ustaví; mandiram — chrám; kārayet — mĕl by vybudovat; dṛḍham — pevný; puṣpa-udyānāni — kvĕtinové zahrady; ramyāṇi — nádherné; pūjā — pro pravidelné, každodenní uctívání; yātrā — zvláštní slavnosti; utsava — a výroční svátky; āśritān — vyhrazené.

Překlad

Oddaný by mĕl ještĕ lépe ustavit Mé Božstvo vybudováním pevného chrámu s krásnými zahradami, které mají poskytovat kvĕtiny pro každodenní uctívání, zvláštní průvody s Božstvem a pravidelné svátky.

Význam

Bohatí zbožní lidé by se mĕli vĕnovat budování chrámů a zahrad pro potĕšení Božstva. Slovo dṛḍham vyjadřuje, že na stavbu by se mĕly použít ty nejpevnĕjší materiály.