Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.27.48

Verš

arcādiṣu yadā yatra
śraddhā māṁ tatra cārcayet
sarva-bhūteṣv ātmani ca
sarvātmāham avasthitaḥ

Synonyma

arcā-ādiṣu — v podobu Božstva a další projevy Nejvyššího Pána; yadā — kdykoliv; yatra — v jakékoliv podobĕ; śraddhā — vyvine se víra; mām — Mĕ; tatra — tam; ca — a; arcayet — mĕl by uctívat; sarva-bhūteṣu — ve všech stvořených bytostech; ātmani — oddĕlenĕ, v Mé původní podobĕ; ca — také; sarva-ātmā — původní duše všech bytostí; aham — Já jsem; avasthitaḥ — takto spočívající.

Překlad

Kdykoliv oddaný vyvine víru ve Mĕ – v Mou podobu Božstva nebo jiné autorizované projevy – mĕl by Mĕ v této podobĕ uctívat. Jako Nejvyšší Duše všech bytostí se nacházím v každé stvořené bytosti a zároveň existuji oddĕlenĕ ve své původní podobĕ.

Význam

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je uctíván podle víry konkrétního oddaného. Zde je výslovnĕ uvedena podoba Božstva, arcā, neboť uctívání Božstev má pro duchovní vývoj zásadní význam. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura uvádí, že nezkušení lidé si mohou myslet, že Božstvo je určené pro smyslový požitek uctívajícího, neboť z povrchního pohledu je vytvořené z vnĕjších látek, jako je mramor nebo mosaz. Při instalaci Božstva za pronášení autorizovaných manter však oddaný zve Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, aby vstoupil do podoby Božstva. Usmĕrnĕným uctíváním s vírou postupnĕ pochopí, že Božstvo se v žádném ohledu neliší od samotného Nejvyššího Pána. V tomto stádiu se díky uctívání Božstva povznese na druhou úroveň oddané služby. Na této pokročilejší úrovni si přeje udržovat přátelství s jinými oddanými Pána a jakmile získá pevné zázemí v komunitĕ vaiṣṇavů, zanechá zcela hmotného života a postupnĕ dosáhne dokonalého vĕdomí Kṛṣṇy.