Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.27.14

Verš

asthirāyāṁ vikalpaḥ syāt
sthaṇḍile tu bhaved dvayam
snapanaṁ tv avilepyāyām
anyatra parimārjanam

Synonyma

asthirāyām — v případĕ dočasnĕ instalovaného Božstva; vikalpaḥ — možnost volby (zda Božstvo přivolat a poslat pryč); syāt — je; sthaṇḍile — v případĕ Božstva nakresleného na zemi; tu — ale; bhavet — konají se; dvayam — tyto dva obřady; snapanam — koupel; tu — ale; avilepyāyām — v případĕ, že Božstvo není vytvořené z hlíny (nebo barev či dřeva); anyatra — v jiných případech; parimārjanam — důkladné očištĕní, ale bez vody.

Překlad

Božstvo, které je instalované dočasnĕ, je možné přivolat a poslat pryč podle vlastní volby, ale tyto dva obřady se musí konat vždy, když je Božstvo nakreslené na zemi. Koupel se má provádĕt vodou, kromĕ případů, kdy je Božstvo vytvořené z hlíny, barev či dřeva – tehdy je předepsané důkladné očištĕní bez vody.

Význam

Různé druhy oddaných uctívají Božstvo Osobnosti Božství v závislosti na různých úrovních jejich víry v Pána. Pokročilý oddaný Pána Kṛṣṇy chápe svůj vĕčný láskyplný vztah s Pánem a jelikož vidí Božstvo jako samotného Pána, navazuje s Božstvem vĕčný vztah založený na láskyplné službĕ. Chápe, že Pán Kṛṣṇa je vĕčnou podobou blaženosti a poznání, a tak s vírou zařizuje trvalé uctívání Božstva po instalaci Pánovy podoby vytvořené například z kamene, dřeva či mramoru.

Śālagrāma-śilā se považuje automaticky za instalovanou i bez formálního obřadu, a proto je zakázané toto Božstvo přivolávat mantrami nebo Ho žádat, aby odešlo. Pokud na druhou stranu nĕkdo připravuje podobu Božstva tak, že ji nakreslí na posvĕcenou půdu nebo ji vytvaruje z písku, musí Božstvo přivolat mantrami a pak Ho požádat, aby tuto vnĕjší podobu opustilo, neboť ji přírodní živly brzy zničí.

Obecným pravidlem je, že čistý oddaný Pána chápe svůj vztah s Božstvem jako vĕčný. Čím více se s láskyplnou oddaností odevzdává Božstvu, tím více poznává Nejvyšší Osobnost Božství. Pán Kṛṣṇa je osoba, ale je Nejvyšší Osoba s vlastními jedinečnými pocity. Pána lze snadno potĕšit oddanou službou vĕnovanou Jeho podobĕ Božstva. Díky potĕšení Pána lze postupnĕ naplňovat poslání lidského života a nakonec se vrátit domů, zpátky k Bohu, kde se oddanému jeho Božstvo osobnĕ zjeví a uvítá ho do svého osobního sídla, jemuž se na celém svĕtĕ říká království Boha.