Skip to main content

KAPITOLA DVACÁTÁ SEDMÁ

Pokyny Pána Kṛṣṇy k procesu uctívání Božstev

V této kapitole vysvĕtluje Nejvyšší Osobnost Božství proces kriyā-yogy neboli uctívání Božstev.

Uctívání Nejvyššího Pána v podobĕ Božstva automaticky přináší čistotu a spokojenost mysli. Poskytuje tedy vše vytoužené. Pokud nĕkdo není zapojen ve službĕ Božstvu, bude ho dále přitahovat hmotné uspokojování smyslů a není nadĕje, že by se dokázal vzdát špatné společnosti. Pán, Osobnost Božství, dává pokyny v rámci usmĕrnĕní v písmech Sātvata jak Ho uctívat jako autorizované Božstvo. Brahmā, Śiva, Nārada, Vyāsa a všichni ostatní mudrci doporučují tento Pánem popsaný proces jako dokonale prospĕšný pro všechny třídy a duchovní stavy společnosti včetnĕ žen a śūdrů.

Arcana, uctívání Božstev, je tří druhů: založená buď na prvotních Védách, na druhotných tantrách nebo na jejich kombinaci. Podoba Božstva, místo, oheň, slunce, voda a srdce uctívajícího – tam všude je Božstvo skutečnĕ přítomné. Podobu Božstva pro uctívání lze vytvořit z kteréhokoliv z osmi materiálů – kamene, dřeva, kovu, hlíny, barev, písku (namalovanou na zemi), mysli nebo drahokamů. Tyto kategorie se dále dĕlí na dvĕ: dočasné a trvalé.

Podrobnosti procesu uctívání vypadají takto: Oddaný by se mĕl vykoupat, fyzicky i pronášením manter, a pak recitovat Gāyatrī v předepsaných přelomech dne. Mĕl by si připravit sedadlo smĕřující na východ nebo na sever, nebo přímo proti Božstvu, a Božstvo vykoupat a očistit. Dále by Mu mĕl předložit oblečení a ozdoby, pokropit vodou nádoby a další předmĕty používané při uctívání a nabídnout vodu pro omytí nohou Božstva, arghyu, vodu pro vypláchnutí Jeho úst, voňavé oleje, vonné tyčinky, lampy, kvĕty a jídlo. Poté by mĕl pronášením příslušných mūla-manter uctít Pánovy osobní služebníky a stráže, energie v podobĕ partnerek a duchovní učitele. Uctívající by mĕl přednést modlitby z Purāṇ a dalších zdrojů, poklonit se celým tĕlem na zem, prosit o požehnání a povĕsit si na tĕlo Pánovy girlandy.

K této metodĕ uctívání Božstev patří také správná instalace transcendentálního Božstva v pĕkném chrámu, který byl pro tyto účely postaven, a rovnĕž pořádání průvodů a dalších slavností. Tímto uctíváním Pána Śrī Hariho s bezvýhradnou oddaností získá oddaný tím přístup k čisté láskyplné službĕ Jeho lotosovým nohám. Pokud však nĕkdo krade majetek, který buď on sám nebo nĕkdo jiný vĕnoval Božstvu nebo brāhmaṇům jako milodar, bude se muset v příštím životĕ narodit jako červ živící se výkaly.

Sloka 1:
Śrī Uddhava řekl: Můj milý Pane, který jsi Pánem oddaných, vysvĕtli mi prosím předepsaný postup, jak Tĕ uctívat ve Tvé podobĕ Božstva. Jaké jsou kvalifikace oddaných, kteří uctívají Božstvo, na čem je toto uctívání založené a jaká konkrétní metoda se má použít?
Sloka 2:
Všichni velcí mudrci znovu a znovu prohlašují, že toto uctívání přináší v lidském životĕ nejvyšší možný prospĕch. Tento názor zastává Nārada Muni, vznešený Vyāsadeva i můj duchovní učitel, Bṛhaspati.
Sloka 3-4:
Ó nanejvýš velkodušný Pane, pokyny k tomuto procesu uctívání Božstev vyšly nejprve z Tvých lotosových úst. Potom je sdĕlil vznešený Pán Brahmā svým synům v čele s Bhṛguem a Pán Śiva své ženĕ Pārvatī. Tento proces uznávají všechny třídy a duchovní stavy společnosti a hodí se pro všechny. Proto si myslím, že uctívání Tebe ve Tvé podobĕ Božstva je nejprospĕšnĕjší ze všech duchovních postupů, dokonce i pro ženy a śūdry.
Sloka 5:
Ó lotosooký, ó Nejvyšší Pane všech pánů vesmíru, vylož prosím svému oddanému služebníkovi tento prostředek vysvobození z pout činů.
Sloka 6:
Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Můj milý Uddhavo, nesčetné védské pokyny pro uctívání Božstev nemají konce, a proto ti toto téma vysvĕtlím stručnĕ, krok za krokem.
Sloka 7:
Přijímám obĕti konané podle tří metod: védské, tantrické a smíšené. Osoba by Mĕ mĕla pečlivĕ uctívat podle jedné z nich, kterou si vybere.
Sloka 8:
Nyní prosím s vírou poslouchej – přesnĕ ti vysvĕtlím, jak Mĕ má s oddaností uctívat ten, kdo podle příslušných védských pokynů dosáhl postavení dvojzrozeného.
Sloka 9:
Dvojzrozený by Mĕ, svého Pána hodného uctívání, mĕl bez přetvářky uctívat nabízením vhodných předmĕtů s láskyplnou oddaností Mé podobĕ Božstva nebo Mému projevu na zemi, v ohni, ve slunci, ve vodĕ nebo v jeho vlastním srdci.
Sloka 10:
Nejprve by si mĕl očistit tĕlo – vyčistit si zuby a vykoupat se. Poté by mĕl provést druhé očištĕní tím, že si potře tĕlo jílem a pronáší védské a tantrické mantry.
Sloka 11:
Nechť upře mysl na Mĕ a uctívá Mĕ plnĕním svých předepsaných povinností, jako je pronášení Gāyatrī mantry ve třech přelomech dne. Tyto činnosti předepisují Védy a očišťují uctívajícího od reakcí za plodonosné jednání.
Sloka 12:
Je řečeno, že Pánova podoba Božstva se projevuje osmi způsoby – v kameni, dřevĕ, kovu, na zemi, v malbĕ, písku, mysli či drahokamech.
Sloka 13:
Božstvo Pána, jenž je útočištĕm všech živých bytostí, může být instalované dvĕma způsoby: dočasnĕ nebo trvale. Ale trvalé Božstvo poté, co bylo přivoláno, nelze nikdy odeslat pryč, Můj milý Uddhavo.
Sloka 14:
Božstvo, které je instalované dočasnĕ, je možné přivolat a poslat pryč podle vlastní volby, ale tyto dva obřady se musí konat vždy, když je Božstvo nakreslené na zemi. Koupel se má provádĕt vodou, kromĕ případů, kdy je Božstvo vytvořené z hlíny, barev či dřeva – tehdy je předepsané důkladné očištĕní bez vody.
Sloka 15:
Oddaný by Mĕ mĕl uctívat v Mých podobách Božstva s použitím prvotřídního vybavení. Je-li však úplnĕ prostý hmotných tužeb, může Mĕ uctívat s čímkoliv, co je schopný získat, a dokonce Mĕ může i uctívat v srdci s myšleným vybavením.
Sloka 16-17:
Při uctívání chrámového Božstva jsou nejpříjemnĕjší koupele a zdobení, můj milý Uddhavo. Božstvu namalovanému na posvátné půdĕ je velmi drahý proces tattva-vinyāsa. Obĕtiny sezamu a ječmene namočeného v ghí jsou nejvhodnĕjší pro obĕtní oheň, zatímco pro slunce nejlépe vyhovuje uctívání zahrnující upasthānu a arghyu. V podobĕ vody je třeba Mĕ uctívat obĕtováním samotné vody. Ve skutečnosti vše, co Mi Můj oddaný s vírou nabízí – i kdyby to byla jen trocha vody – je Mi velmi drahé.
Sloka 18:
Ani velmi bohaté dary Mĕ neuspokojí, pokud je přinášejí neoddaní. Tĕší Mĕ však jakýkoliv nepatrný dar od Mých milujících oddaných a tím více Mĕ tĕší, když Mi s láskou nabízejí vonné oleje, tyčinky a kvĕty a chutné pokrmy.
Sloka 19:
Poté, co se uctívající očistí a shromáždí veškeré potřeby pro uctívání, mĕl by si připravit sedadlo ze stébel trávy kuśa se špičkami smĕřujícími na východ. Poté by mĕl usednout čelem buď na východ nebo na sever, nebo pokud Božstvo pevnĕ spočívá na jednom místĕ, mĕl by sedĕt čelem k Nĕmu.
Sloka 20:
Oddaný by mĕl posvĕtit různá místa svého tĕla doteky a pronášením manter. Totéž by mĕl udĕlat pro Má Božstva a vlastníma rukama pak Božstvo očistit od starých kvĕtů a zbytků dřívĕjších obĕtin. Mĕl by náležitĕ připravit posvátnou nádobu a nádobu s vodou na kropení.
Sloka 21:
Poté by mĕl vodou z této nádoby prokṣaṇīya pokropit místo, kde se Božstvo uctívá, obĕtiny, které se budou nabízet, a své tĕlo. Dále by mĕl různými příznivými látkami vyzdobit tři nádoby naplnĕné vodou.
Sloka 22:
Následnĕ by mĕl uctívající očistit tyto tři nádoby. Nádobu s vodou na omytí Pánových nohou by mĕl posvĕtit pronesením mantry hṛdayāya namaḥ, nádobu s vodou na arghyu mantrou śirase svāhā a nádobu s vodou k vypláchnutí Pánových úst mantrou śikhāyai vaṣaṭ. Rovnĕž by mĕl pro všechny tři nádoby recitovat mantru Gāyatrī.
Sloka 23:
Uctívající oddaný by mĕl meditovat o Mé subtilní podobĕ, která sídlí v jeho vlastním tĕle, nyní očištĕném vzduchem a ohnĕm – jako o zdroji všech živých bytostí. Tuto Pánovu podobu vnímají seberealizovaní mudrci v poslední části vibrace posvátné slabiky oṁ.
Sloka 24:
Oddaný myslí na Nadduši, jejíž přítomnost prostupuje celé jeho tĕlo, v podobĕ odpovídající jeho realizaci. Takto uctívá Pána s plným nasazením a je do Nĕho zcela pohroužený. Mĕl by se dotýkat různých částí tĕla Božstva a pronášet příslušné mantry, jimiž zve Nadduši, aby vstoupila do podoby Božstva, a potom by Mĕ mĕl uctívat.
Sloka 25-26:
Nejprve by si mĕl uctívající představit Mé sedadlo ozdobené zosobnĕnými božstvy náboženství, poznání, odříkání a bohatství a Mými devíti duchovními energiemi. Mĕl by na Pánovo místo k sezení myslet jako na lotos s osmi okvĕtními lístky, zářící šafránovými tyčinkami ve kvĕtním lůžku. Poté by Mi mĕl podle usmĕrnĕní Véd i tanter nabídnout vodu na omytí nohou, vodu na vypláchnutí úst, arghyu a další obĕtiny. Tímto postupem dosáhne jak hmotného požitku, tak osvobození.
Sloka 27:
Mĕl by popořadĕ uctívat Pánův disk Sudarśanu, Jeho lasturu Pāñcajanyu, kyj, meč, luk, šípy a pluh, zbraň muṣalu, drahokam Kaustubha, kvĕtinovou girlandu a znak Śrīvatsa tvořený chlupy na Jeho hrudi.
Sloka 28:
Mĕl by uctívat Pánovy společníky Nandu a Sunandu, Garuḍu, Pracaṇḍu a Caṇḍu, Mahābalu a Balu, a Kumudu a Kumudekṣaṇu.
Sloka 29:
Obĕťmi jako je prokṣaṇa by mĕl oddaný uctívat Durgu, Vināyaku, Vyāsu, Viṣvaksenu, duchovní učitele a různé polobohy. Všechny tyto osobnosti mají zaujímat svá příslušná místa čelem k Božstvu Pána.
Sloka 30-31:
Uctívající by mĕl každý den koupat Božstvo tak honosnĕ, jak mu jeho prostředky dovolují, pomocí vod navonĕných santálovým dřevem, kořenem uśīra, kafrem, kuṅkumou a aguru. Mĕl by také pronášet různé védské hymny, jako je anuvāka zvaná Svarṇa-gharma, Mahāpuruṣa-vidyā, Puruṣa-sūkta a různé písnĕ ze Sāma Vedy, jako jsou například Rājana a Rohiṇya.
Sloka 32:
Poté by Mĕ Můj oddaný mĕl s láskou ozdobit odĕvy, brāhmaṇskou šňůrou, různými šperky, značkami tilaku a girlandami a Mé tĕlo potřít vonnými oleji, to vše předepsaným způsobem.
Sloka 33:
Uctívající by Mi mĕl s vírou podávat vodu na omytí nohou a vypláchnutí úst, vonné oleje, kvĕty a nerozbité zrní společnĕ s vonnými tyčinkami, lampami a dalšími předmĕty.
Sloka 34:
S ohledem na své možnosti by pro Mĕ oddaný mĕl připravovat cukrkandl, sladkou rýži, ghí, śaṣkulī (koláče z rýžové mouky), āpūpu (různé sladké koláče), modaku (knedlíčky z rýžové mouky, plnĕné sladkým kokosem a cukrem a vařené v páře), saṁyāvu (pšeničné koláče s ghí a mlékem, sypané cukrem a kořením), jogurt, zeleninové polévky a jiná chutná jídla.
Sloka 35:
Při zvláštních příležitostech, a je-li to možné, tak dennĕ, by se mĕlo Božstvo masírovat mastí, je třeba podržet před Ním zrcadlo, nabízet Mu eukalyptovou vĕtvičku na čištĕní zubů, koupat Je v pĕti druzích nektaru, nabízet Mu všemožná bohatá jídla a bavit zpĕvem a tancem.
Sloka 36:
V arénĕ vybudované podle pokynů písem by mĕl oddaný provést ohňovou obĕť za použití posvátného pásu, obĕtní jámy a vyvýšeného oltáře. Když zapaluje obĕtní oheň, mĕl by vlastnoručnĕ přikládat dříví tak, aby se rozhořel jasným plamenem.
Sloka 37:
Poté, co uctívající rozprostře na zemi trávu kuśa a pokropí ji vodou, mĕl by podle předepsaných pravidel vykonat obřad anvādhāna. Pak by mĕl připravit obĕtiny a posvĕtit je vodou z kropící nádobky. Poté by mĕl meditovat o Mnĕ v ohni.
Sloka 38-41:
Inteligentní oddaný by mĕl meditovat o té podobĕ Pána, jejíž barva připomíná roztavené zlato, jejíž čtyři paže září s lasturou, diskem, kyjem a lotosovým kvĕtem, jež je vždy klidná a oblečená do šatů s barvou tyčinek lotosového kvĕtu. Jeho přilbice, náramky, pás a jemné ozdoby na pažích jasnĕ září. Na hrudi má znak Śrīvatsa a také zářivý drahokam Kaustubha a girlandu z lesních kvĕtů. Potom by mĕl oddaný uctívat tohoto Pána tak, že bude brát kousky dřeva namočené v obĕtním ghí a vkládat je do ohnĕ. Mĕl by provést obřad āghāra, kdy do ohnĕ vkládá různé obĕtiny napuštĕné ghí. Potom by mĕl nabídnout šestnácti polobohům v čele s Yamarājem obĕtinu zvanou sviṣṭi-kṛt a pronášet přitom základní mantry každého božstva a hymnus Puruṣa-sūkta o šestnácti řádcích. Po každém řádku Puruṣa-sūkty by mĕl ulít jeden díl a pronést příslušnou mantru oslovující každé božstvo.
Sloka 42:
Poté, co takto uctil Pána v obĕtním ohni, mĕl by složit poklony Jeho osobním společníkům, dát jim dary, tiše pronášet mūla-mantru Pánova Božstva a přitom vzpomínat na Absolutní Pravdu jako na Nejvyšší Osobnosti, Nārāyaṇa.
Sloka 43:
Znovu by mĕl Božstvu podat vodu na vypláchnutí úst a zbytky Pánova jídla dát Viṣvaksenovi. Poté by mĕl předložit Božstvu voňavou ústní vodu a připravený arekový oříšek.
Sloka 44:
Oddaný by mĕl zpívat s dalšími, hlasitĕ Mĕ opĕvovat a tančit, přehrávat Mé transcendentální zábavy a poslouchat i vyprávĕt příbĕhy o Mnĕ. Takto by mĕl být nĕjaký čas pohroužený v oslavách.
Sloka 45:
Oddaný by mĕl vzdát Pánovi úctu hymny a modlitbami všeho druhu, jak z Purāṇ a dalších starobylých písem, tak z bĕžných tradic. Se slovy „Ó Pane, buď ke mnĕ milostivý!“ by se mĕl poklonit tak, že padne na zem jako tyč.
Sloka 46:
Mĕl by položit hlavu k nohám Božstva a pak se před Pána postavit se sepjatýma rukama a modlit se: „Ó můj Pane, prosím ochraň mĕ, jenž jsem se Ti odevzdal. Velmi se bojím tohoto oceánu hmotné existence, neboť stojím v ústech smrti.“
Sloka 47:
Po této modlitbĕ by si mĕl oddaný s úctou položit na hlavu zbytky, které mu vĕnuji. A má-li být toto konkrétní Božstvo na konci uctívání posláno pryč, je k tomu vhodná chvíle a oddaný by mĕl opĕt umístit svĕtlo přítomnosti Božstva do svĕtla lotosu ve svém srdci.
Sloka 48:
Kdykoliv oddaný vyvine víru ve Mĕ – v Mou podobu Božstva nebo jiné autorizované projevy – mĕl by Mĕ v této podobĕ uctívat. Jako Nejvyšší Duše všech bytostí se nacházím v každé stvořené bytosti a zároveň existuji oddĕlenĕ ve své původní podobĕ.
Sloka 49:
Pokud Mĕ nĕkdo uctívá různými metodami předepsanými ve Védách a tantrách, získá ode Mĕ vytouženou dokonalost v tomto i v příštím životĕ.
Sloka 50:
Oddaný by mĕl ještĕ lépe ustavit Mé Božstvo vybudováním pevného chrámu s krásnými zahradami, které mají poskytovat kvĕtiny pro každodenní uctívání, zvláštní průvody s Božstvem a pravidelné svátky.
Sloka 51:
Ten, kdo Božstvu vĕnuje dary v podobĕ půdy, tržnic, mĕst a vesnic, aby mohlo bez přerušení pokračovat každodenní uctívání a slavení zvláštních svátků Božstva, získá stejné bohatství jako mám Já.
Sloka 52:
Když instaluje Božstvo Pána, stane se králem celé Zemĕ, když postaví chrám pro Pána, stane se vládcem tří svĕtů, když bude uctívat Božstvo a sloužit Mu, půjde na planetu Pána Brahmy, a provádĕním všech tĕchto tří činností získá transcendentální podobu jako mám Já.
Sloka 53:
Ten, kdo Mi však jednoduše prokazuje oddanou službu, aniž by uvažoval, jaké mu to přinese plody, získá Mĕ. Kdokoliv Mĕ tedy uctívá podle postupu, který jsem popsal, nakonec dosáhne čisté oddané služby Mnĕ.
Sloka 54:
Každý, kdo krade vlastnictví polobohů nebo brāhmaṇů – ať to, které jim původnĕ sám daroval, nebo které jim dal nĕkdo jiný – bude muset žít sto miliónů let jako červ ve výkalech.
Sloka 55:
Nejen samotný zlodĕj, ale každý, kdo mu pomáhá, kdo ke zločinu podnĕcuje nebo kdo jej pouze schvaluje, musí také nést část reakcí v příštím životĕ. Podle toho, do jaké míry se podílí, musí každý trpĕt odpovídající následky.