Skip to main content

Sloka 55

ТЕКСТ 55

Verš

Текст

kālas tu hetuḥ sukha-duḥkhayoś cet
kim ātmanas tatra tad-ātmako ’sau
nāgner hi tāpo na himasya tat syāt
krudhyeta kasmai na parasya dvandvam
клас ту хету сукха-дукхайо чет
ким тманас татра тад-тмако ’сау
нгнер хи тпо на химасйа тат сйт
крудхйета касмаи на парасйа двандвам

Synonyma

Пословный перевод

kālaḥ — čas; tu — ale; hetuḥ — příčina; sukha-duḥkhayoḥ — štĕstí a neštĕstí; cet — jestliže; kim — co; ātmanaḥ — pro duši; tatra — v této představĕ; tat-ātmakaḥ — založené na čase; asau — duše; na — ne; agneḥ — od ohnĕ; hi — jistĕ; tāpaḥ — pálení; na — ne; himasya — snĕhu; tat — to; syāt — stává se; krudhyeta — mĕla by se zlobit; kasmai — na koho; na — neexistuje; parasya — pro transcendentální duši; dvandvam — dualita.

кла — время; ту — но; хету — причина; сукха-дукхайо — счастья и страдания; чет — если; ким — что; тмана — для души; татра — в этом представлении; тат-тмака — основанная на времени; асау — душа; на — не; агне — от огня; хи — поистине; тпа — сгорание; на — не; химасйа — от снега; тат — это; сйт — становится; крудхйета — должна гневаться; касмаи — на кого; на — нет; парасйа — для трансцендентной души; двандвам — двойственности.

Překlad

Перевод

Přijmeme-li jako příčinu štĕstí a neštĕstí čas, ani tak je nemůže prožívat duše, neboť čas je projevem Pánovy duchovní energie a živé bytosti jsou také expanze Pánovy duchovní energie projevené vlivem času. Oheň jistĕ nepálí své vlastní plameny či jiskry a zima nijak neubližuje snĕhovým vločkám či ledovým kroupám. Duše je ve skutečnosti transcendentální a nad zážitky hmotného štĕstí a neštĕstí. Na koho by se tedy mĕla zlobit?

Если же считать причиной счастья и страданий время, то и тогда мы не сможем приписать этот опыт душе, ибо время — это проявление духовной энергии Господа, а живые существа — это также экспансии Его духовной энергии, проявляющиеся во времени. Не может огонь сжечь собственное пламя или искры, а мороз — повредить снежинкам или граду. На самом деле душа трансцендентна и неподвластна материальным наслаждениям и страданиям. На кого же тогда ей гневаться?

Význam

Комментарий

Hmotné tĕlo je netečná hmota a nevnímá štĕstí, neštĕstí ani cokoliv jiného. Jelikož duše je zcela transcendentální, mĕla by své vĕdomí upřít na transcendentálního Pána, jenž přesahuje hmotné štĕstí i neštĕstí. Jedinĕ tehdy, když se transcendentální vĕdomí mylnĕ ztotožňuje s netečnou hmotou, si živá bytost představuje, že si užívá a trpí v hmotném svĕtĕ. Tomuto mylnému ztotožňování vĕdomí s hmotou se říká falešné ego a je příčinou hmotné existence.

Материальное тело — это мертвая материя; оно не испытывает счастья, страданий или чего-либо еще. Душа же, будучи полностью трансцендентной, должна устремлять свое сознание к трансцендентному Господу, который выше материального счастья и страданий. Живое существо думает, будто наслаждается и страдает в материальном мире, лишь в том случае, если его трансцендентное сознание ошибочно отождествляет себя с мертвой материей. Это иллюзорное отождествление сознания с материей называется ложным эго и является причиной материального существования.