Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.23.54

Verš

karmāstu hetuḥ sukha-duḥkhayoś cet
kim ātmanas tad dhi jaḍājaḍatve
dehas tv acit puruṣo ’yaṁ suparṇaḥ
krudhyeta kasmai na hi karma mūlam

Synonyma

karma — plodonosné činnosti; astu — když hypoteticky připustíme; hetuḥ — příčina; sukha-duḥkhayoḥ — štĕstí a neštĕstí; cet — jestliže; kim — co; ātmanaḥ — pro duši; tat — ta karma; hi — jistĕ; jaḍa-ajaḍatve — s hmotnou i nehmotnou povahou; dehaḥ — tĕlo; tu — na jedné stranĕ; acit — neživé; puruṣaḥ — osoba; ayam — tato; su-parṇaḥ — se živým vĕdomím; krudhyeta — mĕla by se zlobit; kasmai — na koho; na — nejsou; hi — jistĕ; karma — plodonosné činnosti; mūlam — původní příčina.

Překlad

Když budeme předpokládat, že příčinou štĕstí a neštĕstí jsou plodonosné činnosti, stále se nezabýváme duší. Hmotná činnost připadá v úvahu za přítomnosti vĕdomého duchovního konatele a hmotného tĕla, které následkem tohoto jednání zakouší promĕny štĕstí a neštĕstí. Jelikož tĕlo je neživé, nemůže být příjemcem štĕstí a neštĕstí, a to se týká i duše, která je v konečném smyslu zcela duchovní a od hmotného tĕla odpoutaná. Karma tedy nemá pevný základ v tĕle ani v duši. Na koho se můžeme zlobit?

Význam

Hmotné tĕlo se skládá ze zemĕ, vody, ohnĕ a vzduchu, tak jako cihly, kameny a jiné předmĕty. Naše vĕdomí, mylnĕ pohroužené v tĕle, vnímá štĕstí a neštĕstí a plodonosná činnost (karma) je konána tehdy, když se mylnĕ pokládáme za ty, kdo si užívají hmotného svĕta. Falešné ego je tedy klamným spojením vlastního já a tĕla – dvou ve skutečnosti oddĕlených objektů – v naší mysli. Jelikož se karma neboli hmotná činnost zakládá na klamném vĕdomí, jsou tyto činnosti také klamné a nemají skutečný základ ani v tĕle, ani v duši. Když se podmínĕná duše mylnĕ považuje za tĕlo a tedy i za poživatele hmotného svĕta, snaží se nacházet potĕšení v nedovoleném styku se ženami. Toto hříšné jednání je založené na mylné představĕ, že je toto tĕlo a je tedy tím, kdo si užívá žen a svĕta. Jelikož osoba není tĕlo, její užívání si se ženou vlastnĕ neexistuje. Dochází pouze k interakci dvou strojů – dvou tĕl – a interakce klamného vĕdomí muže a ženy. Vnímání nedovoleného sexu nastává v tĕle a prostřednictvím falešného ega ho živá bytost mylnĕ přijímá jako svůj vlastní zážitek. Bolestné i příjemné reakce karmy tedy v konečném smyslu působí na falešné ego, a ne na tĕlo, které se skládá z netečné hmoty, ani na duši, která nemá s hmotou nic společného. Falešné ego je klamnou představou mysli; a právĕ ono zakouší štĕstí a neštĕstí. Duše se na druhé nemůže zlobit, protože si sama neužívá ani netrpí. To dĕlá falešné ego.