Skip to main content

Sloka 53

Text 53

Verš

Text

grahā nimittaṁ sukha-duḥkhayoś cet
kim ātmano ’jasya janasya te vai
grahair grahasyaiva vadanti pīḍāṁ
krudhyeta kasmai puruṣas tato ’nyaḥ
grahā nimittaṁ sukha-duḥkhayoś cet
kim ātmano ’jasya janasya te vai
grahair grahasyaiva vadanti pīḍāṁ
krudhyeta kasmai puruṣas tato ’nyaḥ

Synonyma

Synonyms

grahāḥ — vládnoucí planety; nimittam — bezprostřední příčina; sukha-duḥkhayoḥ — štĕstí a neštĕstí; cet — jestliže; kim — co; ātmanaḥ — pro duši; ajasya — která je nezrozená; janasya — toho, co je zrozené; te — tyto planety; vai — jistĕ; grahaiḥ — od jiných planet; grahasya — určité planety; eva — pouze; vadanti — (zkušení astrologové) říkají; pīḍām — utrpení; krudhyeta — mĕla by se zlobit; kasmai — na koho; puruṣaḥ — živá bytost; tataḥ — od hmotného tĕla; anyaḥ — lišící se.

grahāḥ — the controlling planets; nimittam — the immediate cause; sukha-duḥkhayoḥ — of happiness and distress; cet — if; kim — what; ātmanaḥ — for the soul; ajasya — who is unborn; janasya — of that which is born; te — those planets; vai — indeed; grahaiḥ — by other planets; grahasya — of a planet; eva — only; vadanti — (expert astrologers) say; pīḍām — suffering; krudhyeta — should become angry; kasmai — at whom; puruṣaḥ — the living entity; tataḥ — from that material body; anyaḥ — distinct.

Překlad

Translation

A když budeme zkoumat domnĕnku, že planety jsou bezprostřední příčinou utrpení a štĕstí, kde je také vztah s duší, která je vĕčná? Vliv planet se koneckonců týká jen toho, co se zrodilo. Zkušení astrologové navíc vysvĕtlili, jak si planety jen navzájem působí bolest. Jelikož se tedy živá bytost od tĕchto planet a hmotného tĕla liší, na koho by si mĕla vylévat zlost?

And if we examine the hypothesis that the planets are the immediate cause of suffering and happiness, then also where is the relationship with the soul, who is eternal? After all, the effect of the planets applies only to things that have taken birth. Expert astrologers have moreover explained how the planets are only causing pain to each other. Therefore, since the living entity is distinct from these planets and from the material body, against whom should he vent his anger?