Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.23.38-39

Verš

aho eṣa mahā-sāro
dhṛtimān giri-rāḍ iva
maunena sādhayaty arthaṁ
baka-vad dṛḍha-niścayaḥ
ity eke vihasanty enam
eke durvātayanti ca
taṁ babandhur nirurudhur
yathā krīḍanakaṁ dvijam

Synonyma

aho — jen se podívejte; eṣaḥ — tento človĕk; mahā-sāraḥ — velmi mocný; dhṛtimān — neochvĕjný; giri-rāṭ — Himálaje; iva — jako; maunena — se svým slibem mlčení; sādhayati — usiluje; artham — o svůj cíl; baka-vat — jako volavka; dṛḍha — pevné; niścayaḥ — jeho odhodlání; iti — tak hovořící; eke — nĕkteří; vihasanti — posmívají se; enam — jemu; eke — nĕkteří; durvātayanti — vypouštĕjí páchnoucí vĕtry; ca — a; tam — jeho; babandhuḥ — svazovali řetĕzy; nirurudhuḥ — drželi v zajetí; yathā — jako; krīḍanakam — domácí zvíře; dvijam — toho brāhmaṇu.

Překlad

Nĕkteří ho zesmĕšňovali tím, že říkali: „Jen se podívejte na tohoto mocného mudrce! Je neochvĕjný jako Himálaje. Jako volavka jde tiše s pevným odhodláním za svým cílem.“ Jiní na nĕho vypouštĕli páchnoucí vĕtry a další nĕkdy tohoto dvojzrozeného brāhmaṇu svazovali řetĕzy a drželi ho v zajetí jako domácí zvíře.