Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.23.18-19

Verš

steyaṁ hiṁsānṛtaṁ dambhaḥ
kāmaḥ krodhaḥ smayo madaḥ
bhedo vairam aviśvāsaḥ
saṁspardhā vyasanāni ca
ete pañcadaśānarthā
hy artha-mūlā matā nṛṇām
tasmād anartham arthākhyaṁ
śreyo-’rthī dūratas tyajet

Synonyma

steyam — krádež; hiṁsā — násilí; anṛtam — lhaní; dambhaḥ — neupřímnost; kāmaḥ — chtíč; krodhaḥ — hnĕv; smayaḥ — zmatenost; madaḥ — pýcha; bhedaḥ — svár; vairam — nepřátelství; aviśvāsaḥ — nedůvĕra; saṁspardhā — soupeření; vyasanāni — nebezpečí (způsobená ženami, hazardem a omamnými látkami); ca — a; ete — tĕchto; pañcadaśa — patnáct; anarthāḥ — nežádoucích vĕcí; hi — jistĕ; artha-mūlāḥ — založených na majetku; matāḥ — jsou známé; nṛṇām — lidmi; tasmāt — proto; anartham — to, co je nežádoucí; artha-ākhyam — bohatství, o kterém se mluví jako o žádoucím; śreyaḥ-arthī — ten, kdo chce v životĕ dosáhnout nejvyššího prospĕchu; dūrataḥ — daleko od sebe; tyajet — mĕl by zanechat.

Překlad

Kradení, násilí, lhaní, neupřímnost, chtíč, hnĕv, zmatenost, pýcha, hádavost, nepřátelství, nedůvĕra, závist a nebezpečí způsobená ženami, hazardem a omamnými látkami je patnáct nežádoucích vlastností, které znečišťují lidi kvůli touze po bohatství. Přestože tyto vlastnosti nejsou žádoucí, lidé jim klamnĕ přisuzují hodnotu. Proto by ten, kdo chce v životĕ dosáhnout skutečného prospĕchu, mĕl zůstat od nežádoucího hmotného bohatství odpoutaný.

Význam

Slova anartham arthākhyam, „nežádoucí bohatství“, se vztahují na bohatství, které nelze účinnĕ využít v láskyplné službĕ Pánu. Tyto přebytečné peníze či majetek človĕka bezpochyby znečistí všemi výše uvedenými vlastnostmi, a proto je třeba se jich vzdát.