Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.23.11

Verš

jñātyo jagṛhuḥ kiñcit
kiñcid dasyava uddhava
daivataḥ kālataḥ kiñcid
brahma-bandhor nṛ-pārthivāt

Synonyma

jñātayaḥ — příbuzní; jagṛhuḥ — vzali; kiñcit — nĕco; kiñcit — nĕco; dasyavaḥ — zlodĕji; uddhava — ó Uddhavo; daivataḥ — řízením prozřetelnosti; kālataḥ — časem; kiñcit — nĕco; brahma-bandhoḥ — takzvaného brāhmaṇy; nṛ — obyčejnými lidmi; pārthivāt — a vysoce postavenými vládními úředníky.

Překlad

Část majetku tohoto takzvaného brāhmaṇy sebrali jeho příbuzní, Můj milý Uddhavo, nĕco zlodĕji, o nĕco přišel řízením prozřetelnosti, o nĕco vlivem času, o nĕco ho připravili obyčejní lidé a o nĕco vládní úředníci.

Význam

Vypadá to, že i když byl takzvaný brāhmaṇa odhodlaný peníze neutrácet, manželce a dalším příbuzným se přesto podařilo nĕjakou část vymámit. Podle Śrīly Śrīdhara Svāmīho zde prozřetelnost znamená domácí požár a podobná příležitostná neštĕstí. Vliv času se vztahuje na zničení zemĕdĕlských plodin kvůli nepravidelnostem v ročních obdobích a podobným jevům. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura poznamenává, že nikdo by se nemĕl jen prohlašovat za brāhmaṇu, ale mĕl by skutečnĕ poznat svou vĕčnou totožnost Pánova služebníka. Ten, kdo se vydává za brāhmaṇu, ale přitom si udržuje materialistickou mentalitu, není pravý brāhmaṇa, nýbrž brahma-bandhu, takzvaný brāhmaṇa. Pokorní oddaní Pána Viṣṇua, kteří následují pokyny védských písem, o sobĕ mluví jako o nešťastnících, kteří nejsou schopni poznat království Boha; neprohlašují se pyšnĕ za brāhmaṇy. Moudří lidé však chápou, že tito pokorní oddaní jsou skuteční brāhmaṇové se srdcem očištĕným kvalitou dobra v čisté podobĕ.