Skip to main content

Sloka 58-59

ТЕКСТЫ 58-59

Verš

Текст

kṣipto ’vamānito ’sadbhiḥ
pralabdho ’sūyito ’tha vā
tāḍitaḥ sanniruddho vā
vṛttyā vā parihāpitaḥ
кшипто ’вамнито ’садбхи
пралабдхо ’сӯйито ’тха в
тита саннируддхо в
вттй в парихпита
niṣṭhyuto mūtrito vājñair
bahudhaivaṁ prakampitaḥ
śreyas-kāmaḥ kṛcchra-gata
ātmanātmānam uddharet
нишхйуто мӯтрито вджаир
бахудхаива пракампита
рейас-кма кччхра-гата
тмантмнам уддхарет

Synonyma

Пословный перевод

kṣiptaḥ — urážený; avamānitaḥ — přehlížený; asadbhiḥ — zlými lidmi; pralabdhaḥ — zesmĕšňovaný; asūyitaḥ — jsoucí terčem závisti; atha — nebo také; tāḍitaḥ — bitý; sanniruddhaḥ — svazovaný; — nebo; vṛttyā — o svůj zdroj živobytí; — nebo; parihāpitaḥ — připravený; niṣṭhyutaḥ — poplivaný; mūtritaḥ — pomočený; — nebo; ajñaiḥ — pošetilci; bahudhā — opakovanĕ; evam — takto; prakampitaḥ — rozrušovaný; śreyaḥ-kāmaḥ — ten, kdo chce v životĕ dosáhnout nejvyššího cíle; kṛcchra-gataḥ — zakoušející tĕžkosti; ātmanā — pomocí své inteligence; ātmānam — sebe; uddharet — mĕl by zachránit.

кшипта — оскорбляемый; авамнита — презираемый; асадбхи — злыми людьми; пралабдха — высмеиваемый; асӯйита — тот, кому завидуют; атха в — или же; тита — наказываемый; саннируддха — связываемый; в — или; вттй — средств к существованию; в — или; парихпита — лишенный; нишхйута — оплеванный; мӯтрита — оскверненный мочой; в — или; аджаи — глупыми людьми; бахудх — вновь и вновь; эвам — так; пракампита — тревожимый; рейа-кма — тот, кто стремится к высшей цели жизни; кччхра-гата — испытывающий трудности; тман — своим разумом; тмнам — себя; уддхарет — должен сохранить.

Překlad

Перевод

I když zlí lidé toho, kdo chce dosáhnout nejvyššího cíle v životĕ, přehlížejí, urážejí, zesmĕšňují nebo mu závidĕjí, i když ho pošetilci opakovanĕ rozrušují tím, že ho bijí, svazují nebo připravují o zamĕstnání, plivou na nĕj nebo ho pomočují, mĕl by přes všechny tyto tĕžkosti používat svou inteligenci k tomu, aby se udržoval v bezpečném postavení na duchovní úrovni.

Тот, кто стремится к высшей цели жизни, порой сталкивается с дурными людьми, которые могут оскорбить его, высмеять, отказать ему в помощи или позавидовать; невежды могут снова и снова причинять ему беспокойства, избивая, связывая, лишая средств к существованию, оплевывая или оскверняя мочой. Однако, несмотря на все эти трудности, он должен использовать свой разум, чтобы удержаться на духовном уровне.

Význam

Комментарий

V průbĕhu historie zažívali Pánovi oddaní mnohé z výše uvedených potíží. Ten, kdo je na pokročilé úrovni vĕdomí Boha, ani za takových okolností nedopustí, aby byl posedlý hmotným tĕlem, ale pomocí náležité inteligence stále upírá mysl na duchovní realitu.

История человечества знает множество случаев, когда преданным Господа приходилось проходить через испытания, о которых говорится здесь. Тот, кто достиг высот на пути сознания Бога, даже в таких условиях не позволяет себе сосредоточиваться на материальном теле. Вместо этого он правильно использует свой разум, чтобы удержать ум на духовном уровне.