Skip to main content

Sloka 58-59

Texts 58-59

Verš

Text

kṣipto ’vamānito ’sadbhiḥ
pralabdho ’sūyito ’tha vā
tāḍitaḥ sanniruddho vā
vṛttyā vā parihāpitaḥ
kṣipto ’vamānito ’sadbhiḥ
pralabdho ’sūyito ’tha vā
tāḍitaḥ sanniruddho vā
vṛttyā vā parihāpitaḥ
niṣṭhyuto mūtrito vājñair
bahudhaivaṁ prakampitaḥ
śreyas-kāmaḥ kṛcchra-gata
ātmanātmānam uddharet
niṣṭhyuto mūtrito vājñair
bahudhaivaṁ prakampitaḥ
śreyas-kāmaḥ kṛcchra-gata
ātmanātmānam uddharet

Synonyma

Synonyms

kṣiptaḥ — urážený; avamānitaḥ — přehlížený; asadbhiḥ — zlými lidmi; pralabdhaḥ — zesmĕšňovaný; asūyitaḥ — jsoucí terčem závisti; atha — nebo také; tāḍitaḥ — bitý; sanniruddhaḥ — svazovaný; — nebo; vṛttyā — o svůj zdroj živobytí; — nebo; parihāpitaḥ — připravený; niṣṭhyutaḥ — poplivaný; mūtritaḥ — pomočený; — nebo; ajñaiḥ — pošetilci; bahudhā — opakovanĕ; evam — takto; prakampitaḥ — rozrušovaný; śreyaḥ-kāmaḥ — ten, kdo chce v životĕ dosáhnout nejvyššího cíle; kṛcchra-gataḥ — zakoušející tĕžkosti; ātmanā — pomocí své inteligence; ātmānam — sebe; uddharet — mĕl by zachránit.

kṣiptaḥ — insulted; avamānitaḥ — neglected; asadbhiḥ — by bad men; pralabdhaḥ — ridiculed; asūyitaḥ — envied; atha — or else; tāḍitaḥ — chastised; sanniruddhaḥ — tied up; — or; vṛttyā — of his means of livelihood; — or; parihāpitaḥ — deprived; niṣṭhyutaḥ — spat upon; mūtritaḥ — polluted with urine; — or; ajñaiḥ — by foolish men; bahudhā — repeatedly; evam — thus; prakampitaḥ — agitated; śreyaḥ-kāmaḥ — one who desires the highest goal in life; kṛcchra-gataḥ — experiencing difficulty; ātmanā — by his intelligence; ātmānam — himself; uddharet — should save.

Překlad

Translation

I když zlí lidé toho, kdo chce dosáhnout nejvyššího cíle v životĕ, přehlížejí, urážejí, zesmĕšňují nebo mu závidĕjí, i když ho pošetilci opakovanĕ rozrušují tím, že ho bijí, svazují nebo připravují o zamĕstnání, plivou na nĕj nebo ho pomočují, mĕl by přes všechny tyto tĕžkosti používat svou inteligenci k tomu, aby se udržoval v bezpečném postavení na duchovní úrovni.

Even though neglected, insulted, ridiculed or envied by bad men, or even though repeatedly agitated by being beaten, tied up or deprived of one’s occupation, spat upon or polluted with urine by ignorant people, one who desires the highest goal in life should in spite of all these difficulties use his intelligence to keep himself safe on the spiritual platform.

Význam

Purport

V průbĕhu historie zažívali Pánovi oddaní mnohé z výše uvedených potíží. Ten, kdo je na pokročilé úrovni vĕdomí Boha, ani za takových okolností nedopustí, aby byl posedlý hmotným tĕlem, ale pomocí náležité inteligence stále upírá mysl na duchovní realitu.

Throughout history many of the above-mentioned inconveniences have been experienced by devotees of the Lord. One who is advanced in God consciousness does not allow himself to become obsessed with the material body even in such conditions, but rather keeps the mind fixed on the spiritual platform through proper intelligence.