Skip to main content

Sloka 54-55

Texts 54-55

Verš

Text

yathāmbhasā pracalatā
taravo ’pi calā iva
cakṣuṣā bhrāmyamāṇena
dṛśyate bhramatīva bhūḥ
yathāmbhasā pracalatā
taravo ’pi calā iva
cakṣuṣā bhrāmyamāṇena
dṛśyate bhramatīva bhūḥ
yathā manoratha-dhiyo
viṣayānubhavo mṛṣā
svapna-dṛṣṭāś ca dāśārha
tathā saṁsāra ātmanaḥ
yathā manoratha-dhiyo
viṣayānubhavo mṛṣā
svapna-dṛṣṭāś ca dāśārha
tathā saṁsāra ātmanaḥ

Synonyma

Synonyms

yathā — jako; ambhasā — vodou; pracalatā — pohybující se, zčeřenou; taravaḥ — stromy; api — vskutku; calāḥ — pohybující se; iva — jako kdyby; cakṣuṣā — kvůli očím; bhrāmyamāṇena — které se koulí; dṛśyate — jeví se; bhramatī — pohyblivá; iva — jako kdyby; bhūḥ — zemĕ; yathā — jako; manaḥ-ratha — mentálních představ; dhiyaḥ — výmysly; viṣaya — smyslového požitku; anubhavaḥ — zážitek; mṛṣā — klamné; svapna-dṛṣṭaḥ — vĕci vidĕné ve snu; ca — a; dāśārha — ó potomku Daśārhy; tathā — tak; saṁsāraḥ — hmotný život; ātmanaḥ — duše.

yathā — as; ambhasā — by water; pracalatā — moving, agitated; taravaḥ — trees; api — indeed; calāḥ — moving; iva — as if; cakṣuṣā — by the eyes; bhrāmyamāṇena — which are being turned about; dṛśyate — appears; bhramatī — moving; iva — as if; bhūḥ — the earth; yathā — as; manaḥ-ratha — of a mental fantasy; dhiyaḥ — the ideas; viṣaya — of sense gratification; anubhavaḥ — the experience; mṛṣā — false; svapna-dṛṣṭāḥ — things seen in a dream; ca — and; dāśārha — O descendant of Daśārha; tathā — thus; saṁsāraḥ — the material life; ātmanaḥ — of the soul.

Překlad

Translation

Hmotný život duše a její zážitky smyslového požitku jsou ve skutečnosti klamné, ó potomku Daśārhy, tak jako zdánlivé chvĕní stromů, když se odrážejí ve zčeřené vodĕ, nebo jako zdánlivé točení se zemĕ, když človĕk koulí očima, nebo jako svĕt fantazie nebo snu.

The soul’s material life, his experience of sense gratification, is actually false, O descendant of Daśārha, just like trees’ appearance of quivering when the trees are reflected in agitated water, or like the earth’s appearance of spinning due to one’s spinning his eyes around, or like the world of a fantasy or dream.

Význam

Purport

Stromy odražené na zčeřené vodĕ vypadají, že se houpou, a z plující lodi vypadají stromy na břehu také jako že se pohybují. Když vodu bičuje vítr a vytváří vlny, voda vypadá, jako kdyby se pohybovala sama od sebe, přestože s ní ve skutečnosti pohybuje vítr. Podmínĕná duše v hmotném životĕ nekoná žádné činnosti; to hmotné kvality, se svolením oklamané živé bytosti, pohybují hmotným tĕlem. Ta tento vnĕjší pohyb využívá a myslí si, že tančí, zpívá, bĕhá, umírá, vítĕzí a tak dále, i když to vše jsou jen interakce vnĕjšího tĕla s kvalitami přírody.

Trees appear to be swaying when reflected in agitated water, and similarly, when one is sitting on a moving boat the trees on the shore appear to be moving. When the wind whips up the water, creating waves, the water appears to have movement of its own, although it is actually being moved by the wind. The conditioned soul in material life does not perform any activities, but rather the material body, with the consent of the illusioned living entity, is being moved by the modes of nature. One imposes this external movement upon oneself, considering oneself to be dancing, singing, running, dying, conquering and so on, although these are merely interactions of the external body with the modes of nature.