Skip to main content

Sloka 42

ТЕКСТ 42

Verš

Текст

indriyāyana-sṛṣṭyedaṁ
trai-vidhyaṁ bhāti vastuni
bahir-antar-bhidā-hetur
jano ’saj-jana-kṛd yathā
индриййана-сшйеда
траи-видхйа бхти вастуни
бахир-антар-бхид-хетур
джано ’садж-джана-кд йатх

Synonyma

Пословный перевод

indriya-ayana — sídlem smyslů (myslí); sṛṣṭyā — kvůli stvoření (ztotožnĕní se s novým tĕlem); idam — tato; trai-vidhyam — rozmanitost tří druhů (vysoké úrovnĕ, střední a nízké); bhāti — jeví se; vastuni — v realitĕ (duše); bahiḥ — vnĕjší; antaḥ — a vnitřní; bhidā — rozdílů; hetuḥ — příčina; janaḥ — človĕk; asat-jana — špatného človĕka; kṛt — ten, který zplodil; yathā — jako.

индрийа-айана — местом, где покоятся чувства (т. е. умом); сшй — из-за создания (самоотождествления с новым телом); идам — это; траи-видхйам — тройственное многообразие (высшая, средняя и низшая категории); бхти — появляется; вастуни — в реальности (в душе); бахи — внешней; анта — и внутренней; бхид — разницы; хету — причина; джана — человек; асат- джана — плохого человека; кт — родитель; йатх — как.

Překlad

Перевод

Jelikož mysl, která je sídlem smyslů, dala vzniknout ztotožnĕní se s novým tĕlem, hmotná rozmanitost tří úrovní – vysoké, střední a nízké – se jeví, jako kdyby patřila k realitĕ duše. Vlastní já tak vytváří vnĕjší a vnitřní dualitu, tak jako človĕk může zplodit špatného potomka.

Ум, место, где покоятся чувства, заставляет душу отождествлять себя с новым телом. В результате у души возникает материальное представление о тройственном разделении всего сущего на высшее, среднее и низшее, причем кажется, что это представление затрагивает саму природу души. Таким образом, душа создает внешнюю и внутреннюю двойственность, подобно тому как человек может стать отцом недостойного сына.

Význam

Комментарий

Bohatství, krása, síla, inteligence, sláva a odpoutanost různých tĕl jsou považovány za vynikající, normální či podřadné podle dané hmotné situace. Duchovní duše získává určité tĕlo, a tak posuzuje sebe a druhé, zda jsou na vysoké, střední či nízké úrovni, podle jejich hmotného postavení. Vĕčná duše ve skutečnosti existuje mimo hmotnou dualitu, ale mylnĕ pokládá hmotnou situaci za svou. Významná jsou slova asaj-jana-kṛd yathā. Otec může mít sám o sobĕ klidnou povahu, ale když se jeho špatný syn dostane do potíží, otec je nucen ho obhajovat a pokládat nepřátele svého syna za nepřátele celé rodiny. Tak ho špatný syn zatahuje do nepříjemných sporů. Duše podobnĕ sama o sobĕ nemá problémy, ale kvůli tomu, že si vytváří mylnou představu totožnosti s hmotným tĕlem, se na ni začne vztahovat štĕstí a neštĕstí tĕla. Tímto veršem Pán shrnuje své pojednání o rozdílu mezi tĕlem a duší.

Богатство, красота, сила, разум, слава и отрешенность у разных тел могут отличаться в зависимости от материальной ситуации, считаясь выдающимися, средними или незначительными. Душа получает определенное тело и, исходя из его свойств, судит о себе и других согласно этим трем материальным критериям. На самом деле вечная душа существует вне материальной двойственности, однако она ошибочно считает, что положение в материальном мире имеет непосредственное отношение к ней самой. Важную роль в этом стихе играют слова асадж-джана-кд йатх. Отец от природы может быть миролюбивым человеком, однако, когда его непутевый сын попадает в неприятности, отец вынужден защищать его и считать врагов своего сына врагами всей семьи. Так дурной сын втягивает отца в свои проблемы. Подобно этому, у души по самой ее природе нет никаких проблем, однако, ошибочно отождествляя себя с материальным телом, она начинает наслаждаться его счастьем и переживать его страдания. Этим стихом Господь подводит итог Своему объяснению различий между телом и душой.