Skip to main content

Sloka 42

Text 42

Verš

Text

indriyāyana-sṛṣṭyedaṁ
trai-vidhyaṁ bhāti vastuni
bahir-antar-bhidā-hetur
jano ’saj-jana-kṛd yathā
indriyāyana-sṛṣṭyedaṁ
trai-vidhyaṁ bhāti vastuni
bahir-antar-bhidā-hetur
jano ’saj-jana-kṛd yathā

Synonyma

Synonyms

indriya-ayana — sídlem smyslů (myslí); sṛṣṭyā — kvůli stvoření (ztotožnĕní se s novým tĕlem); idam — tato; trai-vidhyam — rozmanitost tří druhů (vysoké úrovnĕ, střední a nízké); bhāti — jeví se; vastuni — v realitĕ (duše); bahiḥ — vnĕjší; antaḥ — a vnitřní; bhidā — rozdílů; hetuḥ — příčina; janaḥ — človĕk; asat-jana — špatného človĕka; kṛt — ten, který zplodil; yathā — jako.

indriya-ayana — by the resting place of the senses (the mind); sṛṣṭyā — because of the creation (of identification with a new body); idam — this; trai-vidhyam — threefold variety (of high, middle and low class); bhāti — appears; vastuni — in the reality (the soul); bahiḥ — external; antaḥ — and internal; bhidā — of the differences; hetuḥ — the cause; janaḥ — a person; asat-jana — of a bad person; kṛt — the progenitor; yathā — as.

Překlad

Translation

Jelikož mysl, která je sídlem smyslů, dala vzniknout ztotožnĕní se s novým tĕlem, hmotná rozmanitost tří úrovní – vysoké, střední a nízké – se jeví, jako kdyby patřila k realitĕ duše. Vlastní já tak vytváří vnĕjší a vnitřní dualitu, tak jako človĕk může zplodit špatného potomka.

Because the mind, which is the resting place of the senses, has created the identification with a new body, the threefold material variety of high, middle and low class appears as if present within the reality of the soul. Thus the self creates external and internal duality, just as a man might give birth to a bad son.

Význam

Purport

Bohatství, krása, síla, inteligence, sláva a odpoutanost různých tĕl jsou považovány za vynikající, normální či podřadné podle dané hmotné situace. Duchovní duše získává určité tĕlo, a tak posuzuje sebe a druhé, zda jsou na vysoké, střední či nízké úrovni, podle jejich hmotného postavení. Vĕčná duše ve skutečnosti existuje mimo hmotnou dualitu, ale mylnĕ pokládá hmotnou situaci za svou. Významná jsou slova asaj-jana-kṛd yathā. Otec může mít sám o sobĕ klidnou povahu, ale když se jeho špatný syn dostane do potíží, otec je nucen ho obhajovat a pokládat nepřátele svého syna za nepřátele celé rodiny. Tak ho špatný syn zatahuje do nepříjemných sporů. Duše podobnĕ sama o sobĕ nemá problémy, ale kvůli tomu, že si vytváří mylnou představu totožnosti s hmotným tĕlem, se na ni začne vztahovat štĕstí a neštĕstí tĕla. Tímto veršem Pán shrnuje své pojednání o rozdílu mezi tĕlem a duší.

The wealth, beauty, strength, intelligence, fame and detachment of different bodies are considered to be excellent, normal or inferior according to the material situation. The spirit soul acquires a particular body and thus judges himself and others to be high, middle or low class according to their material situation. Actually, the eternal soul exists beyond material duality but falsely mistakes the material situation to be his own. The words asaj-jana-kṛd yathā are significant. A father may by nature be peaceful, but because his bad son gets into trouble the father is forced to defend his son and consider his son’s enemies to be enemies of the entire family. Thus the bad son implicates the father in troublesome conflicts. Similarly, the spirit soul has no intrinsic problems, but by creating a false identification with the material body the soul becomes involved in the happiness and distress of the body. With this verse the Lord summarizes His discussion of the difference between the body and the soul.