Skip to main content

Sloka 41

Text 41

Verš

Text

svapnaṁ manorathaṁ cetthaṁ
prāktanaṁ na smaraty asau
tatra pūrvam ivātmānam
apūrvam cānupaśyati
svapnaṁ manorathaṁ cetthaṁ
prāktanaṁ na smaraty asau
tatra pūrvam ivātmānam
apūrvam cānupaśyati

Synonyma

Synonyms

svapnam — sny; manaḥ-ratham — fantazírování; ca — a; ittham — takto; prāktanam — dřívĕjší; na smarati — nepamatuje si; asau — on; tatra — v tomto (současném tĕle); pūrvam — dřívĕjšího; iva — jako kdyby; ātmānam — sebe; apūrvam — nemajícího minulost; ca — a; anupaśyati — vidí.

svapnam — a dream; manaḥ-ratham — a daydream; ca — and; ittham — thus; prāktanam — previous; na smarati — does not remember; asau — he; tatra — in that (present body); pūrvam — the previous; iva — as if; ātmānam — himself; apūrvam — having no past; ca — and; anupaśyati — he views.

Překlad

Translation

Tak jako si snící nebo fantazírující osoba nepamatuje své dřívĕjší sny či fantazírování, živá bytost si ve svém současném tĕle myslí, že teprve nedávno vznikla, přestože existovala předtím.

Just as a person experiencing a dream or daydream does not remember his previous dreams or daydreams, a person situated in his present body, although having existed prior to it, thinks that he has only recently come into being.

Význam

Purport

Je možné vznést námitku, že ve snu si osoba nĕkdy vzpomíná na dřívĕjší sen. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura odpovídá, že pomocí mystické síly jāti-smara si může osoba pamatovat své dřívĕjší tĕlo, a také je dobře známé, že „Výjimka potvrzuje pravidlo“. Za normálních okolností podmínĕné duše nevnímají svou minulou existenci, ale myslí si: „Jsem starý šest let“ nebo „Je mi třicet let“ a „před tímto životem jsem neexistoval“. Ve této hmotné nevĕdomosti nelze pochopit skutečné postavení duše.

The objection may be raised that sometimes when experiencing a dream one actually remembers a previous dream. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura replies that by the mystic power of jāti-smara one can remember one’s previous body, and as is well known, “The exception establishes the rule.” Normally, conditioned souls do not perceive their past existence; they think, “I am six years old” or “I am thirty years old,” and “previous to this birth I did not exist.” In such material ignorance one cannot understand the actual situation of the soul.