Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.22.4

Verš

śrī-bhagavān uvāca
yuktaṁ ca santi sarvatra
bhāṣante brāhmaṇā yathā
māyāṁ madīyām udgṛhya
vadatāṁ kiṁ nu durghaṭam

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; yuktam — rozumnĕ; ca — dokonce; santi — jsou přítomné; sarvatra — všude; bhāṣante — říkají; brāhmaṇāḥbrāhmaṇové; yathā — jak; māyām — mystické energii; madīyam — Mé; udgṛhya — uchylují se k; vadatām — pro ty, kdo mluví; kim — co; nu — konec konců; durghaṭam — bude nemožné.

Překlad

Pán Kṛṣṇa odpovĕdĕl: Všechny hmotné prvky jsou přítomné všude, a proto je rozumné, že je různí učení brāhmaṇové různĕ analyzují. Všichni tito filosofové hovoří pod záštitou Mé mystické energie, a tak mohou říci cokoliv, aniž by odporovali pravdĕ.

Význam

Slova santi sarvatra v tomto verši vyjadřují, že všechny hmotné prvky se v hrubých a jemných podobách nacházejí v sobĕ navzájem. Proto existuje nespočet způsobů, jak je kategoricky popsat. Hmotný svĕt je v konečném smyslu iluzorní, neboť prochází neustálými promĕnami. Dá se pomĕřovat různými způsoby, tak jako se dá různými způsoby popisovat vidina oázy na poušti, ale Pánova analýza dvaceti osmi prvků je dokonalá a je vhodné ji přijmout. Śrīla Jīva Gosvāmī prohlašuje, že slovo māyā se v tomto verši nevztahuje na mahā-māyu, energii nevĕdomosti, ale na Pánovu nepochopitelnou mystickou sílu, jež zaštiťuje učené následovníky védského poznání. Každý z uvedených filosofů vyjevuje určitý aspekt pravdy a jejich teorie si neodporují, neboť jen popisují totéž pomocí různých kategorických systémů. Tyto filosofické neshody v hmotném svĕtĕ nemají konce, a proto by se všichni mĕli sjednotit na základĕ Pánova mínĕní, jak je uvádí tento verš. Podobnĕ v Bhagavad-gītĕ Pán Kṛṣṇa vybízí všechny podmínĕné duše, aby zanechaly různých forem uctívání, odevzdaly se Mu s jasným vĕdomím Kṛṣṇy a staly se Jeho oddanými. Tak se může celý vesmír sjednotit v lásce k Bohu prostřednictvím zpívání Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Když se Pán upřímnému oddanému zjeví, rozpory analytické filosofie skončí.