Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.22.28

Verš

tvatto jñānaṁ hi jīvānāṁ
pramoṣas te ’tra śaktitaḥ
tvam eva hy ātma-māyāyā
gatiṁ vettha na cāparaḥ

Synonyma

tvattaḥ — od Tebe; jñānam — poznání; hi — jistĕ; jīvānām — živých bytostí; pramoṣaḥ — kradení; te — Tvou; atra — tohoto poznání; śaktitaḥ — energií; tvam — Ty; eva — jen; hi — jistĕ; ātma — své vlastní; māyāyāḥ — klamné energie; gatim — pravou povahu; vettha — Ty znáš; na — ne; ca — a; aparaḥ — kdokoliv jiný.

Překlad

Jen od Tebe pochází poznání živých bytostí a Tvá energie jim toto poznání krade. Nikdo jiný než Ty prostĕ nemůže poznat pravou povahu Tvé klamné energie.

Význam

Kṛṣṇa uvádí v Bhagavad-gītĕ: mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca – „Ode Mĕ pochází pamĕť, poznání a zapomnĕní.“ Pánovou bezpříčinnou milostí je osoba osvícena poznáním a působením Pánovy klamné energie se toto poznání ztrácí a osoba se pohrouží do nevĕdomosti. Ti, kdo jsou zmateni māyou, nechápou rozdíl mezi hmotným tĕlem a duchovní duší, a proto by mĕli naslouchat přímo Pánu, aby se zbavili tohoto pokrytí iluzí.