Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.21.5

Verš

bhūmy-ambv-agny-anilākāśā
bhūtānāṁ pañca-dhātavaḥ
ā-brahma-sthāvarādīnāṁ
śārīrā ātma-saṁyutāḥ

Synonyma

bhūmi — zemĕ; ambu — voda; agni — oheň; anila — vzduch; ākāśāḥ — nebe či éter; bhūtānām — všech podmínĕných duší; pañca — pĕt; dhātavaḥ — základních prvků; ā-brahma — od Pána Brahmy; sthāvara-ādīnām — až po nehybné tvory; śārīrāḥ — použité ke stavbĕ hmotných tĕl; ātma — s Nejvyšší Duší; saṁyutāḥ — stejnĕ spojené.

Překlad

Zemĕ, voda, oheň, vzduch a éter je pĕt základních prvků, jež tvoří tĕla všech podmínĕných duší od samotného Pána Brahmy až po nehybné tvory. Všechny tyto prvky pocházejí z jediné Osobnosti Božství.

Význam

Všechna hmotná tĕla se skládají z různých pomĕrů stejných pĕti hrubohmotných prvků, jež vycházejí z jedné Osobnosti Božství a halí živé bytosti, které všechny náleží do kategorie jīva.

Koncepty dobra a zla závisejí na volbĕ Nejvyššího Pána, ne na přirozených kvalitativních rozdílech mezi hmotnými objekty. Ten, kdo si je vĕdomý Kṛṣṇy, vidí v konečném smyslu všechny hmotné jevy na stejné úrovni. Dobré chování, inteligentní rozlišování a umĕlecký cit oddaného v hmotném svĕtĕ se zakládají na vůli Boha. Jelikož všechny hmotné prvky pocházejí z Nejvyššího Pána, v konečném smyslu se od sebe neliší. Obhájci svĕtské zbožnosti se však obávají, že když se bude podceňovat hmotný rozdíl mezi dobrem a zlem, lidé budou nemorální a zavládne anarchie. Neosobní a ateistická filosofie, kterou hlásají moderní vĕdci redukující hmotnou rozmanitost na pouhé matematické popisy molekul a atomů nepochybnĕ vytváří nemorální společnost. Jak hmotná vĕda, tak védské poznání odhalují iluzi hmotné rozmanitosti a vyjevují konečnou jednotu veškeré hmotné energie, ale jen oddaní Pána Kṛṣṇy jsou odevzdaní svrchované absolutní zbožnosti v podobĕ vůle Boha. Stále jednají ve prospĕch všech živých bytostí a hmotnou rozmanitost přijímají v rámci služby Pánu podle Pánova přání. Bez vĕdomí Kṛṣṇy neboli vĕdomí Boha lidé nemohou pochopit absolutní postavení duchovního dobra a místo toho se snaží umĕle vytvořit civilizaci založenou na vzájemné závislosti sobeckých zájmů na hmotné úrovni. Tato pošetilá konstrukce se snadno zhroutí, jak ukazují rozsáhlé společenské konflikty a chaos moderní doby. Všichni členové civilizované společnosti musí uznat absolutní autoritu Nejvyšší Osobnosti Božství a pak nebude společenský mír a soulad stát na chatrných relativních základech svĕtské zbožnosti a hříchu.