Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.21.20

Verš

kaler durviṣahaḥ krodhas
tamas tam anuvartate
tamasā grasyate puṁsaś
cetanā vyāpinī drutam

Synonyma

kaleḥ — ze sváru; durviṣahaḥ — nesnesitelný; krodhaḥ — hnĕv; tamaḥ — nevĕdomost; tam — ten hnĕv; anuvartate — následuje; tamasā — nevĕdomostí; grasyate — je zachvácené; puṁsaḥ — človĕka; cetanā — vĕdomí; vyāpinī — široké; drutam — rychle.

Překlad

Sváry vzbuzují nesnesitelný hnĕv následovaný temnotou nevĕdomosti. Tato nevĕdomost v človĕku rychle přemůže jeho rozsáhlou inteligenci.

Význam

Touha po styku s hmotou se rodí ze sklonu popírat, že všechno je energie Boha. Když si nĕkdo falešnĕ představuje, že hmotné smyslové objekty jsou oddĕlené od Nejvyššího Pána, chce si jich užívat. Tato touha vede ke vzniku konfliktů a svárů v lidské společnosti. Tyto konflikty nevyhnutelnĕ vzbuzují mocný hnĕv, který mĕní lidi v pošetilce a ničitele. Tak rychle zapomínají na skutečný cíl lidského života.