Skip to main content

Sloka 16

ТЕКСТ 16

Verš

Текст

kvacid guṇo ’pi doṣaḥ syād
doṣo ’pi vidhinā guṇaḥ
guṇa-doṣārtha-niyamas
tad-bhidām eva bādhate
kvacid guṇo ’pi doṣaḥ syād
doṣo ’pi vidhinā guṇaḥ
guṇa-doṣārtha-niyamas
tad-bhidām eva bādhate

Synonyma

Пословный перевод

kvacit — nĕkdy; guṇaḥ — zbožnost; api — dokonce; doṣaḥ — hřích; syāt — stává se; doṣaḥ — hřích; api — také; vidhinā — na základĕ védských pokynů; guṇaḥ — zbožnost; guṇa-doṣa — zbožnosti a hříchu; artha — ohlednĕ; niyamaḥ — usmĕrňující pravidla; tat — jejich; bhidām — rozdíl; eva — ve skutečnosti; bādhate — odstraňuje.

квачит — иногда; гун̣ах̣ — добродетель; апи — даже; дошах̣ — грехом; сйа̄т — становится; дошах̣ — грех; апи — также; видхина̄ — силой ведических наставлений; гун̣ах̣ — благочестием; гун̣а-доша — к благочестию и греху; артха — относящиеся; нийамах̣ — ограничения; тат — их; бхида̄м — различие; эва — на самом деле; ба̄дхате — стирают.

Překlad

Перевод

Nĕkdy se zbožnost stává hříchem a nĕkdy se to, co je obvykle hříchem, stává na základĕ védských pokynů zbožností. Tato zvláštní pravidla v podstatĕ smazávají jasný rozdíl mezi zbožností a hříchem.

Бывает, что добродетель становится грехом, а в иной ситуации то, что обычно считается грехом, будет, согласно ведическим наставлениям, считаться добродетелью. Такие особые правила фактически стирают четкую грань между добродетелью и грехом.

Význam

Комментарий

Zde Pán jasnĕ vysvĕtluje, že hmotná zbožnost a hříšnost jsou vždy relativní. Například pokud sousedovi hoří dům a já mu vysekám díru do střechy, aby rodina, která tam je uvĕznĕná, mohla utéct, budu vzhledem k nebezpečí považován za zbožného hrdinu. Pokud však vysekám díru do sousedovy střechy nebo mu rozbiju okno za normálních okolností, budu považován za zločince. Podobnĕ když muž opustí svou manželku a dĕti, je nezodpovĕdný a bezohledný. Pokud však přijme sannyās a setrvá na vyšší duchovní úrovni, je považován za velkého svĕtce. Zbožnost a hřích tedy závisejí na daných okolnostech a občas je obtížné je od sebe rozeznat.

Господь здесь недвусмысленно говорит, что материальные добродетель и грех — всегда понятия относительные. К примеру, если человек прорубает дыру в крыше охваченного огнем соседского дома, чтобы люди могли выбраться оттуда, его чествуют как героя. Но если тот же человек в обычной ситуации ни с того ни с сего прорубит дыру в чьей-нибудь крыше или выбьет в соседском доме окно, его осудят как нарушителя закона. Аналогичным образом того, кто бросает жену и детей, принято считать безответственным эгоистом, но, если человек принимает санньясу и остается верен высшим духовным принципам, его считают великим святым. Таким образом, представления о добродетели и грехе зависят от конкретных обстоятельств, и порой очень сложно разобраться, где добро, а где зло.

Podle Śrīly Madhvācāryi jsou lidé od vĕku čtrnácti let považováni za schopni rozlišovat mezi dobrým a špatným, a proto nesou zodpovĕdnost za své zbožné a hříšné činnosti. Naproti tomu zvířata, která jsou pohroužená v nevĕdomosti, nelze vinit za jejich přečiny ani chválit za takzvané dobré vlastnosti, jež v konečném smyslu všechny pocházejí z nevĕdomosti. Lidské bytosti jednající jako zvířata s představou, že není správné cítit vinu, ale je vhodné dĕlat cokoliv, co se zlíbí, se jistĕ narodí jako zvířata pohroužená v nevĕdomosti. A jiní pošetilci při pohledu na relativní povahu hmotné zbožnosti a hřích docházejí k závĕru, že žádné absolutní dobro neexistuje. Je však třeba pochopit, že vĕdomí Kṛṣṇy je absolutnĕ dobré, protože zahrnuje úplnou poslušnost Absolutní Pravdĕ, Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, jehož dobro je vĕčné a absolutní. Ty, kdo chtĕjí studovat hmotnou zbožnost a hříšnost, nakonec čeká zklamání, neboť toto téma je relativní a promĕnlivé. Proto je třeba dospĕt na transcendentální úroveň vĕdomí Kṛṣṇy, která je platná a dokonalá za všech okolností.

Шрила Мадхвачарья пишет, что те, кому уже исполнилось четырнадцать лет, способны понимать, что́ есть добро, а что́ — зло, и потому несут ответственность за свои поступки. Однако животных, пребывающих в невежестве, нельзя винить за проступки или прославлять за якобы хорошие качества, ибо и то и другое на самом деле есть порождение невежества. Люди, которые ведут себя как животные, полагая, что нужно освободиться от чувства вины и просто делать то, что нравится, в следующей жизни наверняка родятся невежественными животными. Есть и другие глупцы, которые, наблюдая относительность материальных добра и зла, приходят к выводу, что абсолютного блага не существует. Однако следует понять, что сознание Кришны и есть то самое абсолютное благо, ибо оно подразумевает полное повиновение Абсолютной Истине, Верховной Личности Бога, чья добродетель вечна и абсолютна. Те, кто хочет разобраться, что́ есть материальная добродетель, а что́ — грех, в конечном счете разочаровываются, так как предмет их изучения оказывается чересчур относительным и изменчивым. Поэтому человеку необходимо подняться на трансцендентный уровень сознания Кришны, абсолютный и совершенный во всех обстоятельствах.