Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.20.11

Verš

asmiḻ loke vartamānaḥ
sva-dharma-stho ’naghaḥ śuciḥ
jñānaṁ viśuddham āpnoti
mad-bhaktiṁ vā yadṛcchayā

Synonyma

asmin — na tomto; loke — svĕtĕ; vartamānaḥ — existující; sva-dharma — v plnĕní svých předepsaných povinností; sthaḥ — setrvávající; anaghaḥ — prostý hříšných činností; śuciḥ — zbavený hmotných nečistot; jñānam — poznání; viśuddham — transcendentální; āpnoti — získá; mat — Mnĕ; bhaktim — oddanou službu; — nebo; yadṛcchayā — podle toho, jaké má štĕstí.

Překlad

Ten, kdo plní své předepsané povinnosti, nedopouští se hříšných činností a je zbavený hmotných nečistot, získá v tomto životĕ transcendentální poznání, anebo, má-li to štĕstí, získá oddanou službu Mnĕ.

Význam

Asmin loke se vztahuje na současný život. Před smrtí současného tĕla může osoba získat transcendentální poznání, anebo, s velkým štĕstím, čistou oddanou službu Nejvyššímu Pánu. Slovo yadṛcchayā vyjadřuje, že pokud nĕjakým způsobem získá společnost čistých oddaných a s vírou jim naslouchá, může dosáhnout vĕdomí Kṛṣṇy, nejvyšší dokonalosti života. Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Ṭhākura transcendentální poznání dává osvobození, kdežto čistou oddanou službou lze získat lásku k Bohu, která osvobození automaticky zahrnuje. Oba výsledky předčí bĕžné plodonosné jednání, kterým osoba usiluje o prakticky stejné radosti jako zvířata. Pokud je oddaná služba smíšená se sklonem k plodonosnému jednání nebo mentální spekulaci, umožňuje dospĕt do neutrálního stádia lásky k Bohu, ale ti, kdo tíhnou k výlučné službĕ Pánu Kṛṣṇovi, pokračují do vyšších stádií lásky k Bohu na úrovni služebnictví, přátelství, rodičovské lásky a milostného vztahu.