Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.2.32

Verš

śrī-nārada uvāca
evaṁ te niminā pṛṣṭā
vasudeva mahattamāḥ
pratipūjyābruvan prītyā
sa-sadasyartvijaṁ nṛpam

Synonyma

śrī-nāradaḥ uvāca — Śrī Nārada řekl; evam — takto; te — oni; niminā — králem Nimim; pṛṣṭāḥ — dotázáni; vasudeva — ó Vasudevo; mahat-tamāḥ — ti nejlepší ze svĕtců; pratipūjya — poté, co ho na oplátku uctivĕ oslovili; abruvan — promluvili; prītyā — s náklonností; sa-sadasya — který byl doprovázen členy obĕtního shromáždĕní; ṛtvijam — a knĕžími; nṛpam — ke králi.

Překlad

Śrī Nārada řekl: Ó Vasudevo, když se Mahārāja Nimi takto zeptal devíti Yogendrů na oddanou službu Pánu, tito nejlepší ze svĕtců králi upřímnĕ podĕkovali za jeho otázky a v přítomnosti členů obĕtního shromáždĕní a brāhmaṇských knĕží k nĕmu s náklonností promluvili.

Význam

Podle Śrīdhara Svāmīho nebyl jen král příznivcem naslouchání o slávĕ oddané služby Nejvyšší Osobnosti Božství a jejího opĕvování, ale všichni členové shromáždĕní a knĕží provádĕjící obĕť také. Mudrci počínaje Kavim nyní jeden po druhém promluví a odpovĕdí na královy otázky.