Skip to main content

Sloka 8

Text 8

Verš

Text

śrī-uddhava uvāca
jñānaṁ viśuddhaṁ vipulaṁ yathaitad
vairāgya-vijñāna-yutaṁ purāṇam
ākhyāhi viśveśvara viśva-mūrte
tvad-bhakti-yogaṁ ca mahad-vimṛgyam
śrī-uddhava uvāca
jñānaṁ viśuddhaṁ vipulaṁ yathaitad
vairāgya-vijñāna-yutaṁ purāṇam
ākhyāhi viśveśvara viśva-mūrte
tvad-bhakti-yogaṁ ca mahad-vimṛgyam

Synonyma

Synonyms

śrī-uddhavaḥ uvāca — Śrī Uddhava řekl; jñānam — poznání; viśuddham — transcendentální; vipulam — rozsáhlé; yathā — jako; etat — toto; vairagya — odpoutanost; vijñāna — a přímé vnímání pravdy; yutam — zahrnující; purāṇam — tradiční mezi velkými filosofy; ākhyāhi — prosím vysvĕtli; viśva-īśvara — ó Pane vesmíru; viśva-mūrte — ó podobo vesmíru; tvat — Tobĕ; bhakti-yogam — láskyplnou oddanou službu; ca — také; mahat — velkými dušemi; vimṛgyam — vyhledávané.

śrī-uddhavaḥ uvāca — Śrī Uddhava said; jñānam — knowledge; viśuddham — transcendental; vipulam — extensive; yathā — just as; etat — this; vairagya — detachment; vijñāna — and direct perception of the truth; yutam — including; purāṇam — traditional among great philosophers; ākhyāhi — please explain; viśva-īśvara — O Lord of the universe; viśva-mūrte — O form of the universe; tvat — unto You; bhakti-yogam — loving devotional service; ca — also; mahat — by great souls; vimṛgyam — sought after.

Překlad

Translation

Śrī Uddhava řekl: Ó Pane vesmíru! Ó podobo vesmíru! Prosím, vysvĕtli mi ten postup nabytí poznání, který automaticky přináší odpoutanost a přímé vnímání pravdy, který je transcendentální a který tradičnĕ přijímají velcí duchovní filosofové. Toto poznání, jež hledají vznešené osobnosti, popisuje láskyplnou oddanou službu Tobĕ.

Śrī Uddhava said: O Lord of the universe! O form of the universe! Please explain to me that process of knowledge which automatically brings detachment and direct perception of the truth, which is transcendental, and which is traditional among great spiritual philosophers. This knowledge, sought by elevated personalities, describes loving devotional service unto Your Lordship.

Význam

Purport

Tĕm, kdo dokáží překonat temnotu hmotné existence, se říká mahat, velké osobnosti. Druhořadé záležitosti jako kosmické vĕdomí nebo vláda nad vesmírem neodchylují pozornost tĕchto velkých duší od láskyplné služby Pánu. Śrī Uddhava chce vyslechnout poznání vĕčných náboženských zásad, které jsou tradičním cílem a předmĕtem zájmu všech úctyhodných osobností.

Those who are able to cross over the darkness of material existence are called mahat, or great personalities. Secondary items like cosmic consciousness or universal control do not deviate the attention of such great souls from loving service to the Lord. Śrī Uddhava desires to hear knowledge of the eternal religious principles that are the traditional aim and objective of all superior personalities.