Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.19.33-35

Verš

śrī-bhagavān uvāca
ahiṁsā satyam asteyam
asaṅgo hrīr asañcayaḥ
āstikyaṁ brahmacaryaṁ ca
maunaṁ sthairyaṁ kṣamābhayam
śaucaṁ japas tapo homaḥ
śraddhātithyaṁ mad-arcanam
tīrthāṭanaṁ parārthehā
tuṣṭir ācārya-sevanam
ete yamāḥ sa-niyamā
ubhayor dvādaśa smṛtāḥ
puṁsām upāsitās tāta
yathā-kāmaṁ duhanti hi

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán pravil; ahiṁsā — nenásilí; satyam — pravdomluvnost; asteyam — nechtít ani nekrást cizí majetek; asaṅgaḥ — odpoutanost; hrīḥ — pokora; asañcayaḥ — nebýt hamižný; āstikyam — důvĕra v náboženské zásady; brahmacaryam — celibát; ca — také; maunam — mlčení; sthairyam — neochvĕjnost; kṣamā — schopnost odpouštĕt; abhayam — nebojácnost; śaucam — vnitřní a vnĕjší čistota; japaḥ — pronášení svatých jmen Pána; tapaḥ — askeze; homaḥ — obĕť; śraddhā — víra; ātithyam — pohostinnost; mat-arcanam — uctívání Mĕ; tīrtha-aṭanam — navštĕvování svatých míst; para-artha-īha — jednat a toužit v zájmu Nejvyššího; tuṣṭiḥ — spokojenost; ācārya-sevanam — služba duchovnímu učiteli; ete — tyto; yamāḥ — zásady disciplíny; sa-niyamāḥ — společnĕ s druhotnými pravidelnými povinnostmi; ubhayoḥ — obojího; dvādaśa — dvanáct; smṛtāḥ — je chápáno; puṁsām — lidskými bytostmi; upāsitāḥ — jsou-li rozvíjené s oddaností; tāta — Můj milý Uddhavo; yathā-kāmam — podle přání každého; duhanti — dávají; hi — jistĕ.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Nenásilí, pravdomluvnost, nechtít ani nekrást majetek druhých, odpoutanost, pokora, nebýt hamižný, důvĕra v náboženské principy, celibát, mlčení, neochvĕjnost, schopnost odpouštĕt a nebojácnost je dvanáct základních pravidel sebekáznĕ. Vnitřní čistota, vnĕjší čistota, pronášení svatých jmen Pána, askeze, obĕť, víra, pohostinnost, uctívání Mĕ, navštĕvování svatých míst, jednat a toužit jen v souladu s nejvyšším zájmem, spokojenost a služba duchovnímu učiteli je dvanáct prvků pravidelných předepsaných povinností. Tĕchto dvacet čtyři prvků udílí tĕm, kdo je oddanĕ rozvíjejí, veškerá vytoužená požehnání.