Skip to main content

Sloka 47

Text 47

Verš

Text

varṇāśramavatāṁ dharma
eṣa ācāra-lakṣaṇaḥ
sa eva mad-bhakti-yuto
niḥśreyasa-karaḥ paraḥ
varṇāśramavatāṁ dharma
eṣa ācāra-lakṣaṇaḥ
sa eva mad-bhakti-yuto
niḥśreyasa-karaḥ paraḥ

Synonyma

Synonyms

varṇāśrama-vatām — následovníků varṇāśramského systému; dharmaḥ — náboženský princip; eṣaḥ — tento; ācāra — náležitým chováním podle autorizované tradice; lakṣaṇaḥ — charakterizovaný; saḥ — toto; eva — jistĕ; mat-bhakti — s oddanou službou Mnĕ; yutaḥ — spojený; niḥśreyasa — nejvyšší dokonalost života; karaḥ — dávající; paraḥ — nejvyšší.

varṇāśrama-vatām — of the followers of the varṇāśrama system; dharmaḥ — religious principle; eṣaḥ — this; ācāra — by proper behavior according to the authorized tradition; lakṣaṇaḥ — characterized; saḥ — this; eva — indeed; mat-bhakti — with devotional service to Me; yutaḥ — conjoined; niḥśreyasa — the highest perfection of life; karaḥ — giving; paraḥ — supreme.

Překlad

Translation

Lidé následující tento varṇāśramský systém přijímají náboženské zásady v souladu s autorizovanými tradicemi správného chování. Jsou-li tyto varṇāśramské povinnosti zasvĕceny Mnĕ v rámci láskyplné služby, udílejí nejvyšší dokonalost života.

Those who are followers of this varṇāśrama system accept religious principles according to authorized traditions of proper conduct. When such varṇāśrama duties are dedicated to Me in loving service, they award the supreme perfection of life.

Význam

Purport

Podle varṇāśramského systému mají příslušníci různých tříd a stavů mnoho tradičních povinností, jako je uctívání předků kvůli jejich záchranĕ před případnými hříšnými reakcemi. Všechny tyto védské obřady, obĕti, askeze a tak dále je třeba obĕtovat lotosovým nohám Pána Śrī Kṛṣṇy. Tehdy se stanou transcendentálními prostředky návratu domů, zpátky k Bohu. Vĕdomí Kṛṣṇy neboli láskyplná služba Pánu Śrī Kṛṣṇovi je jinými slovy podstatou pokrokového lidského života.

According to the varṇāśrama system, the members of different orders and statuses of life have many traditional duties, such as worshiping the forefathers to save them from possible sinful reactions. All such Vedic rituals, sacrifices, austerities and so forth should be offered to the lotus feet of Lord Śrī Kṛṣṇa. They then become the transcendental means for going back home, back to Godhead. In other words, Kṛṣṇa consciousness, or loving service to Lord Śrī Kṛṣṇa, is the sum and substance of progressive human life.