Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.18.40-41

Verš

yas tv asaṁyata-ṣaḍ-vargaḥ
pracaṇḍendriya-sārathiḥ
jñāna-vairāgya-rahitas
tridaṇḍam upajīvati
surān ātmānam ātma-sthaṁ
nihnute māṁ ca dharma-hā
avipakva-kaṣāyo ’smād
amuṣmāc ca vihīyate

Synonyma

yaḥ — ten, kdo; tu — ale; asaṁyata — když neovládl; ṣaṭ — šest; vargaḥ — druhů znečištĕní; pracaṇḍa — dravých; indriya — smyslů; sārathiḥ — vozataj, inteligence; jñāna — poznání; vairāgya — a odpoutanosti; rahitaḥ — bez; tri-daṇḍam — stav sannyāsa; upajīvati — využívající pro obživu; surān — uctívané polobohy; ātmānam — své vlastní já; ātma-stham — sídlícího v jeho nitru; nihnute — popírá; mām — Mĕ; ca — také; dharma- — ničící náboženské zásady; avipakva — ještĕ nezničené; kaṣāyaḥ — znečištĕní; asmāt — z tohoto svĕta; amuṣmāt — z příštího života; ca — také; vihīyate — je ztracený, na scestí.

Překlad

Ten, kdo neovládl šest podob klamu (chtíč, hnĕv, chamtivost, vzrušení, pýchu a omámenost), jehož inteligence, vůdce smyslů, je nesmírnĕ připoutaná k hmotným vĕcem, jemuž chybí poznání a odpoutanost, jenž přijímá stav sannyās proto, aby si opatřil živobytí, jenž popírá uctívané polobohy, své vlastní já a Nejvyššího Pána ve svém nitru a tak ničí všechny náboženské zásady a jenž je stále nakažený znečištĕním hmotou, se nachází na scestí a je ztracený v tomto i v příštím životĕ.

Význam

Zde Pán Kṛṣṇa odsuzuje pseudo-sannyāsī, kteří přijali stav odříkání kvůli smyslovému požitku, zatímco stále projevují všechny příznaky hrubohmotného klamu. Falešné předvádĕní sannyāsu inteligentní následovníci védských zásad nikdy neuznávají. Takzvaní sannyāsī, kteří podrývají všechny védské náboženské zásady, se nĕkdy stávají slavnými mezi pošetilci, ale jen podvádĕjí sami sebe i své stoupence. Tito podvodní sannyāsī nejsou nikdy skutečnĕ zapojení do láskyplné oddané služby Pánu Kṛṣṇovi.